Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska åk 6

Skapad 2015-09-21 14:45 i Tillbergaskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Undervisningens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningens Centrala innehåll år enligt Lgr 11

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Berättande texter för barn och unga från olika tider från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningens innehåll

Undervisningen sker i olika former; en till en pedagogik, högläsning, egen läsning, lärarledda genomgångar

 • Vi läser olika sorters litteratur.
 • Vi arbetar aktivt med läsförståelse bl a genom textsamtal. 
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter t.ex. beskrivande texter, instruerande texter, argumenterande texter, återberättande texter och berättande texter. 
 • Vi tränar på att tala inför andra.
 • Vi tränar på att lyssna på varandra.
 • Vi samtalar om ordförståelse och språkets struktur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Svenska åk 6

Har bedömts
Kunskapskraven för betyget E i slutet av åk. 6.
Kunskapskraven för betyget C i slutet av åk. 6.
Kunskapskraven för betyget A i slutet av åk. 6.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Förmåga att
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I samtal kan du samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtal kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtal kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Förmåga att
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: