Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema bondgården med Pettson och Findus

Skapad 2015-09-08 15:48 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Vi på Rödklövern har valt att arbeta med tema bondgården utifrån böckerna om "Pettson och Findus" vilka kommer att ligga till grund för verksamheten detta läsår.
Förskola
På Rödklövern tillämpar vi tematiskt arbetssätt genom ett sagotema utifrån barnlitteratur, för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. Vi har valt att arbeta med tema bondgården utifrån Sven Nordqvist böcker om ”Pettson och Findus" vilka kommer ligga till grund för verksamheten under ht 2015-vt 2016.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Förskolans läroplan s.9

Barnen på Rödklövern visar intresse för olika djur och fordon, skapande i olika former, att lyssna på sagor/böcker, sjunga, dansa och röra på sin kropp. I vårt arbete på Rödklövern kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter.Detta för att ge varje barn möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Rödklöverns kunskapssyn

Vi arbetar efter en sociokulturell anda där vi ser att barnen och vi vuxna lär i samspel med varandra. Språket ses som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna få kunskaper om varandras erfarenheter och att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka sin situation och verksamhetens innehåll. 

Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar och funderingar och vad de vill undersöka.  Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling.

Vi arbetar på ett tematiserat arbetssätt utifrån en sagobok för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Detta genom att bestämma syfte och mål med temat och göra en grovplanering som strukturerar temaarbetet och ger ett stöd. Genom vårt lyhörda och närvarande förhållningssätt tar vi utgångspunkten från barnens visade intresse och tankar vilket för temat vidare. 

Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

UTVÄRDERING - hur gick det?

Genom att använda oss av dokumentationer såsom filmer/kort, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogisk dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla verksamheten.

Genom filmer, kort, samtal med och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem. Det är barnens visade intresse, tankar och erfarenheter som för temat vidare.

UTVECKLING

.Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: