Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vessigebroskolans fritidshem avdelning Vampyren

Skapad 2015-09-05 06:21 i Vessigebroskolan Falkenberg
På Vampyren är vi pedagoger tillsammans med barnen ett team, som jobbar för att få en trygg, stimulerande och glädjefylld fritidshemsvistelese. Det är barnens tankar och idéer som ligger till grund för verksamheten.
Grundskola 2 – 5

Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande. Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och stimulerande, samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten. På Vampyren utgår vi i planeringen efter önskemål från barnen. Leken har i fritidshemmets verksamhet en central plats då den bidrar till att skapa meningsfullhet för eleverna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att Vampyrens fritidsbarn tränar och utvecklar följande förmågor:

 • fantasi, kreativitet och nyfikenhet
 • kommunikationsförmågan
 • förståelsen för ett demokratiskt förhållningssätt.
 • samarbetsförmågan.
 • sin initiativförmåga och sitt ansvarstagande.
 • sin förmåga att lösa problem
 • sin rörelseförmåga
 • skapande förmåga
 • att använda modern teknik ex. kunskapssökning på ipad, göra filmer mm.

Utvärderingen - vad och hur

Utvärdering sker i följande former:

 • Samtal med barnen, både spontansamtal samt gruppsamtal.
 • Vid fritidsråd.
 • Vid personalens veckoplanering utvärderas förra veckans aktiviteter. 
 • Pedagogerna utvärderar tillsammans vid pedagogiska diskussioner.
 • Vid planering av kommande aktiviteter tillsammans med barnen.
 • Enkät till barn och föräldrar med frågor kring vår verksamhet, skickas ut en gång per läsår.

Undervisning och arbetsformer

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

De aktiviteter som vi erbjuder på fritidshemmet är för det allra mesta valbara. Aktiviteterna har kommit till efter önskemål från barnen genom fritidsråd, önskelåda, samtal mm.

Vi försöker att erbjuda olika typer av aktiviteter under varje vecka. Några exempel är: skogsutflykt, idrottshallen, sångstund, skapande verksamhet, spa, veckans spel mm. Då barnen är med och bestämmer så ser varje vecka olika ut. Vi försöker även alternera dagar för de olika aktiviteterna så att alla får ta del av ett brett utbud.

De olika rummen på Vampyren är inredda efter önskmål från eleverna och vi utvecklar hela tiden miljöerna efter de olika behoven som finns för tillfället. Det finns rum för lek, teater/ sång/ dans, skapande och lunga rummet. Genom lugna rummet erbjuds eleverna en lugn plats där de kan koppla av, lyssna på ljudböcker  eller göra läxor om de önskar. 

Veckoplanering läggs ut för varje vecka på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: