Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme Biologi, ekologi v. 34-39

Skapad 2015-09-21 12:06 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
PP för området Ekologi för åk 7 med utgångspunkt från Lgr11.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld. Hur levande varelser (djur och växter) påverkar varandra och sambandet mellan dem och miljön de lever i.

Olika ekosystem - stort som hela jorden eller litet som ett akvarium eller en stubbe.

Hur fungerar det?

Innehåll

 

Centralt innehåll och syfte

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Se nedan.

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

- veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
- Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
- Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
- Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
- Känna till ekosystemtjänster, vad det är och vad det innebär.
- Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
- Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.
- Förstå sambanden i något ekosystem.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och fältstudier i närmiljön.

Begrepp

begrepp vi kommer att ta upp

organism: all levande, en- eller flercelliga.

biotisk:allt levande som ingår i  ett ekosystem.

abiotisk: allt icke levande som ingår i ett ekosystem.

växthuseffekt: uppvärmning av jordytan orsakas av solstrålar mot jordens atmosfär.

klimat: genomsnittliga fysiska förhållanden i atmosfären (temperatur, luftfuktighet etc)

mikroklimat: klimatskillnaden inom små områden

ekosystem: ett system inom ett visst område som bildas av de biotiska och abiotiska faktorer.

art: organismer som kan föröka sig med varandra under naturliga förhållanden och få fertil avkomma.

population: alla individer som tillhör samma art inom ett ekosystem eller geografiskt område

samhälle: de olika populationerna som ingår i ett ekosystem.

producent: organismer som kan tillverka sin egen näring med hjälp av solenergi.

konsument: organismer som äter, konsumerar, producent.

- förstahandskonsument: växtätare

- andrahandskonsument: rovdjuren, som äter förstahandskonsument.

- tredjehandskonsument: rovdjuren, som äter andrahandskonsument

-toppkonsument: djuren som saknar naturliga fiender.

nedbrytare: organismer som kan bryta ner organiska material (döda organismer) till olika kemiska föreningar

fotosyntes: kemisk process med ljus som energikälla som sker hos växterna, där koldioxid och vatten omvandlas till druvsocker och syre.

cellandning, respiration: kemisk process, förbränning, som sker hos alla organismer där druvsocker används och omvandlas till koldioxid och vatten.

flödesenergi: energiomvandlingar som flödar i ett ekosystem.

 näringskedja: en förenklad modell som beskriver ett ekosystem

näringsväv: en modell som beskriver en invecklad samspel ett ekosystem kan ha.

näringspyramid: ett förhållande mellan producenter och konsumenter i ett ekosystem.

kretslopp:ämnen som cirkulerar i ett ekosystem

-kol:

-vatten:

-mineral:

konkurrens: en situation som uppstår då olika organismer tävlar om resurser som finns i ett ekosystem.

revir: områden som försvaras mot andra individer inom samma art.

symbios: ett samspel mellan organismer i ett ekosystem.

kommensalism: ett samspel mellan två olika arter där den ena arten gynnas medan den andra arten påverkas obetydligt, t ex fågel som bygger bo i ett träd.

mutualism: ett samspel mellan två olika arter där båda partner gynnas, t ex svampar och trädrötter (mykorrhiza), tarmbakterier osv

parasitism: ett samspel mellan två olika arter där den ena gynnas medan den andra missgynnas, t ex fästing på rådjur.

nisch: levnadsområde där en enskild art kan överleva och reproducera sig.

 resiliens: förmågan hos ett ekosystem att möta olika typer av förändringar som stormar, bränder och föroreningar.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan. Bedömningen kommer att grundas på diskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter som lämnas in samt ett läxförhör på utvalda begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
BI åk 7-9. Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Genomförandet av fältstudier/exkursioner
Fältstudier/exkursioner
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion.
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Dokumentation från fältstudier/exkursioner
Fältstudier/exkursioner
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Samband
Fältstudier/exkursioner
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och för¬klarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Diskussioner jämföra/slutsatser
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: