👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK läsåret 17/18

Skapad 2015-09-28 13:34 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Mål med musikundervisningen Sång med eller utan stöd Härma melodi gehör Eget komp o sång Klappa takt efter noter Veta notnamn, notsystem, g-klav Känna till olika genrer Eget lyssningsjobb red. Skriftligt Skapa egen musik Trumkomp rakt till given melodi
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikundervisning åk 4-6 Dramaövningar Retorik och talövningar Värderingsövningar

Innehåll

ATT GÖRA

 • Sjunga enskilt eller i grupp, skillingtryck,trad. julsånger arbetarsånger, svenska musikdiktareLyssna på olika genrer typ folkmusik, marsch-modern musik, country
 • Musikens påverkan (reklammusik, filmmusik, stämningsmusik)
 • Analys av modern musik (intro, vers, refräng, brygga och outro, piano, forte) 
 • Öva rytm,takt och puls, enkelt trumkomp
 • Öva notsystem, tonhöjd, skilja dur/moll
 • Ova enkla ackord på gitarr, piano
 • Att göra gehörövningar., härma takt och melodi

 

 

Uppgifter

 • Låtanalys

Matriser

Mu
Musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Sång ska kunna utföras både som en grupprocess, såsom körsång och mindre sångensembler. Det är också eftersträvansvärt att kunna göra soloinsats.
 • Mu
 • Mu  4-6
Du deltar i unison sång och visar engagemnag och vågar försöka.
Du kan sjunga i unison och flerstämmig sång, tar ansvar i ett gruppuppförande, och kan göra soloinsats.
Du utvecklar tillit till din personliga röst och förstår dess utvecklingsmöjligheter . Du har tankar om repertoar och framställning, och kommer med egna idéer.
SPEL: Ackord
Med basala kunskaper om ackord kan man spela många låtar på ett enkelt sätt.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan ta instruktioner att ta ackord på något instrument och är medveten om funktionen av ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med två - tre ackord.
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten. Du kan höra när ett ackordbyte bör göras.
SPEL: Rytmiskt
Rytmen är basal i musikskapandet. Det är viktigt att kunna förhålla sig till en puls, ha medvetenhet om taktarter, men också vara så medveten om olika rytmer att det går att skapa rytmensembler eller hålla takten åt andra instrument.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan hålla pulsen samt göra några enkla rytmer på instrument eller kropp.
Du har en medvetenhet om rytmens betydelse i en låt. Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt rytminstrument. Du har förståelse för olika rytmer och de förhåller sig till pulsen.
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på ett valfritt rytminstrument. Du klarar att hålla din egen rytm i en polyrytmik.
MUSIKTEORI
Genom att lära sig musikens symbolspråk blir det lättare att ta instruktioner i sång och ensemblespel.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du har grundläggande kunskaper och vet vad notvärde, ackord och tonhöjd är.
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp själv och kan förklara för andra.
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer.
MUSIKHISTORIA
Musikhistorien berättar mycket om vår samtid och om människans utveckling.
 • Mu
 • Mu  4-6
Du kan redogöra för andra genrer och för musikaliska uttryck genom historien.
Du har kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer, Du kan se sammanhang mellan musik från olika tider eller olika länder.
Du kan ta exempel från dina musikhistoriska kunskaper och dra paralleller till dagens musik och ditt eget musikskapande.
MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du visar att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den.
Du förstår och uppskattar olikheter i olika musikaliska uttryck. Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken.
Du har förståelse och ser samband mellan olika musikaliska uttryck. Du kan ge exempel från din kunskapsbank av ditt breddade lyssnande. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling. Du kan dra nytta av dessa kunskaper i ditt skapande och musicerande.
GEHÖR
Ett medvetet gehör ökar möjligheter till stark utveckling inom musik.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll.
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter. Du kan höra instrumentsättning i en låt och urskilja funktionen. Du kan också höra och urskilja en melodi i en låt.
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande.
MUSIKSKAPANDE
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan med hjälp av befintlig musik göra om och sätta egen text eller delar av text eller melodi till.
Du kan själv skapa egna texter och egna melodier.
Du kan skapa en låt och instruera andra i hur den kan framställas samt ha idéer kring komp etc.
LEDNING
 • Mu  4-6
Du kan hålla takten och kunna följa en låt i tempo och dynamik med kroppen.
Du kan visa andra och leda dem i ett framförande i tempo och dynamik.
Du kan leda en låt och sätta en egen prägel genom att förändra tempo, dynamik och uttryck.