Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 ht 15 och vt 16

Skapad 2015-09-03 15:23 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering för matematik.
Grundskola 4 Matematik

Syfte Syftet med matematikundervisningen är att eleverna ska öva upp olika färdigheter för att de ska kunna lösa problem, resonera om svarets rimlighet, argumentera, se samband samt få tilltro till sitt eget tänkande.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Målet med undervisningen.

 

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • lösa enkla matematiska problem i vardagen
 • förstå, föra och använda logiska resonemang
 • dra slutsatser
 • förklara både skriftligt och muntligt - använda matematiskt språk

samt utveckla kunskaper inom följande område 

-  taluppfattning

- de fyra räknesätten

- geometri

- multiplikation och division

 

 

Så kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få färdighetsträna för att bli säker på nya och gamla moment inom matematiken. Du kommer att få lösa problem där det kommer vara viktigt att du kan visa och förklara vad och varför du gör som du gör. Jag vill att du ska fundera över rimligheten i dina svar och att du kan argumentera för dina lösningar.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma om du är säker på de olika moment som jag kommer gå igenom på lektionerna (se avprickningsschemat nedan) samt om du kan lösa problem och förklara hur du gör när du löser uppgiften. Jag vill att du ska kunna argumentera för dina lösningar och visa en tilltro till ditt eget tänkande.

Kunskapsmålen visas upp på följande sätt

Jag kommer att följa upp målen genom observationer av eleverna både enskilt och i grupp. Eleverna kommer att göra enskilda skriftliga uppgifter som kommer att vara en del av bedömningen.Jag kommer att ha mindre test på nya moment som jag har gått igenom. Allt för att se om eleven har förstått och kan gå vidare eller behöver träna mer för att befästa.

Matriser

Ma
Matematik år 4 Avprickning.

Nivå 1
Påbörjat
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Säker
Du kan läsa och skriva tal inom talområde 0 - 10 000.
Du visar att du förstår positionssystemet, ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du visar att du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du vet hur likamedtecknet används.
Du kan räkna addition med skriftliga räknemetoder inom talområde 0 - 10 000.
Du kan räkna subtraktion med skriftliga räknemetoder inom talområde 0 - 10 000.
Du kan lösa textuppgifter där du ska använda subtraktion eller addition.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd.
Du kan växla mellan olika enheter. Ex från m till dm.
Du kan namnge och känner till egenskaper hos några geometriska former.
Du kan rita rektanglar, trianglar och kvadrater med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du kan använda multiplikationstabellerna.
Du kan multiplicera med hela 10 tal och 100 tal.
Du kan multiplicera tal som 3 x 47, 2 x 524.
Du kan använda kort division, tex 84/4, 396/3.
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Du kan hämta fakta ur en tabell.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avprickningstabell.
Du kan rita ett stapeldiagram.
Du kan avläsa klockan och skriva ner klockslaget på två olika sätt.
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

Ma
Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem
Jag kan med viss hjälp lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag kan med hjälp välja och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Förklara, beskriva och resonera.
Jag kan med hjälp beskriva hur jag kan lösa matteproblem. Jag med hjälp diskutera om svaret är rimligt. Jag hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa prblemen.
Jag kan beskriva på ett ganska bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett enkelt sätt om svaret är rimligt. Jag hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa prblemen.
Jag kan beskriva på ett bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt om svaret är rimligt. Jag ger något förslag på andra sätt att lösa prblemen.
Jag kan beskriva på ett mycket bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt om svaret är rimligt. Jag ger några förslag på andra sätt att lösa prblemen.
Matematiska begrepp
Jag har viss baskunskaper om matematiska begrepp. Jag kan med hjälp använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har baskunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett bra sätt i situationer som jag känner till.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: