👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik år 9 ht - 17

Skapad 2015-08-31 11:17 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

 

HÄR FÅR DU LÄRA DIG
• att generna är recept på proteiner och för arvet vidare
• beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
• hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar, och diskutera etiska
frågor i samband med gentester
• beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och
mikroorganismer
• förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
• beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik,
och diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken.

Redovisningsform

Formativt under arbetets gång - ta tillvara på responsen.

Prov ( mer summativt i slutet av arbetsmomentet)

Laboration och inlämning av rapport - inlämning i UNIKUm se uppgift

Kapitel 10 i biologiboken

Sidorna 398-415 och TDS s.402, 409 och 415.

Sidorna 418-431 handlar främst om genteknik.

TDS-frågorna.

* Häftet: Arvet, gener och bioteknik. (De uppgifter vi jobbat med.)

* Anteckningar och genomgångar.

Tips!

 • I slutet av pptx 1,2 och 3 finns länkar till youtubeklipp som är bra att se.
 • Sammanfattningar i slutet av varje delkapitel.
 • Testa dig själv genom att göra Finalen på s.434-437.

 

Syfte -Förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

 

Undervisningens innehåll

Under detta område kommer vi ha genomgångar i helklass, se filmer både enskilt och i grupp - dikutera och göra arbetsuppgifter. Vi kommer att göra kamratbedömningar och självbedömningar - då mest som muntlig respons på arbeten/ diskussioner.

Vi kommer arbeta med instuderingsfrågor efter att ha sökt information i text - även information från film - lärarledda genomgångar.

Andra delen är att vi tillsammans går igenom korsningsschema - Hur vi kan överföra ärftliga egenskaper - vi ser även här en film och ser historiskt tillbaka på forskningen - Mendel

Tredje delen tittar vi mest på hur sjukdomar kan ärvas. Detta gör vi genom att rita släktträd och markera ett vikande/ recessivt  eller dominant - könsbundet eller icke könsbundet sjukdomsanlag. Vi kommer även att  göra beräkningar - hur är sannolikheten för vissa utfall. Det är här som vi gör dokumentationer och drar slutsatser utifrån modeller. Om tiden räcker till kommer vi göra en laboration där vi ska få fram DNA -synligt- ur en kiwi.

Vi studerar genteknikens "möjligheter, löften och risker"

 

Länkar till genomgång på området:

https://www.youtube.com/watch?v=0VECIMbCrdI

https://www.youtube.com/watch?v=Au0r2KffP1c

https://www.youtube.com/watch?v=kEBl9MVDWHs

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Genetik
bioligiskt arv
arvsmassa
kromosom
gen
DNA
genom
arvsanlag
kvävebaser
protein
aminosyror
enzymer
ribosomer
kopiera
celldelning
sexuell förökning
icke sexuell förökning
x kromosom
y kromosom
en äggstvillingar
två äggstvillingar
dominant
vikande - recessivt
könskromosomer
diabetes
allergi
mutation
cancer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav i biologi - indelade i moment (inkl F)

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…......... ... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…välutvecklade och väl underbyggda

Biologins metoder och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
… bidra till att formulera ...
… formulera dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt från.
…formulera dessa.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Biologi i natur och samhälle

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Resomangen är
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen.
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.