Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virvelvindens verksamhetsplanering för 2015-2016

Skapad 2015-09-21 17:38 i Bräcka förskola Mölndals Stad
utvecklingsområde, mål, process, dokumentation
Förskola
UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Lpfö 98 (rev. 2010)

VERKSAMHETENS MÅL PÅ ENHETEN:

Vad förväntas det ge barnen

En verksamhet som;

• erbjuder olika språk/kommunikation -, matematik -, naturvetenskap/teknik -

och estetiska upplevelser

• är trygg och utgår från barnens behov och intressen.

• är tilltalande, tillgängliga och tillåtande.

• ger möjligheter att reflektera kring sina upplevelser och sitt lärande

• ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande

Innehåll


UTVECKLINGSOMRÅDE/FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE

Utveckling och lärande

Utveckla barnens sociala kompetens och hitta strategier för att lösa vardagliga problem genom att arbeta med skapande verksamhet. 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

MOTIVERING Beskriv på vilket/vilka sätt ni har kommit fram till valet av målet

Det finns ett behov i gruppen att skapa en vikänsla och ge barnen strategier för att hantera och lösa olika problem som uppstår i vardagen. T.ex. vad som är mitt och ditt och turtagning. Att kompromissa till allas fördel.

Som projekt i år har vi i huset valt att arbeta med " vännerna i kungaskogen bygger en koja". För att ge möjlighet till gemensamma upplevelser och glädje i gruppen vill vi ge barnen verktyg för att ge uttryck för sitt eget skapande och utveckla deras nyfikenhet och intresse.

NULÄGE

De nya barnen börjar känna sig trygga. De hittar nya kamrater att leka med och söker hjälp hos både vuxna och barn.

Det finns behov i gruppen av att vi pedagoger har tillsyn och är närvarande, så att vuxna vet var barnen befinner sig och med vilka i de olika rummen, då arbetar vi förebyggande och bäddar för en tryggare och roligare lekmiljö.

Vi har observerat att många barn har börjat utveckla ett läs-och skrivintresse. De lekskriver och "låtsasläser". Vi uppmuntrar genom att erbjuda lämpligt material och de barn som vill får använda sina kunskaper och färdigheter t.ex.de som vill får läsa för de andra barnen.

Många av de äldre barnen tar eget initiativ och plockar fram olika material till sitt skapande. En del av barnen har utvecklat stor hjälpsamhet mot sina kamrater dels vad gäller skapande men också vid andra rutinsituationer (hjälper varandra att knäppa jackan, ta på stövlarna mm).

 

MÅLSÄTTNING Vad vill vi upp nå? Vad förväntas det ge barnen? Hur kommer det se ut om ett år (nyläge)?

Vi vill utveckla barnens sociala kompetens och känna glädje genom att skapa tillsammans, leka och få olika gemensamma upplevelser. Att ge barnen olika strategier och känna ansvar för att lösa vardagliga problem

PROCESS På vilket/vilka sätt kommer ni att arbeta för att nå målet?

EX: Hur organiserar vi oss? På vilket sätt ska utmaningarna ske? Hur utformas lärmiljön? Metoder och materialPedagogiska planeringar?

Vi delar in barnen i mindre grupper och erbjuder olika lärmiljöer för olika områden. (matte, språk, natur / teknik och estetik). Pedagogen som ansvarar för ett ämne(matte) ansvarar för alla tre grupper enligt ett rullande schema. Barnen får olika uppdrag och utmanas att vara delaktiga i beslut gällande projektet och hur det ska utformas exempelvis projektet med kojan, som även Snick och Snack har gjort. Med detta vill vi att de ska komma på olika lösningar. Var får vi tag på verktyg?, vem bestämmer och fixar? osv.

Arbetslaget planerar för det gemensamma projektet. En gång i veckan planerar varje pedagog sin enskilda samling i den lilla gruppen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och UTVECKLING Beskriv hur ni kommer dokumentera ert arbete

Ex. För enskilt barn: Lärlogg, För gruppen: Blogg, Pedagogreflektioner: Reflektionsblogg

Blogg, lärlogg,väggdokumentation, barnens alster med reflektioner.

Utvärdering och pedagogernas observationer och reflektioner.

Utifrån utvärderingsmaterialet går vi vidare med vår pedagogiska planering för hela gruppen och för det enskilda barnet

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

ANALYS

Projektet handlar om värdegrunden vilket vi tycker att man kan arbeta med hur länge som helst och att man kan komma in på olika spår. Det handlar om vad barnen kommer in på, vad som intresserar dem. Det finns mycket arbetsmaterial i boken som vi hämtar vår inspiration ifrån.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: