Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i år 2

Skapad 2015-09-21 14:43 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver hur vi i år 2 fortsätter träna både förmågor och färdigheter i ämnet matematik.
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Matematik är så mycket mer än att på egen hand räkna i sin matematikbok. Det vill vi förmedla till eleverna. Matematik är också att i grupp lösa problem, inför sina klasskamrater kommunicera hur man löser uppgifter och också ta del av andra elevers tillvägagångssätt, att ha förståelse för viktiga matematiska begrepp och att finna hållbara metoder att lösa olika arbetsuppgifter.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

¤ kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

Matematik i år 2

Syfte/Förmågor

Matematik är så mycket mer än att på egen hand räkna i sin matematikbok. Det vill vi förmedla till eleverna genom att ge dem möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på olika sätt, muntligt, skriftligt och genom handling. Matematik är bland annat att i grupp lösa problem, att inför sina klasskamrater kommunicera hur man löser uppgifter och att ta del av andra elevers tillvägagångssätt, att ha förståelse för viktiga matematiska begrepp och att finna hållbara metoder att lösa olika arbetsuppgifter. Matematikämnet i  skolan ska ge eleverna självförtroende att använda matematiska verktyg och se matematik i vardagen utanför skolan. 

Vi kommer arbeta med förmågan att:

Metod/Innehåll

I ämnet matematik kommer vi att framförallt att arbeta med följande innehåll och arbetssätt under skolår 2:

 • Genomgångar kring olika ämnesområden i matematik
 • Viktiga matematiska begrepp
 • Par- och gruppövningar
 • Enskilt räknande i olika matematikläromedel bla. Favoritmatematik
 • Träna på att förklara hur man löser uppgifter samt lyssna och ta del av andra elevers tillvägagångssätt
 • Problemlösning och "kluringar" samt strategierna att måla som stöd samt använda sig av laborativt material för att lösa problem
 • Färdighetsträna på chromebook
 • Praktisk matematik ute och inne

 

 

Följande centrala innehåll från Lgr 11 kommer vi arbeta med:

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer att få möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på olika sätt, muntligt, skriftligt och genom handling. Eleverna kommer under läsåret få reflektera över och utvärdera de arbetsområden vi arbetar med i ämnet matematik. De kommer få självskatta sitt eget lärande och sina tankar om ämnet matematik. Pedagogens omdömen kommer att publiceras på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: