Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans planering ht-15

Skapad 2015-09-18 14:58 i Ellös förskola Orust kommun
Bockarna Bruse
Förskola

Vi har valt att arbeta med Bockarna Bruse som tema på Myran

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

 

 • I temat ser vi att vi kan få med många olika områden så som matematik, känslor, språk och samspel
 • Vi är ett nytt arbetslag och har skolat in tre nya barn därför vill vi lära känna varandra skapa trygghet i gruppen och stärka det sociala samspelet.

 

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Förberedelser:

 • Vi introducerar temat med att "sagoberättaren Greta" kommer med en sagoväska och gestaltar sagan.
 • Vi ska läsa/berätta sagan om Bockarna Bruse och sedan samtala kring den tillsammans med barnen.

Aktiviteter:

Vi planerar att ge de olika karaktärerna i sagan olika roller.

Lilla bocken är ett år och intresserad av böcker, sånger, rim och ramsor. Den kommer ibland att följa med till biblioteket, lära oss nya rim och ramsor som kan handla om årstiden, färger, former, tal och sånger.

Mellan bocken är två år och intressrad av naturen. Den kommer att följa med barnen på utflykt och ibland ha med sig något uppdrag till barnen

Stora bocken är tre år och intresserad av matematik. Den kommer att ha olika uppdrag till barnen t.ex leta former, sortera, klassificera, skapa mönster osv.

Trollet är fyra år och behöver lära sig hur man är en bra kompis. Han kommer att delta i samlingar och har fått ett eget samlingskort. När trollet kommer och hälsar på kommer vi att samtala kring hur man ska vara en bra kompis och vad man behöver tänka på med hjälp av barnen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

 

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Temat startade med att Greta kom och berättade sagan, vi dokumenterade med hjälp av bilder som blev ett picollage som sattes upp på väggen på avdelningen detta ledde till mycket samtal om Greta och bockarna bruse. Greta väckte samtal  kring stor, mitt i mellan och liten, Barnen var med  och spelade upp bockarna bruse med hjälp av olika rekvisita som barnen var med och skapade tex hornen.

Lilla Bocken bruse har varit med vid samlingarna. Lilla Bocken bruse har haft med sig sångpåsar med olika sånger, rim och ramsor utifrån barnens nivåer.  Han tycker om att läsa böcker, Barnen tar själva fram böcker och vill att vi ska läsa för dem. Vi har alltid läsvila efter maten för de större barnen. Barnens intresse för böcker har utvecklats under terminens gång eftersom de har blivit mer lättillgängliga.

Mellan bocken är två år och intressrad av naturen. Den kommer att följa med barnen på utflykt och ibland ha med sig något uppdrag till barnen. Återkoppling från tisdagens utflykt som handlade om mätning, vad som är längre och längst. Samtal vid frukostbordet dagen efter. Barnet säger den här är lång och pedagogen förstår och frågar om handen är längre osv, Bra med unikum då pedagogen som varit ledig förstod vad barnet menade och kunde följa upp, genom att pedagogen sett vad de gjort dagen innan.  Mellanbocken bruse har haft med sig ett brev med olika uppdrag i ut i skogen, uppdragen kunde vara att leta efter  en lång och en kort sak en stor och en liten sak. Barnen fick med hjälp av i paden  dokumentera detta.

I samband med mattelyftet kopplade vi ihop en uppgift med hjälp av bockarna bruse. Bockarna skulle ha kalas och det skulle delas upp lika och dukas för tre kompisar och hur skullle de få lika mycket? Vid detta tillfälle kom det föräldrar som skulle hämta barnen men barnet blev inte påverkad av det utan fortsatte med uppgiften.

 Vid samlingarna har vi uppmärksammat lägesorden när vi hänger upp våra kort och i sagan om Bockarna Bruse och vid utflykter. Vi ser att barnen använder sig av lägesorden i mycket större utsträckning än tidigare. tex vid vattenlek.

Stora Bocken bruse  fick vara med när vi bakade kakor, då mätte vi upp hur mycket smör, mjöl osv vi behövde, barnen kom i kontakt med dl, msk och tsk.

Vi har även sorterat olika flörtkulor i färg, storlek och antal vid samlingarna där stora bocken bruse hjälpt till.

 Vi har arbetat lite extra med färgerna i våran barngrupp för att behov fanns. Vi har spelat färgspel, målat med olika färger som några exempel.Arbetet med färger har givit resultat i barngruppen. Vi ser att barnen kan färgerna i mycket större utsträckning.

Trollets roll handlar om kompisar och hur man är mot varandra.  Vi arbetar dagligen med det sociala samspelet i gruppen.  Vi arbetar med att uppmuntra det som är bra. DE GYLLENE ÖGONBLICKEN. När en komentar kommer från ett barn som man inte förväntat sig som ett exempel. 

Vi upplever att vi i arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt där vi uppmutrar och  stöttar  barnen  när något gått bra och även för en dialog med barnen när något går fel och hur man skulle kunna göra istället.

 

 

 

 

 

 

  Inskolningar och överinskolningar har varit utspridda under hela året vilket gör att grupp konstellationen förändras under resans gång.

UTVECKLING

För att göra barnen ännu mer delaktiga och för att de ska kunna samtala kring aktiviteter vi gjort skulle vi kunnat visa filmer och  kort vi  tagit under temats gång. Med detta hade vi  kunnat få igång en diskussion kring igenkännande och barnens nya erfarenheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: