Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken värdegrund 2015

Skapad 2015-09-21 14:14 i Björklövens förskola Ale
Värdegrundsarbete i samband med likabehandlingsarbetet.
Förskola

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska också syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas. (lpfö 98 rev. 2010) För varje ny hösttermin ska alla förskolor i Ale kommun göra en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kallar den för likabehandlingsplan och på avdelningen talar vi om klimat och värdegrund. För barnen handlar det om att vara en bra kompis på förskolan.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 13 för varandra "gamla" kamrater och 7 "nya". Gruppen består av 15st pojkar och 5st flickor. Pedagogerna har under veckorna 37-39 intervjuat och observerat barnen enskilt och i grupp. Intervjuerna har berört innemiljö/utemiljö och upplevelser kring kamratskap på förskolan. En sammanställning av materialet där barnen aktivt deltar i resultatet med bla stapeldiagram håller på att slutföras. Denna metoden känner många av barnen igen då vi arbetat på samma sätt tidigare år. Utifrån resultatet kommer vi att planera vad som behövs åtgärdas i miljön på Björken

Mål


Att barnen visar hänsyn och omtanke för varandra exempelvis genom att lyssna på varandra samt ge varandra talutrymme, både i den fria leken och i styrda aktiviteter.


 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att alla på Björken visar hänsyn och respekt inför varandra och medverkar till ett demokratiskt klimat där alla bland annat får chansen att komma till tals.

Vi vill att barnen självmant skall kunna trösta en kompis, och att spontant dela med sig av leksaker samt att finna glädje i att ge hjälp och stöd till kompisar i situationer där någon stöter på svårigheter.  Dessutom vill vi att barnen skall kunna visa empati i vardagliga situationer och finna viljan i att göra någon annan glad. 

I lekar och aktiviteter där det ingår turtagning så vill vi att barnen skall kunna vänta på sin tur.

Björken vill att barnen skall kunna känna tillhörighet och delaktighet i såväl den större gruppen som den mindre.

Utveckling sker när varje barn själv tar ansvar för att skapa regler som bidrar till ett gott klimat. T.ex. när de själva reflekterar över att ljudvolymen i ett rum blir högre ju fler barn som är där.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi har genomfört intervjuer och observationer kring både utemiljö och innemiljö där vi har kunnat utläsa barnens upplevelser av vår miljö på förskolan.

Om vikten av den fria leken för barns utveckling i förskoleålder kan man läsa om i Birgitta Knutsdotter Olofssons bok "lek för livet". Hon sammanfattar följande;

Samarbetsförmåga är central i rollek. Här lärs det för allt samarbetes viktiga regler som, samförstånd, ömsesidighet och turtagande. När samspelet är bra får alla bestämma och bidra med idéer, som de andra barnen kan följa, så att idérikedomen trissas upp och förhöjer inlevelsen. Ett sådant samarbete är på många sätt krävande. Barnen måste lyssna göra kompromisser, förhandla, hjälpa varandra och dela med sig. Vidare skriver Birgitta; vad samtliga lekforskare verkar vara överens om är att rollek ökar barns sociala kompetens. Goda lekare är goda vänner.

I och med lekens betydelse utifrån forskning, så kommer vi använda leken som metod för att uppnå läroplansmålen om värdegrunden. För att öka förutsättningarna för barnen att utvecklas mot målen försöker vi styra gruppstorlekarna, optimalt är 2-4 lekdeltagare. Dagsschema är lagt för att hitta goda förutsättningar där barnen kan finna lekro.

Barnen delas in i tre olika grupper utefter ålder och behov. Där utförs aktiviteter såsom flanosaga, styrda lekar eller skapande aktivitet. Dessa aktiviteter har syften som är kopplade till värdegrundsarbetet, t.ex. samarbete, gruppstärkande och turtagning. Vi kommer även väva in matematik och språk i våra aktiviteter. Vi tar hjälp av biblioteket men även Ipads där vi kan finna adekvat information rörande värdegrundsarbetet och våra olika gruppaktiviteter. En metod som vi infört är "stopphanden" vilket vi hoppas gör att barnen får en större förståelse och ökat tålamod för när de behöver vänta på sin tur eller kanske sluta med det dem gör. Tanken är att både vi pedagoger och barnen emellan kan sätta upp en hand som ett tydligt tecken på att de t.ex. behöver vänta med sin fråga tills den tillfrågade har talat färdigt.

Dokumentation i olika former sätts upp så att barnen har möjlighet att reflektera över vad de har gjort. Dokumentation kommer också läggas in i varje barns lärlogg på unikum.

Uppföljning

Resultaten av intervjuerna visar på glada och nöjda barn. De flesta barnen uttryckte att de trivs både inne och ute på förskolan. Konfliktsituationer som barnen kunde beskriva var inte kopplade till en särskild plats/rum på Björken. Vi har sett att de vuxenstyrda aktiviteterna i mindre grupp har fungerat bättre än den fria leken. Att samtala om hur man är en bra kompis och leka gruppstärkande lekar upplever vi som positivt för relationsskapandet i gruppen. Med en mer attraktiv miljö kan barnen ges utmaningar som gör att de kan fokusera på leken och undvika konflikter i större utsträckning. Vi pedagoger ser att miljön inne på Björken därför behöver bli mer stimulerande för barnen och därför jobbar vi aktivt på det.

Ett nytt arbetssätt som vi har börjat jobba med är "Valkort". I denna metod väljer barnen på ett antal aktiviteter/lekar som  vi vuxna har valt ut. Varje aktivitet/lek har ett visst antal platser, 1-4. Barnen väljer en och en i tur och ordning genom att sätta sitt foto/namn under den bilden på den aktivitet de väljer. I och med Valkorten kommer barnen per automatik att hamna i leksituationer och med kompisar de annars inte valt på egen hand. Förhoppningen är att barnen ska finna lekro och att stanna i den aktivitet de valt en längre stund.

Det är i nuläget december månad 2015 och vi har under den senaste tiden gjort en hel del förändringar i miljön. Vi har utvecklat förutsättningarna för familjelek med mer lekmaterial på plats så att det inbjuder till lek vid första ögonkastet. Vi upplever att barnen stannar i leken en längre tid och de utvecklar leken på egen hand. Konflikterna blir färre och barnen nöjdare. Då denna lek främst lockat de yngre barnen i gruppen har vi försökt finna de äldre barnens intresse på annat sätt. Miljön i ett rum har utvecklats till ett "Labyrintrum" där vi ser att barnen tar ansvar för gemensamma regler de själva varit med och bestämt, de visar ett stort engagemang och är goda lekare då de samarbetar, väntar på sin tur och kommer med egna lösningar som för leken framåt. Vi upplever att med hjälp av att ta vara på barnens intressen kan vi fånga dem och se att utveckling kan ske på många olika områden. Då vi ser stor utvecklingspotensial i att fånga barnens intressen behöver vi skriva en ny pedagogisk planering där vi kan rikta in oss mot flera/nya läroplansmål.

Valkorten tar vi fram vid utvalda tillfällen och upplever att framgångsfaktorerna är flera. Vi skulle dock vilja bli bättre på att använda dem vid flera tillfällen för att barnen ska bli tryggare med konceptet. Vi vill dessutom utöka våra aktivitetsbilder. I lärloggarna kan vi följa den fortgående utvecklingen och då värdegrundsarbete och socialt samspel spelar en central roll på björken fortlöper arbetet även under kommande termin.

Vi har sett att barnen gärna vill ha musik på att dansa till. För att tillgodose barnens rörelsebehov har vi börjat mer regelbundet med rytmik i mindre grupp, samt går till skogen mer regelbundet. Besöker andra lekmiljöer utanför förskolans område.

Barnen ges möjlighet att röra sig till musik tillsammans i grupp.

Utvecklar sin kroppsuppfattning och sin motorik

Att barnen själva ska kunna påverka aktiviteten

 Socialt samspel med andra 

Vi dokumenterar kontinuerligt , så som lärlogg, kort, film och piccolage.                                                                  

 

 

                              

 

 

 

 

Utvärdering

Vi tycker att arbetet med valkorten överlag fungerat bra. Barnen har visat förståelse och accepterat utgången. Vi har bytt mellan vem som fått välja först. Vi har använt valkorten vid utvalda tillfällen när vi varit i halvgrupp.

När vi ska utvärdera vår lekmiljö ser vi att förändringarna vi gjort i hallen och i "labyrintrummet" fallit väl ut. De har tagit ansvar för sin miljö och skapat gemensamma regler som bidragit till ett gott klimat på avdelningen. Alla får komma till tals och barnen har vid flera tillfällen i leken använt sig av demokratisk röstning för att komma överens om vad de ska leka.

Vi tycker att arbetet med rytmiken har blivit en positiv upplevelse. Barnen har deltagit i dom olika rytmikaktiviteterna med glädje. Visat  empati för varandra, och känt en stor tillhörighet och delaktighet i den mindre gruppen. Barnen har fått stå i centrum och tränat på att visa hänsyn och respekt inför varandra.

 

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

Barnen i Raketgruppen har tagit till sig det och accepterar utgången.

-Hur har barnen uppfattat detta?


-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: