Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, tala, lyssna, samtala och använda lässtrategier år 1-3

Skapad 2015-09-07 15:34 i Junibackens skola Ludvika
Det räcker inte med att bara kunna läsa, man måste också förstå det man läser. Du kommer att få lära dig att läsa och få en djupare förståelse för det du läser genom att använda våra fyra läsfixare. Du kommer då också att få tala, lyssna och samtala om det du har läst tillsammans med hela eller delar av klassen. Du kommer också att utvecka förmågorna i TB5.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Att kunna läsa och förstå det man läser är nyckeln till mycket kunskap! Här ska du få utveckla förmågan att läsa texter utifrån olika lässtrategier och också tala, lyssna och samtala tillsammans med andra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • att du kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir t ex s+kor blir skor
 • att du kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag
 • att du kan läsa en hel bok med för dig enkel text med eventuellt bilder på egen hand
 • att du kan använda någon av de 4 lässtrategierna när du läser en text
 • att du kan berätta om innehållet muntligt
 • att du kan berätta något om innehållet skriftligt
 • att du kan koppla det du läst till egna erfarenheter

 Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Läsning kopplat till utveckling av förmågona i TB5

Kommunikativa förmågan:

 • Vi kommer ha samtal om vad texterna vi läser handlar om.
 • Med hjälp av spågumman Julia resonerar vi och förutspår vi om vad texten/texterna kan komma att handla om genom att t ex titta på framsidan av boken, bilder i boken samt att fundera efter avslutat kapitel hur fortsättningen kan bli.
 • Du kommer att få berätta och göra sammanfattningar om vad texterna handlar om med hjälp av läsfixaren Cowboy Jim.
 • Du kommer att få måla egna bilder utifrån texter som jag läser. Du kommer att få redovisa ditt arbete för övriga klassen. Du kommer då även få berätta vad du tycker och tänker om din bild så att vi andra förstår vad du menar.

Analysförmågan:

 • Vi kommer att göra Venndiagram och jämföra olika t ex personer i texterna eller miljöer. Vi ser då vilka likheter och olikheter som finns. Cowboy Jim sammanfattar.
 • Du kommer att få fundera över och komma på lösningar på problem som uppkommer i de olika texterna vi läser.
 • Vi kommer träna på att ställa frågor på texterna vi läser, med hjälp av läsfixaren Frågeapan, som handlar om texten jag har läst. Vem? När? Hur? Varför? Vi tränar då också på att se saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika.
 • Ni kommer att få olika bilder på personer ur boken och bilder på olika saker. Ni ska sedan förklara och visa hur de hör ihop. Då gäller det att kunna sammanfatta  det viktigaste ur texten med läsfixaren Cowboy Jim.

Metakognitiva förmågan:

 • Du kommer få fundera över vad som menas med det som sägs, skrivs och görs i texterna.Vad menas med olika uttryck? Om vi byter ut ett ord mot ett annat, betyder det samma sak då? Vi kommer att ställa flera frågor med hjälp av Frågeapan.
 • Man får inte alltid alla svar direkt i texten, utan ibland måste man reflektera över, "läsa mellan raderna", vad svaret kan vara på en fråga. Du kommer att få träna på att läsa mellan raderna (inferenser) med läsfixaren Frågeapan.
 • Våga pröva och ompröva, eller testa sig fram när man skriver eller läser en dikt tillexempel.
 • Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel eller blir fel, t ex när vi skriver, läser eller framträder.

Begreppslig förmåga:

 • Under varje kapitel eller när vi arbetar med lässtrategierna i annan text kommer vi att ta hjälp av läsfixaren Fröken Detektiv för att reda ut vad ord och begrepp kan betyda.
 • Vi använder oss av de nya orden och begreppen í olika och nya sammanhang för att förstå hur de hänger ihop.

Förmågan att hantera information (Procedurförmågan)

 • Vi kommer att prata om skillnaden mellan fakta och åsikt när vi läser texter som kan påvisa detta.
 • Vi ska söka fakta och samla information om något som du är intresserad av. Vi ska också titta på vilka faktaord som behövs då.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsning av olika skönlitterära böcker och material ur ELK (En läsande klass).
 • Arbeta med de 4 lässtrategierna: - att förutse/förutspå (Spågumman Julia), - att ställa frågor (Frågeapan), - att utreda oklarheter/begrepp (Fröken Detektiv), - att sammanfatta (Cowboy Jim).
 • Träna på att läsa ord, när man tar bort eller lägger till olika bokstäver.
 • Återberätta texter muntligt och skriftligt.
 • Samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.
 • Läsa i Diamantjaktens läsebok, som finns i två nivåer, och jobba i en läxbok som hör till.

 

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir t ex s+kor blir skor
 • att du kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag
 • att du kan läsa en hel bok med för dig enkel text med eventuellt bilder på egen hand
 • att du kan använda någon av de 4 lässtrategierna när du läser en text
 • att du kan berätta om innehållet muntligt
 • att du kan berätta något om innehållet skriftligt
 • att du kan koppla det du läst till egna erfarenheter

Hur får du visa att du kan?

Du får visa att du har förmågan att göra dessa saker genom att arbeta med material som tränar detta. Vi tittar tillsammans om du klarar nedanstående:

 • att du kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir t ex s+kor blir skor
 • att du kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag
 • att du kan läsa en hel bok med för dig enkel text med eventuellt bilder på egen hand
 • att du kan använda någon av de 4 lässtrategierna när du läser en text
 • att du kan berätta om innehållet muntligt
 • att du kan berätta något om innehållet skriftligt
 • att du kan koppla det du läst till egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Nya språket lyfter för årskurs 1-4 enligt Lgr 11

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag känner igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande...
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: