Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På flykt

Skapad 2015-09-25 14:29 i Ankarets skola Öckerö
Varför flyr människor? Varifrån och vart flyr de? Detta är frågor vi arbetar kring i samband med den pågående flyktingvågen från Syrien.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi Historia Samhällskunskap Religionskunskap

VI ARBETAR FRÄMST MED FÖLJANDE FRÅGOR: Varför flyr människor? Varifrån? Vart? Hur går det till? Hur ser flyktvägarna ut? Varför tar de inte bara flyget därifrån? Vad är EU? Vad är FN? (Vad säger barnkonventionen?) Hur kan vi hjälpa? (Olika hjälporganisationer och olika ståndpunkter) Vi tar reda på om vi har några kända svenska invandrare. T ex Laleh, Darin och Zlatan. Hur kom de hit? Vi tar reda på om det funnits svenska flyktingar, alltså människor som flytt från Sverige och blivit flyktingar i något annat land. Vi lär oss vad asyl, flykting, världsmedborgare, invandrare, utvandrare, ensamkommande flyktingbarn betyder och vad det innebär. Vi tittar på rasismens historia och på vad rasism och nazism egentligen är och var det har sina rötter.

ARBETSSÄTT: Vi arbetar med att samtala och diskutera, ta reda på fakta i böcker, på webben, i kartböcker, på nyheterna etc. Vi redovisar för varandra, antecknar och dramatiserar. Vi arbetar individuellt, i helklass och i mindre grupper. Vi dokumenterar i våra SO-böcker, på våra I-Pads och på en gemensam anslagstavla/väggplanch i klassrummet.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: