Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mattespanarna 4A kapitel 3 - Geometri"

Skapad 2015-09-16 15:54 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 4A kapitel 3 - Geometri
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 3 i Mattespanarna 4A, området "Geometri".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • Förstå begreppen linje, sträcka, punkt, hörn, sida, diameter och radie.
 • Förstå och se egenskaper, likheter och skillnader på geometriska figurer som rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och månghörning.
 • Kunna beräkna omkretsen på kvadrat, rektangel och månghörning. 

 

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Geometri

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar.
Eleven benämner rätt figurer och kan rita figurerna, även med bestämda längder. Ex. Rita en rektangel med sidorna 2 cm och 4 cm.
Eleven kan beskriva olika geometriska figurers egenskaper.
Eleven beskriver enkla samband. Ex. En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven beskriver skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt, samt egenskaper. Ex. Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att i kvadraten är alla sidor alltid lika långa.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven mäter längder
Eleven mäter längder i hela enheter, mm, cm, dm och m samt ritar en sträcka med given längd.
Eleven ska förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer.
Eleven beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar. Ex. Sidan på en kvadrat är 4 cm. Hur stor är omkretsen.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd. Ex. En rektangel har omkretsen 14 cm. Ge två förslag på hur den skulle kunna se ut.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor. Ex. Omkretsen av en rektangel är 180 cm. Den ena sidan är 10 cm längre än den andra. Hur långa är sidorna?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven löser enklare problem. Ex. Hur mycket kostar stängslet, om hon behöver 12 meter och det kostar 10 kr per meter.
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Hur många stolpar behövs längs en 20 meter lång kant, om stolparna ska sitta med 2 meters mellanrum?

Redovisa och använda matematiska symboler och begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina uppgifter.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: