Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ormvråkens projektbeskrivning hösten 2015 & våren 2016.

Skapad 2015-09-24 06:39 i Solhagens förskola Falkenberg
Tema " Djur & Natur "
Förskola
...

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vår barngrupp består i nuläget av 15 barn i åldrarna 1-3 år.

Vi är tre glada pedagoger som arbetar här, två arbetar 100 % och en arbetar 82,5 %.

Då vi är en mångkulturell förskola är det flera av barnen som inte har det svenska språket ännu, vilket är en stor utmaning för oss.

 

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet).

Vi vill låta barnen undersöka, utforska och upptäcka sin närmiljö.

Vad finns i barnens närmiljö som lockar deras intresse?  Hur kan vi rent konkret göra för att låta barnen utmanas i sitt utforskande? Hur undersöker små barn?  Hur ser vi de yngre barnen förundras och är nyfikna?

Vi har märkt att det finns ett tydligt intresse från ett flertal barn kring djur. I nuläget har det varit spindlar, sniglar och ekorrar som barnen har upptäckt i naturen och även på vår gård. 

Vi vill erbjuda barnen att uppleva och upptäcka djur & natur genom sagans värld. Vi läser sagor som handlar om djur. 

Vi vill låta barnen få känna glädjen och gemenskap kring sång och musik, dans och rytmik med inriktning på temat.  

Vi använder oss mycket av vårt kroppsspråk och bilder men vi samtalar också med barnen och benämner allt med ord och talar tydligt.

Vi vill plocka in material från naturen som kan undersökas och användas på olika sätt. 

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi har målat en blomma som ett lotusdiagram på väggen där vi dokumenterar med text och bilder. Detta är för att synliggöra vårt projekt, både för personalen, barnen samt för vårdnadshavarna. Vi pedagoger samtalar med vårdnadshavare när de hämtar sina barn om vad vi har gjort på förskolan idag. Vi samlar även dokumentation i en pärm på avdelningen som barnen kan titta i när de vill.

Vi dokumenterar även via inlägg på Unikum regelbundet.

Under vecka 22 har förskolorna i centrum nord utställning på några olika platser i kommunen där vi visar upp våra projekt för allmänheten. Ormvråkens dokumentation finns på biblioteket.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi vill att det ska synas på avdelningen vilket projekt/ tema vi arbetar i nuläget. Vi plockar ( ihop med barnen) material från naturen som pinnar, grenar, löv, kottar och annat som vi dekorerar inne med. Vi hänger pinnar i taket, på väggen och i kuben. Vi hänger gröna garntrådar i taket hallen så att det ska upplevas som en djungel när man kommer in. Vi skapar mobiler med grenar och löv. Vi tar in rönnbär och dekorerar med mm. På barnens toalett har vi häng tpappersmoln och vattendroppar i taket och satt upp bilder med havsdjur, fiskar mm.

 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vi har delat in barnen i tre olika grupper och vår tanke är att i grupperna undersöka, utforska och upptäcka tillsammans med oss pedagoger på olika vis. Vid passande tillfällen gå ut med en grupp i skogen. Eller vara inne och göra aktiviteter av olika slag. Klockan 9.00 borde alla ha kommit och då kan aktiviteterna börja. Varje pedagog planerar för en grupp, det behöver inte vara samma varje vecka.  Vi strävar efter att vara nära barnen på deras nivå (golvet) så mycket som möjligt för att kunna stödja d4em i deras lärprocesser.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Barnen visar intresse genom att uppmärksamma oss pedagoger på att de har sett eller hittat något. Detta gör barnen genom att ta oss i handen och visa med sitt kroppspråk att vi ska gå med dem.

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Vi vill att barnen ska att barnen genom vårt fokusområde ska "utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö" . Vi vill också att barnen" utvecklar ett intresse för bilder, texter och olika medier."

Dessa mål har berörts:

Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Lpfö98   Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
Lpfö98   Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
Lpfö98   Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
Lpfö98   Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
Lpfö98   Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
 
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 
Av BUN:s prioriterade mål har dessa berörts:
Inflytande, delaktighet och ansvar.
- Verksamheten utgår ifrån barnets behov, erfarenhet och intresse
- Verksamheten är en arena där barn och lärare regelbundet och strukturerat reflekterar över lärandet och undervisningen.
- Barnen har inflytande över sin utbildning både vad gäller innehåll och arbetsformer.
Samverkan.
- Det finns kända och väl fungerade rutiner och samarbete när ett barn ska gå från en enhet till en annan, där övergången genomförs på ett sådant sätt att det gagnar individens utveckling och att relevant information lämnas.
- Samverkan med hemmet ska gynna barnets utveckling och föräldrar ska få information om sitt barns utveckling.
Lärmiljö.
- Varierande och inspirerande lärmiljöer används inom alla aktiviteter.
- Lärandet sker på olika sätt
- Färdigheter och kunskaper får redovisas på varierande sätt.
- Varje individ synliggörs, utmanas och får ta tillvara på sina egna färdigheter och kunskaper

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 Vi har ett tillåtande klimat där vi uppmuntrar och bekräftar barnen i deras lek och utveckling. Vi sitter på golvet nära barnen så att vi kan samtala kring deras lek och barnen kan sitta i knät om de vill. Då har vi också möjlighet att ingripa om det behövs.

 


Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.


Vi ser att barnen har varit intresserade av insekter genom att de har kommit med dem i handen och visat oss vad de hade hittat. Vi har bekräftat barnen och tillsammans har vi lagt insekterna på stubben. Barnen har visat förståelse för att vara försiktiga när de handskas med insekterna. Efter en skogsutflykt där vi tittade på och följde en ekorre som hoppade mellan träden växte intresset för ekorren. Vi sjunger sånger om ekorren, läser sagor och utforskar kottar och annat naturmaterial.
Barnen har visat ett stort intresse för sång och musik och dans. Vi använder oss av Ipads till att söka information om djur och tittar på film som berör projektet. Det finns även bilderböcker och en dokumentationspärm som barnen gärna kommer med och vill titta tillsammans med oss.

Till våren tänker vi att vi fortsätter arbeta på samma sätt med att ha ett tillåtande klimat där barnen får ha visst inflytande i verksamheten. Vi fokuserar på att gå regelbundet till skogen, där vi vistas på en markerad plats där vi kan utforska och se förändringar i naturen. Vi fokuserar på att utveckla barnens språkförståelse genom att arbeta med musik, sång, dans, sagor och drama på olika sätt.

Barnen slåss och puttas och tar saker från varandra, detta är något som vi hela tiden bemöter aktivt.

I nuläget har vi inte fått med alla delarna från läroplansmålen.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

 

 Vi har ett tillåtande klimat där vi uppmuntrar och bekräftar barnen i deras lek och utveckling. Vi sitter på golvet nära barnen så att vi kan samtala kring deras lek och barnen kan sitta i knät om de vill. Då har vi också möjlighet att ingripa om det behövs.

Vi har vid fruktstund på förmiddagen övergått från att sitta på mattan i lekrummet till att använda matrummet vid alla matsituationer, detta har visat sig enbart positivt för alla. Vi erbjuder både smörgås och frukt och barnen får komma om de vill och när de vill.

 Under hösten lade vi pedagoger ut namnlappar och bestämde var barnen skulle sitta vid middagen men under våren tog vi bort detta. Nu bestämmer barnen själva vilken stol de ska sitta på och detta har visat sig fungera bra. 

Som pedagoger är vi alltid uppmärksamma på det som barnen försöker förmedla, vi ser och bekräftar varje individ. Även om inte talet har kommit än så visar barnen tydlig kommunikation med sitt kroppspråk och det bemöter vi med ord och språk.

Vi pratar mycket om att man inte får slåss, att det gör ont och att säga eller visa förlåt.

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Under vecka 22 har förskolorna i centrum nord utställning på några olika platser i kommunen där vi visar upp våra projekt för allmänheten. Ormvråkens dokumentation finns på biblioteket.

 

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: