Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lanternan

Skapad 2015-09-08 13:48 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Sagotema utifrån boken Tass...tass...tass...smyg...smyg...smyg...
Förskola

På Lanternan har vi valt att arbeta utifrån ett sagotema för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. Den här terminen ska vi ha ett samarbete med Marängen och ska utgå ifrån boken Tass... tass...tass... smyg...smyg...smyg... Målet är att vi ska starta upp ett samarbeta mellan avdelningarna.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

På Lanternan är leken viktig barnen lär i leken och i leken utvecklar barnen socialkompetens. Pedagogerna arbetar nära barnen i leken för att stödja och inspirera. Vi vill utveckla olika lekmiljöer och skapa nya möjligheter för barnen att använda olika material och få nya erfarenheter och kunskaper.

I våra samtal med barnen har det framkommit att de är intresserade av sagor, djur, fordon, teknik, konstruktion och skapande verksamhet. Vi ser också att vi vill utmana barnen språkligt med olika språkljud, nya ord och begrepp. Vi vill även uppmana barnen till att lyssna på varandra.

I det vardagliga arbetet kommer vi även att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor, matematik och genusfrågor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Vi ser språket vara av stor betydelse för resultat av kunskap. Då vi har en kunskapssyn där kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna. Vi vet att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter till att utvecklas.

Vi tänker starta upp temat med att vi ska ha en fejkad sångsamling med Marängen för att barnen ska få en happening.

Räven från sagan kommer in till oss med en höna i munnen för att sedan bara smyga ut igen.

Strax efteråt kommer bonden att komma med en liten hönsbur under armen och visar barnen att han minsann bara har två hönor kvar att det varit tre men nu är en borta...

Efter introduktionen kommer föräldrarna att bli delaktiga tillsammans med sina barn i ett experiment med ägg.

Vi kommer att intervjua alla barnen; för att ta reda på vad de vet om bondgården och vad de vill lära sig om en bondgård. Utifrån deras svar kommer vi att dela in barnen i tre grupper. Vi kommer att planera aktiviteterna utifrån de olika gruppernas intresse och behov. Under temats gång kommer vi vid några fler tillfälle skicka med barnen någon uppgift hem som familjerna tillsammans kan titta på utifrån deras intresse i gruppen.

Den pedagogiska dokumentationen är ett sätt för barnen att få vara med och reflektera och ta del av varandras tankar. Under temats gång kommer vi även att regelbundet dokumentera på barnens lärloggar så att familjen kan följa sitt barns tankar och lärande.

 

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Efter julhelger med mycket lediga barn var tanken att återkoppla till vårt påbörjade temaarbete. Pedagogerna på Lanternan har svårt att fånga barnens intresse till temat och dess innehåll eftersom de finns mycket fokus på annat.

Under hösten började två syriska barn som inte förstod eller kunde uttrycka sig i svenska och i december börjar det tre nya barn som har varit på Marängen och mycket tid får läggas på att de kommer in i gruppen.

I februari beslutar vi att inte fortsätta med temat då det var för svårt att fånga barnens intresse. Pedagogerna har observerat att barnen på Lanternan har ett intresse för skogen, bygg och konstruktionslek, skattkartor och skapande verksamhet. siffror och bokstäver. Vi fortsätter vårt arbete med att dela in barnen i mindre grupper där vi arbetar med projekt med ett matematiskt, språk och kommunikations innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: