Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gulas projektmall 2015

Skapad 2015-09-09 09:05 i Fajans förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2015.
Förskola
...

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Det vi tar med oss från föregående år är att inte ha en massa andra fasta aktiviteter under veckan förutom projektet, t ex hemliga klubben med en helt fristående planering.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara i naturen. Att vara aktsamma om djur, växter och miljön. Att det är viktigt att vi alla värnar om vår miljö. Att få begrepp om vad allemansrätten är. Att få kunskap om och förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen som har med naturen och vår miljö att göra.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom att göra inlägg på unikum om vad vi gör och att berätta på föräldramötet. Detta kanske ger diskussioner även hemma.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi har tittat på "Barr och Pinne" på UR för att väcka intresse och tankar hos barnen. Vi har även gjort experiment med olika saker.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

En dag i veckan (tisdag) går vi till skogen med hela gruppen. Övriga dagar (utom onsdag då det är reflektion) jobbar vi med något som har med projektet att göra. Vi jobbar mest med projektet på fm när 15-timmars barnen också är med.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Efter att vi tittat på Barr och Pinne räddar världen som handlade om allemansrätten och att inte slänga skräp i naturen har barnen visat stort intresse för att plocka skräp när vi är i skogen och de har också pratat mycket om vad som kan hända om djuren äter skräp och att man inte ska störa och inte förstöra.

Parallellt med detta gjorde vi lite experiment med vatten eftersom en del av personalen går utbildning i naturvetenskap och teknik. Då testade vi hur olika saker flyter och sjunker. Vi tittade på ett program på UR som heter Vi hjälper dig Sixten där de gjorde apelsinbåtar. Barnen blev intresserade av att testa detta så det gjorde vi. Vi gick till bäcken och testade våra båtar. Efter det reflekterade barnen kring hur det skulle funka att göra äppelbåtar. Då tillverkade vi sådana och testade dem i Ätran. Barnen reflekterade efter detta att de nog flöt lika bra men äppelbåtarna var tunnare skal på och svårare att göra.

Strax därpå pratade barnen vid matbordet om var olika saker kommer ifrån, t  ex att mjölk kommer från kon. De  kom då in på var vattnet kommer ifrån. Utifrån det gjorde vi två tankekartor, en om vad vi vet om vatten och en om vad vi vill ta reda på. Barnen har fått rita sina hypoteser om hur vattnet kommer till kranen.

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 Vårt mål i början av hösten är att barnen ska lära sig vad allemansrätten är och vad den innebär.

Vårt nästa mål är att barnen får begrepp om hur vattnet kommer till kranen.

Hur vattnet kommer till molnen.

Att allt levande är beroende av vatten.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

 • påverka sin egen vardag?
 • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
 • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Vi har tagit kort på aktiviteter vi gjort och skrivit ut dessa och satt upp på väggen. Sedan har vi reflekterat kring dessa tillsammans med barnen och skrivit dit deras tankar och åsikter.

Vi har försökt vara lyhörda och snappa upp barnens funderingar i vardagen. Därigenom kom vi att ta upp det här med vatten och var det kommer ifrån eftersom barnen började prata om det vid matbordet.

När vi började fundera kring hur vattnet kommer till kranen gjorde vi två tankekartor tillsammans, vad vi vet och vad vi vill ta reda på. Barnen har fått rita och berätta om sina hypoteser om hur vattnet kommer till kranen för varandra.

I början av hösten jobbade vi med allemansrätten och vad det innebär. Nu i slutet av terminen ser vi att barnen har lärt sig genom att de pratar om hur man ska bete sig i naturen och att man får vara rädd om djuren, växterna och allt levande.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

 • påverka sin egen vardag?
 • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
 • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: