👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orättvisa världen

Skapad 2015-09-25 14:31 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Under imperialismen byggde de europeiska stormakterna upp koloniala imperier som i stora drag innefattade hela den kända världen. Européerna exploaterade (utnyttjade) successivt sina kolonier. Man brukade hänsynslöst koloniernas naturresurser och utnyttjade invånarna som billig arbetskraft. Kolonierna blev mer

och mer beroende av sina europeiska herrar.

När kolonierna blev självständiga fick de klara sig bäst de kunde. De hade ingen industri som kunde bygga upp ett välstånd och inget fungerande utbildningssystem för barn och ungdomar. Utifrån dessa förutsättningar skulle de bygga upp ett samhälle som skulle konkurrera på världsmarknaden.

Innehåll

Dessa mål jobbar vi mot:

Genom undervisningen i geografi och samhällskunskap ges du förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • värdera lösningar på olika utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. 
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t ex aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Hur jorden befolkning är fördelad över jordklotet och vilka konsekvenser den ojämna befolkningsfördelningen får.
  • Intressekonflikter om naturresurser t ex vatten och mark. 
  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen och samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. 
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur dessa förändras i takt med att världen globaliseras allt mer.

  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

  • Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

 

Matriser

Sh Ge
Detta kommer att bedömas

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tillämpa kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Likheter och skillnader
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
Tolka och analysera
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.