Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2015-08-31 13:22 i Nordgärdets förskola Ale
Förskola

Projekt/Tema Vi använder oss av olika värdegrundsmaterial och fokuserar på den Gyllene regeln; "Var mot andra som du vill att de skall vara mot dig"

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vårt arbete under hösten kommer genomsyras av Värdegrundsarbetet.

Det är viktigt att lägga mycket tid på det här arbetet för att få en väl fungerande barngrupp, dels för att det har kommit till nya barn i gruppen och dels för att det varit ett långt sommaruppehåll.

Det måste få ta tid för barnen att bli trygga och hitta sin roll och plats i den nya gemenskapen.

Många av barnen i vår grupp har olika kulturell bakgrund. Vi vill att barnen skall känna stolthet över sitt ursprung.

Mål - Social kompetens

-Vi strävar efter att varje barn skall utveckla bra social kompetens för att fungera väl i olika sammanhang.

-Vi strävar efter att varje barn skall känna stolthet över sitt ursprung.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Nedbrytning av valda läroplansmål

-Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin självkänsla och vågar uttrycka sina tankar och åsikter, vilket sker i samspel både med pedagoger och med andra barn.

 

-Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin empatiska förmåga. Detta sker i samspel och kommunikation i lek och aktivitet.

 

-Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin självkänsla och känner stolthet över sitt ursprung, vilket sker i samspel och dialog med andra.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi har lagt stor kraft och tid på överinskolning av de nya barnen. Detta för att skapa trygghet och förtroende hos både barn och föräldrar.

Tillsammans med barnen utformas gemensamma trivselregler för att skapa en bra vistelsemiljö för både stora och små på förskolan. Vi gör regelbundet återkoppling till de nya reglerna, så det blir ett levande dokument.

Tidigt på hösten görs en kartläggning över barngruppen. Det görs genom observationer på förskolan och genom en enkät där både barn och föräldrar får svara på frågor angående trivsel och trygghet. Utifrån det vi ser och genom svaren vi får in gör vi nödvändiga förändringar utifrån ett barnperspektiv.

Vi samtalar regler och förhållningssätt i vår barngrupp, vi kommer gemensamt fram till hur vi skall vara mot varandra.

Vi gör rollspel kring värdegrundsfrågor som kommer upp i vardagen. Då får barnen reflektera och komma med bra lösningar.

Vi uppmärksammar och visar intresse för barnens olika språk och traditioner.

Uppföljning

nov -15 Vi börjar se på barnen att de har tagit till sig de gemensamt uppsatta regler vi gjort. Det syns genom att gruppen blivit mer harmonisk och det verkar som att de flesta barn har funnit sig till rätta på avdelningen.

Vi pedagoger behöver jobba vidare med att få alla barn att känna tillhörighet och trygghet.

Barnen behöver lära sig att visa med både kroppsspråk och ansiktsuttryck när de säger nej i leken. Vi upplever att det ofta blir dubbla budskap. De säger en sak och visar något annat. Det innebär att det blir svårt för de andra barnen att tolka.

Många av barnen är hjälpsamma. De hjälper varandra i olika situationer, t.ex. vid påklädning (dra upp dragkedjan, dra över regnbyxorna), vid konstruktionslek (de som kan hjälper gärna till och visar hur man gör).

jan -16 I konstruktionslek har vi uppmärksammat att fler barn kan delta i ett samspel under en längre period. Det är också roligt att se att det är både pojkar och flickor som leker tillsammans. Vi har dessutom märkt att lekmaterialet inte har räckt till för  de här lekarna. Det här gjorde att vi tänkte till kring lekmaterialet på avdelningen, som i sin tur ledde till att visst material plockades bort och annat material plockades fram för att berika konstruktionslekarna.

Vi har sett att barnen har utvecklats i det sociala samspelet och det har vi känt att vi vill fokusera på. Det vill vi synliggöra för barnen genom att använda oss av vårt "VäxaTräd". Denna gång har vi valt att använda oss av rubriken "En bra kompis". Där samlar vi barnens positiva handlingar. De gemensamma regler vi tillsammans satte upp i början av höstterminen ser vi att barnen tagit till sig i deras sätt att bemöta varandra. Vi som pedagoger försöker förstärka de goda handlingarna genom att ge positiv respons och stärka deras självkänsla. Vi har märkt att flera av barnen gärna vill att vi läser vad som står i "Växaträdet". Barnen har också blivit bättre på att sätta ord på sina och kompisarnas positiva handlingar och egenskaper. Vi tror att våra rollspel kan vara en bidragande del i den utvecklingen. I samband med detta blir det givande reflektioner och diskussioner hos barnen, om hur vi är mot varandra.

För att stärka barnens självkänsla pratar vi ofta, speciellt vid måltiderna, om vad saker heter på de hemspråk som finns i barngruppen. Vi uppmärksammar också deras olika traditioner och barnen berättar gärna om hur de firar olika högtider.

Efter att vi hade Pippi Långstrump 70 år som tema en vecka har vi märkt att flera av barnen verkligen har kommit igång med rolleken. Vi har positiva exempel på barn som tidigare inte varit så delaktiga i den spontana leken, som nu kommit igång och fått en given plats i gruppen. Det är en lek som är uppskattad av både flickor och pojkar i olika åldrar.

maj -16. Vi upplever att barnen ofta hjälper varandra spontant utan att förvänta sig positiv respons av oss vuxna. Tidigare  förväntade sig ofta barnen att de skulle få beröm och att vi skulle skriva upp deras positiva handling som sedan skulle sättas upp i trädet.

Vid flera tillfällen har vi fått hjälp med översättning när språkförståelsen inte räckt till av ett arabisktalande barn. Det har bidragit till att barnen uppmärksammat de olika hemspråk som finns på avdelningen och det har blivit ett större intresse för olika språk och olika kulturer.

 

 

 

 

 

 

Utvärdering

Vi pedagoger har genom att påvisa Barnens positiva handlingar gjort ett ”Kompisträd”. I trädet har vi skrivit upp alla goda handlingar de gjort mot varandra. Detta har bidragit till att barnen varit extra måna om att hjälpa varandra för att ”hamna” i trädet. I början upplevde vi att barnen gjorde bra saker för varandra mest för egen del, d.v.s. uppmärksammas och hamna i trädet.

Vi har också blivit bättre på att uppmärksamma barnens val av material och lekar. Ex: Intresset för konstruktion var stort under en period, då bytte vi ut material och visst nytt material köptes in för att ytterligare stimulera deras intresse och lust för att lära. Vid några tillfällen har vi också bytt lekmiljöer för att ytterligare stimulera leken.

 

Barns tankar:

Pojke, 6 år: "Att man skall var snäll mot kompisar. Man måste vara försiktig med leksakerna för annars går dem sönder." (Under en intervju)

Pojke, 6 år: "Jag hoppas vi ses imorgon igen" (Säger pojken till en flicka som ska gå hem)

Flicka, 6 år: "Jag har lärt mig att lyssna." (Under en intervju)

 

 

Analys och utveckling

Nu upplever vi att det ofta sker goda handlingar utan att de själva ska hamna i fokus. Och vi ser också glädje över att bli hjälpt av någon och att ge hjälp till någon. Vi tror att det blivit en naturlig handling som till viss del lärts in genom vårt arbete med ”Kompisträdet”. Detta arbete kommer vi definitivt att arbeta vidare med under nästa läsår.

Genom att barnen nappade på idén till 100 % med ”Kompisträdet” var det lätt att driva det arbetet vidare. Det var till och med så att vi ibland fick hålla tillbaka barnens engagemang.

Värdegrundsarbetet är ett så viktigt arbete och eftersom vi upplever att ”Kompisträdet” slog så väl ut bland barnen så ger vi det en chans i höst igen. Det som kom som en bonus var att vi märkte att de barn som ofta har en negativ stämpel i gruppen stärktes genom att vi påvisade deras goda egenskaper.

I konstruktionslekarna var det i början några barn som hade ett stort intresse för bygg och konstruktion. De här barnen väckte intresse hos flera av de andra barnen också.   Vi pedagoger uppmärksammade att konstruktionsleken utvecklades och vi såg en möjlighet att genom den stärka barnens samspel. 

Genom att uppmärksamma barnens intresse i deras lek kan vi vara med och skapa goda förutsättningar till det lustfyllda lärandet.

Genom att vi har fördjupat oss i arbetet kring värdegrund har vi under vårterminen sett tydliga resultat av det arbetet. Det gör att vi ser att målen vi satt upp har uppfyllts, men självklart är det inte ett färdigt arbete utan ett arbete som ständigt fortgår. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: