Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Konstruktion

Skapad 2015-10-07 13:35 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Under kommande veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med temat " rörelse och konstruktion" i ämnet fysik och teknik. Du kommer att bygga fordon och undersöka hur dessa rör sig när de påverkas av olika krafter. Du ska även undersöka hur friktion påverkar fordonen.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:   

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen och samhället.

 • genomföra systematiska undersökningar,

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar och diskussioner. Du kommer att få genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera resultatet. Vi kommer även att träna på att läsa och granska faktatexter ur boken ”PULS Fysik och kemi”.

 

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen för fysik och teknik

Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet
Energiflöden mellan föremål.
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 
Fysiken och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Tekniska lösningar
Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

DETTA SKA BEDÖMAS...

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 • att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.

 • att samtala om och diskutera i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle med hjälp av begrepp, teorier och modeller.

 • att formulera frågeställningar och planeringar av systematiska undersökningar; att använda utrustning i samband med undersökningarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: