👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsgruppen samerna

Skapad 2015-09-21 12:49 i Sörviks skola Ludvika
Vi kommer att ta reda på fakta om samer, hur de har levt tidigare och lever idag, hur deras religion ser ut och annat spännande.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om samernas religion samt myter och en del berättelser. Du får också lära dig om samernas liv förr och idag, om språket (och andra minoritetsspråk) och samernas samhälle.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

 Du kommer att få lära dig om samernas religion.
 Du kommer att lära dig hur samernas religion har påverkat dem.
 Du kommer att  få lära dig hur samernas liv ser ut jämfört med andra folkgrupper i Sverige.
 Du kommer få lära dig om samernas språk, samt de övriga minoritetsspråken i Sverige.
 Du kommer få lära dig om samernas och andra minoritetsgruppers rättigheter.

 

Arbetssätt:

Läsa texter och göra arbetsuppgifter på Clio online
Titta på film
Diskutera i grupper
Lyssna på samiska samt Sveriges andra minoritetsspråk och jämföra dessa med "rikssvenska"

Vad som kommer att bedömas:

- du ska känna till samernas religion

- du ska kunna beskriva grunderna i samisk religion

- du ska kunna ge exempel på hur samisk religion har påverkat dem och samhället

- du ska delta i samtal och diskussioner

- du ska känna till fakta om samernas liv förr och idag

- du ska känna till vilka våra minoritetsspråk är samt vilka rättigheter minoritetsgrupper har

Hur du får visa vad du kan:

- genom att göra arbetsuppgifterna samt delta aktivt i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re Sv Sh
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Kunskapskrav E för år 6
Kunskapskrav C för år 6
Kunskapskrav A för år 6
Samisk religion
Du kan beskriva grunderna i samisk religion, samt vad religionen har för betydelse för samerna.
Du kan beskriva grunderna i samisk religion och kan ge flera exempel på hur samerna har påverkats av den.
Du kan mer utvecklat beskriva grunderna i samisk religion och kan ge flera exempel på hur samerna har påverkats av den.
Diskussion
Du deltar i samtal och diskussioner.
Du lyssnar och argumenterar i diskussioner om samernas religion.
Du är aktiv i samtal, lyssnar, argumenterar och leder samtal framåt bla genom att ställa relevanta frågor och funderingar.
Källkritik
Du kan hämta fakta från minst två olika typer av källor i ditt arbete.
Du kan hämta fakta från minst två olika typer av källor, samt föra en diskussion kring användbarheten hos någon av källorna.
Du kan hämta fakta från minst två olika typer av källor, samt föra en diskussion kring användbarheten hos alla källorna.
Minoritetsspråk
Du kan redogöra för vilka minoritetsspråk vi har.
Du kan redogöra för vilka minoritetsspråk vi har, och vilka språk minoritetsspråken liknar/är släkt med.
Du kan redogöra för vilka minoritetsspråk vi har, och vilka språk minoritetsspråken liknar/är släkt med. Du kan också ge exempel på olika varianter av samiskan.
Rättigheter
Du kan berätta kring någon av samernas rättigheter.
Du kan redogöra för vilka rättigheter minoritetsgrupper har genom att ge två olika exempel.
Du kan redogöra för vilka rättigheter minoritetsgrupper har genom att ge minst tre olika exempel.
Redovisning
Du redovisar ditt arbete inför en liten grupp, med en inledning, en huvuddel och ett avslut.
Du redovisar ditt arbete i helklass, och har en inledning, en huvuddel och ett avslut i din redovisning.
Du redovisar ditt arbete i helklass, och har en tydligt inledning, huvuddel och avslut i din redovisning. Du samarbetar på ett bra sätt med din klasskamrat.