Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solkatten Mål ht 2015 vt2016

Skapad 2015-09-11 11:00 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

HT-2015

Barngruppen består av 8 barn varav två barn födda -12 och sex barn födda -13 och två pedagoger. inga planerade inskolningar i dagsläget. Vårt gemensamma tema i huset kommer att vara "Vi upptäcker och utforskar tillsammans"

VT-2016

I början av terminen bestod barngruppen av 6 barn födda -13 och vårens inskolningar med  4 födda -14 bestod barngruppen av tio barn.

Innehåll

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Lpfö

Varför/Mål

Vi vill öka medvetenheten kring vårt Grön Flagg arbete

Lära känna vår natur/djurliv på gården och i vår närmiljö

 

Hur/metod för att uppnå mål

HT-2015

Vi fortsätter vårt Grön Flagg tema "Vattenresurser" , utveckla vattenleken på olika sätt.

Experimentera  med vatten , samla vatten , hur mycket vatten finns på gården? , låta barnen upptäcka "våra" vattenresurser på vår gård.

Med våra återkommande promenader till bäcken ökas intresse och nyfikenhet kring ankornas liv. Detta  ger även möjlighet för barnen att upptäcka och utforska naturen i vår närmiljö.

VT-2016

FEBRUARI

Vi har vidare utvecklat vattentemat med att ha skapat ett vattenrum inne på Solrosen, där barnen har fått experimenterat och lekt med vatten.

När det blev kallt kunde vi experimentera med vatten i andra former, med att frysa vatten och smälta is.

Vi har studerat fågellivet utanför vårt fönster.

MARS

Vi har utforskat våra nyrenoverade gårdar.

APRIL

Vi har återvänt till ankorna och fortsatt utforska olika vattenkällor på gården.

Vi har gått till en lekplats och tittat på vårtecken under utflykten och pratat om blommor.

I samband med skräpplockardagen har vi diskuterat vad som är skräp och sopsortering och besökt återvinningsrummet samt plockat skräp i vår närmiljö.

MAJ

Vi har rensat ut alla giftiga plastleksaker enligt kommunfullmäktiges beslut  att minska antalet kemikalier barnens vardag.

 

Utvärdering / Reflektion

HT-2015

Höstens vattenlek har varit en stor aktivitet, där barnen har fått lekt och utforskat både inne och ute. Vi har experimenterat med vatten inomhus , genom att ha använt oss av olika former på burkar och tråg. Utomhus har vi utforskat och upptäckt våra vattenresurser beroende på hur mycket det har regnat. Vi har också ställt frågan om det finns vatten i våra vattentunnor?

Det har varit en uppskattad aktivitet och ett återkommande intresse för alla barnen.

Vi har varit på promenad i vår närmiljö, där vi har gått till bäcken och matat ankorna. Varenda gång vi har gjort ett besök vid bäcken har vi dokumenterat.

VT-2016

FEBRUARI

Vi frös vatten blandat med olika färger i tråg och hängde upp dem i trädet utanför fönstret. Där kunde barnen följa vad som hände med isen. Barnen hittade is ute och ville ta med sig det. Vi samlade isen i en burk och tog in det för att se vad som hände och vad som fanns i. Barnen var intresserade och följde det varje dag.

Barnen har fått måla vattenfärg på snön. Det var lite svårare för dem, eftersom det blev många moment för dem. Att blanda vatten och färg var svårt att förstå för dem, eftersom vi vanligtvis målar med flaskfärg.

Vi har gett mat till fåglarna och diskuterat de olika fågelarterna och varför fåglarna behöver mat.

MARS

Genom utelek har barnen upptäckt de nya områdena och funktionerna på gården.

APRIL

Under våra besök hos ankorna har vi pratat med barnen om hur man kan se skillnad på honor och hanar.

Våra promenader till lekplats och bäcken har gett oss chansen att uppmärksamma våra vanligaste vårtecken som tex knoppar på träden, vitsippor, krokus osv.

Skräpplockardagen gav oss möjlighet att diskutera skillnad  på skräp och vad som hör hemma i naturen genom att vi under en promenad i vårt närområde samlade skräp tillsammans. Avslutningsvis gick vi till miljörummet där vi sorterade och kastade skräpet i respektive behållare. Vi har också källsorterat grovsopor från vår dagliga verksamhet såsom papper, kartong och plast tillsammans med barnen.

MAJ

Under utrensningen av plastleksaker frågade barnen varför vi tog bort vissa leksaker och vi pratade därefter om det.

Hur märks / syns det i vår verksamhet / barngrupp 

HT-2015

Vattenleken är en återkommande förfrågan från barnen. När vi är ute på gården finns det ett stort engagemang för vattenleken, genom att leta upp vattenpölar och att samla vatten från vattentunnan och stuprören från hustaken. Det finns även en förfrågan om att leka med vatten inomhus.

Ankorna har blivit ett återkommande intresse för barnen, där de pratar om ankorna som vi har dokumentaret på vår vägg och i vår digitala fotoram.

VT-2016

FEBRUARI

Barnen pratar ofta om is och vatten och uppmärksammar det på eget initiativ när vi rör oss ute. De uppmärksammar och pratar också om andras isexperiment som de har upptäckt på gårdarna.

I och med att vi har skapat ett vattenrum på Solrosen har barnen nu också möjlighet att experimentera och leka med vatten inomhus.

Barnen diskuterar dagligen fågellivet utanför vårt fönster och visar stort engagemang i hur mycket fåglarna ätit i fågelmatarna.

MARS

Barnen verkar nöjda med vår nya gård och håller sig aktiva.

APRIL

Barnen identifierar skräp under promenader och städar gärna på gården när de hittat något som inte tillhör naturen.

 

Hur märks / syns det i vår planering

HT-2015

Vårt grön flagg arbete har varit en stor del i vår planering där vi har avslutat vårt tema, vi har planerat vår verksamhet utifrån barnens intresse för vatten.

Vi planerar våra utflykter dels för det stora intresset för ankorna, men även för att träna på att gå i trafiken.

VT-2016

FEBRUARI

Vi fortsätter planera aktiviteter utifrån barnens intressen för vatten men anpassat dem efter årstiderna och därmed vidare utvecklat aktiviteterna. 

APRIL-MAJ

Vi fortsätter planera aktiviteter utifrån vad som händer i naturen och tematiska dagar för att göra barnen uppmärksamma på vad som händer och vad som finns i deras närmiljö.

 

Analys / Detta vill vi vidareutveckla 

HT-2015

Vi kommer att fortsätta med att utforska vatten både ute och inne, eftersom det finns ett intresse från barnen.

Vi kommer även att fortsätta med våra promenader i vår närmiljö.

VT-2016

FEBRUARI

Vi kommer framöver mer regelbundet använda oss av vårt vattenrum.

Under våren kommer vi även titta på och leta efter vårtecken.

MARS

Kommer ha samling i de nya trästockarna.

JUNI

Vi vill inkludera barnen mer i källsorteringen.

Vi vill ha mer regelbundna utflykter i vår närmiljö.

Vi kommer dokumentera mer av våra aktiviteter på väggarna på avdelningen.

Vi vill använda oss av vattenrummet mer regelbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling och lärande

Varför/mål

 Stimulera sin sociala utveckling och stärka deras lust till lärande

Skapa förutsättningar för att alla ska känna sig trygga i gruppen med både fri lek och planerade aktiviteter

Utmana barnens nyfikenhet och stärka språkutvecklingen

Genom att använda oss av Babblarna och Bornholmsmodellen tränas barnen på ett systematiskt sätt i hur språket är uppbyggt.

Genom gympa utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Utveckla sin förmåga att lyssna och reflektera.

 

 Hur/metod för att uppnå mål

HT-2015 & VT-2016

Låta barnen ta mer ansvar i vardagliga situationer så som tex i hallen vid på- och avklädning , hjälpa till att duka bord och bädda.

Hjälpa och stötta barnen med ev konflikter samt förstå leksignaler i den fria leken

Daglig sagoläsning tillsammans med barnen där vi diskuterar och reflekterar över vad som händer  i berättelsen, sånger , rim o ramsor , sagopåsar , flanosagor mm. där språk/språkförståelse utvecklas.  I vardagliga situationer ges möjlighet till öppna frågor som gynnar språkutvecklingen.

VT-2016

FEBRUARI

För att utveckla barnens språk har vi börjat jobba med Babblarna och Bornholmsmodellen.

Vi har introducerat TAKK för barnen för att underlätta kommunikation med och för de barn som inte ett verbalt språk.

MARS

Babblarna: Vi har läst Babblarnas hus (bok) och pratat om de olika figurerna och vad de gör i boken och finns i deras olika rum. Vi kommer inreda till ett hus till babblarna och barnen har än så länge skapat ett rum till Bibbi.

Bornholmsmodellen: Genom flanosagor, rimkort och sång vill vi främja barnens språkutveckling. Vi har tvärgrupper med de yngsta barnen på Solrosen och med de äldsta på Solkatten. De yngsta på Solkatten jobbar då med Babblarna.

Gympa: Vi har haft gympa en gång i veckan.

Bibliotek:  Vi har besökt biblioteket för att låna böcker till våra sagostunder på avdelningen. Vi har också varit och tittat på en sagoteater.

APRIL- MAJ

Vi har satt upp bokstavskort med bilder på väggen i stora rummet.

Vi har fortsatt jobba med Babblarna där vi har gjort färdigt deras hus tillsammans med barnen samt jobbat med böckerna.

Vi har även fortsatt med Bornholmsmodellen i de olika tvärgrupperna.

Vi har fortsatt med gympa en gång i veckan både inne och ute.

Vi har även besökt biblioteket igen och lånat nya böcker.

Pga av evakuering till Nyponbacken i mitten av maj kunde vi inte fortsatta med våra språkaktiviteter under resten av månaden.

 

 Utvärdering

HT-2015 & VT-2016

Vi har varit närvarande i barnens aktiviteter och samtal.

Våra språkpåsar har tagit stor del av våra samlingar. Vi har även låtit barnen själva få berätta sagor ur sagopåsarna och flanosagorna.  

VT-2016

FEBRUARI

Vi har introducerat Babblarna genom att läsa böcker, lyssnat på babblarsången och även målat av dem. Det har varit mycket uppskattat av barnen.

Vi har precis introducerat Bornholmsmodellen med flanosagor, sång och namnlek.

Vi har haft ett TAKK-tecken i veckan som banan, äpple och äta med mera. Vi har ännu inte helt och hållet integrerat TAKK i vår dagliga verksamhet och därför har barnen inte riktigt tagit till sig metoden.

 MARS

Vi har fokuserat på Babblarnas hus och börjat återskapa det som sker i boken. Vi har även satt upp antalsuppfattningsbilder med babblarmotiv (1-12). Ett fortsatt intresse av babblarna från barnen är uppenbart.

De första samlingarna med Bornholmsmodellen har fokuserat på rimord. Vi har läst Petter och hans fyra getter, använt oss av rimkort och sjungit och dansat till Herr Gurka. Vi har också fortsatt med namnlek.

Vi har använt oss av Mini-röris och djungelvandring från Hattenförlaget under våra gympapass.

På sagoteatern följde alla barnen med och lyssnade på Knitte hon berättade två sagor. Barnen fick även delta i sagoberättandet.

Fyra av barnen fick följa med till biblioteket och välja ut böcker som vi sedan läser tillsammans.

APRIL- MAJ

Genom att sätta upp bokstavskort har vi pratat om barnens första bokstav i deras namn samt pedagogernas namn.

Babblarna: Barnen har färdigställt babblarnas hus genom att måla en bokhylla i babblarnas olika färger samt inrett de olika rummen enligt böckerna. Genom att diskutera de olika rummen har barnen fått jobba med rumsuppfattning.

Bornholmssamlingar: Nya inslag i april var munmotorik, känslor och pratade om för- och efternamn samt att klappa stavelser. För de yngsta har fokus legat på rim och ramsor om kroppsuppfattning. De har även fortsatt med Babblarna och begreppsuppfattning genom gestaltning av "Bobbos väska".

Gympa: Vi har fortsatt med vår gympa där vi varierat med Babblarnas rörelsekort samt utnyttjat vår nya utemiljön. De nya stenarna och stockarna har skapat som en hinderbana där barnen kan klättra, hoppa och balansera.

Alla barnen följde med till biblioteket och lämnade och lånade nya böcker.

 

Hur märks / syns det i vår verksamhet / barngrupp

HT 2015 & VT-2016

Vi har märkt att barnen har börjat lösa problem/konflikter mellan varandra genom att ha vårt stöd.

Våra språkpåsar "Bockarna Bruse", "Nalle ska bada", "Lisen ska sova" och "Guldlock" har varit intressant för barnen, då dom har fått välja att berätta sagorna för varandra, ibland själva och ibland hjälp av vuxen.

FEBRUARI

Barnen pratar om babblarna dagligen och vill gärna leka med dem och dansa till  babblarmusiken. De tittar gärna i böckerna och pratar om de olika figurerna. Några av barnen har börjat återberätta och leka handlingarna i böckerna.

Vi har endast haft två gånger med Bornholmsmodellen och därför syns det inte barngruppen än.

TAKK är också väldigt nytt och används sällan av barnen.

MARS

Barnen pratar fortfarande om babblarna dagligen, tar egna initiativ till lek med både figurer och böcker. Babblarna har blivit en integrerad del av barnens lek.

Barnen har börjat rimma på eget initiativ.

Barnen har efterfrågat gympa själva och gör ibland rörelserna i sina lekar på egen hand.

Barnen sitter ofta i soffan och bläddrar och tittar i böckerna och återberättar böckerna för varandra.

APRIL-MAJ

Barnen uppmärksammar bokstäverna genom att fråga om vilka namn som tillhör vilken bild och har lärt sig sin egen bokstav.

Babblarna har blivit en stor del av barnens vardagliga lek och genom skapandet av babblarnas hus har rums- och begreppsuppfattning blivit en integrerad del av barnens lek. En av babblarfigurerna, Diddi, försvann vilket gjorde att barnen pratade mycket om rumsuppfattning genom att leta bakom, under och i, på avdelningen. Diddi återfanns i början av juni bakom en bokhylla till barnens stora lycka.

Skapandeprocessen av Babblarnas hus har också ökat barnens medvetenhet om olika färger.

Barnen har fortsatt rimma samt har börjat identifiera sig med sitt efternamn. Det har dock varit svårt för vissa barn att förstå skillnaden på för och efternamn samt mellannamn.

Barnen älskar att ha gympa och efterfrågar det varenda dag. Efter vi haft gympa ute på stockarna och stenarna har barnen själva utnyttjat dessa på samma sätt i sin lek. När vi har annan musik än gympamusiken märker vi att barnen gör rörelser som vi vanligtvis gör på gympan.

Vi har inte aktivt jobbat med TAKK men vi har uppmärksammat att barnen har fortsatt använda frukttecken vi fruktstunder.

 

Hur märks / syns det i vår planering

HT -2015 och VT-2016

I vår planering försöker vi skapa förutsättningar som är bra för gruppen. 

Under terminens gång har vi märkt att det finns ett stort intresse för sagopåsar, flanosagor och sång. Vi har genom vår planering försökt skapa tillfällen att låta barnen få ta del utav detta så mycket som möjligt eftersom språket utvecklas.   

FEBRUARI

Vi följer barnens lek och intresse för Babblarna för att skapa aktiviteter och lärmöjligheter.

MARS

Vi följer Bornholmsmodellens mall och anpassar den efter gruppen.

APRIL-MAJ

Vi följer Bornholmsmodellens mall och anpassar den efter gruppen.

I och med barnens stora intresse av gympa och babblarna har vi vidarutvecklat gympan genom Babblarnas rörelsekort.

  

Analys

HT-2015

Vi  har varit åtta barn hela hösten som känner varandra väl och trygga med varandra och där jaget är störst.

Gruppsammansättningen kommer att ändras efter årsskiftet, där två utav de äldsta kommer att flyttas upp och vi kommer att få två nya barn som ska inskolas. Vi kommer att fortsätta att vara lyhörda för barnens behov och i samtalet.

Intresset har varit så stort med språkpåsar att vi har filmat tillfällena. Detta kommer vi att fortsätta med eftersom intresset ligger fortfarande hos barnen. 

VT-2016

FEBRUARI

Vi ska sätta upp TAKK-tecken vid matbordet för att uppmärksamma tecknen mer.

Vi kommer fortsätta med Bornholmsmodellen.

Vi kommer vidarutveckla Babblarna med både skapande och språk.

MARS

Vi har upptäckt att vi har haft en för stor grupp under Bornholmssamlingarna och kommer därför dela upp de i två mindre tvärgrupper.

Vi är nu 9 barn varav 3 är nyinskolad.

Vi kommer fortsätta försöka ha gympa en gång i veckan.

APRIL-MAJ

Efter att ha delat upp barnen i två grupper under bornholmssamlingarna har det fungerat bättre. Barnen är mer lyhörda och fokuserade.

Vi har skolat in ett barn till och är nu 10 i barngruppen. 

 JUNI

 Vi kommer fortsätta jobba med ny metoder för att integrera babblarna ytterligare i vår verksamhet såsom sånger mm.

Vi hoppas vi kan fortsätta med tvärgrupper till hösten eftersom två barn födda -13 stannar kvar på Solkatten. Resterande 4 barn flyttar upp till Solrosen. (Bornholm)

Vi kommer fortsätta ha gympa en gång i veckan.

Vi kommer fortsätta med biblioteksbesök.

Vi kommer återuppta TAKK för att vi kommer ha fler yngre barn till hösten.

 Prata om mål för undervisning/aktiviteter med barnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: