Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Biologi Fysik åk 6 vt 2016 - Natur, organismer och ekosystem.

Skapad 2015-09-23 17:52 i 0 Åsaka skola Trollhättan
En pedagogisk planering i årskurs 6 som sträcker sig över en lång tid och handlar om ekosystemet, naturen och dess organismer, samt fysikaliska samband i naturen.
Grundskola 6 Biologi Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om biologiska begrepp, teorier och modeller, samt hur du kan förklara biologiska och fysikaliska samband i naturen
 • du tillägnar dig kunskap om begreppen inom detta område (se nedan)
 • du får förståelse för livets utveckling och hur vi kan bidra till en hållbar sådan
 • du ska bli förtrogen med människans beroende av - och påverkan på naturen, förr och nu
 • du tillgodoser dig kunskap om organismers liv och ekologiska samband
 • du lär dig om djur, växter och organismer mm 

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • växtens historia och i konst
 • olika landskap/ naturområden, miljöer för djur och växter
 • söt- och saltvatten
 • hur växter/träd fungerar
 • hur växter sorteras och känns igen
 • repetition om hur en blomma- och växt utan blommor, fortplantar sig, frukt, frö, pistill, ståndare mm
 • växters livscykel
 • fotosyntesen
 • djur i ett historiskt perspektiv
 • mångfalden av djurarter
 • djurens släktträd, likheter och skillnader mellan olika djur
 • ryggradsdjur och ryggradslösa djur
 • djurens fortplantning
 • utdöda - och utrotningshotade djur
 • bakterier och virus
 • alger, svampar och lavar
 • Ekosystem
 • näringskedjor och näringsvävar
 • hållbar utveckling

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • föreläsningar, diskussioner/resonemang och samtal om ämnet
 • se relevanta filmer
 • läsa om och ta reda på fakta via nätet och i olika läromedel
 • arbeta med bild, text och form
 • experimentera och laborera, samt göra många fältstudier med biologiutrustning
 • studiebesök
 • odla mikroliv
 • göra ett livscykelexperiment
 • dokumentera i en natur- och djurbok
 • planera och genomföra labrationer/labrapporter
 • gruppdiskussioner
 • resonera om likheter och skillnader
 • redovisa med konkret skapande
 • genomföra ett prov, både muntligt och skriftligt

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att beskriva/analysera människans beroende av och påverkan på naturen
 • din förmåga att ge exempel på begreppen vi lärt oss (se ovan)
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser i arbetet och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
 • din fakta- och färdighetskunskap kring livets utveckling och andra biologiska sammanhang
 • din förmåga att genomföra redovisningen, dokumentera och ditt provresultat
 • din förmåga att resonera kring de biologiska begreppen

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal / diskussion i arbetet i grupp och enskilt
 • genomföra ett prov i ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: