👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eklandaskolan matematik åk 3

Skapad 2015-09-01 09:43 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Bedömning i matematik åk 3
Grundskola 3 Matematik
Under tredje skolåret kommer du att få arbeta med följande arbetsområden inom talområdet 0-200: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning. Du kommer att träna på din förmåga att: - kunna alla talkombinationer inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång - förstå positionssystemet - förstå hel, halv, en fjärdedel och en åttondel - använda huvudräkning med de fyra räknesätten inom talområdet 0-20 - kunna multiplikationstabellerna 0-10 - kunna använda miniräknare - kunna tillämpa rätt räknesätt och bedöma rimlighet i svar - kunna föra ett resonemang kring mönster - använda likhetstecknet på ett fungerande sätt - kunna avbilda och konstruera geometriska objekt - kunna använda vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rum och bild - kunna göra enkla mätningar och jämförelser - kunna förstå och förklara slumpmässiga händelser - kunna avläsa och skapa tabeller och diagram - kunna räkna med proportionella samband - kunna förklara varför du valt en viss strategi vid problemlösning

Innehåll

Mål och riktlinjer

Lgr11    kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Eklandaskolan läsåret 15/16 Årskurs 3

De mål som är relevanta för åk 3 finns att se direkt under varje rubrik. Nedanför finns en koppling till läroplanen (Lgr 11) för åk 3 i sin helhet.

Arbetsområde Matematik

Syfte

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändringarProblemlösning

Kunskapskrav och bedömning

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik


Samband och förändringar

Problemlösning

Arbetssätt

Utvärdering/reflektion

Vi kommer att utvärdera:
Genom avstämningspunkterna i matrisen utifrån Lgr11

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Eklanda matematik åk 1-3 Lgr 11

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
Kunna koppla siffra till antal.
Kunna dela upp tal samt kunna ordningstalen.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation
Positionssystemet
Kunna ental och tiotal med hjälp av konkret material
Kunna ental, tiotal och hundratal
Förstå hur positionssystemet används för att beskriva naturliga tal
Bråk
Kunna dela ett jämt tal i två delar
Kunna enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk
De fyra räknesätten
Förstå hur man använder addition och subtraktion
Förstå och se sambanden mellan de olika räknesätten.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
Centrala metoder
Kunna välja rätt räknesätt.
Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
Kunna fortsätta ett givet mönster och göra egna
Kunna beskriva enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster
Kunna föra ett resonemang genom att ställa och besvara frågor om mönster
Likhetstecknet
Vet vad likhetstecknet betyder.
Kunna hantera matematiska likheter med hjälp av konkret material.
Kunna hantera matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
Kunna namnge och avbilda cirkel, triangel och fyrhörningar samt grundläggande geometriska egenskaper hos dessa
Kunna avbilda och konstruera geometriska objekt som triangel, cirkel och fyrhörningar. Kunna uppfatta symmetri t ex i bilder och i naturen.
Kunna konstruera geometriska objekt som klot, kon, cylinder, rätblock, linje, punkt och sträcka. Kunna konstruera symmetri.
Lägesord
Kunna använda vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Matematiska storheter
Kunna mäta och uppskatta längd, massa, volym och tid utifrån sig själv
Kunna använda vanliga måttenheter för längd, massa, volym och tid.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slump
Känna till slumpens inverkan i spel.
Kunna experimentera med slumpmässiga händelser t.ex. tärning.
Kunna förstå och förklara slumpmässiga händelser i t. ex spel.
Tabeller och diagram
Kunna avläsa enkla tabeller och diagram.
Kunna skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Kunna avläsa och skapa tabeller och diagram i samband med egen undersökning.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Känna till några grundläggande matematiska begrepp
Kunna använda några grundläggande matematiska begrepp
Kunna använda och visa kunskapen på ett i huvudsak fungerande sätt.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
Kunna välja och använda en strategi med viss anpassning till problemet.
Kunna använda en i huvudsak fungerande strategi.
Kunna förklara varför man valt en viss strategi och resonera med andra om lösningen.