Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Franska åk 9 Ht-15 / Vt-16

Skapad 2015-10-10 13:39 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll

 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information, t ex reklam, tidtabeller och notiser
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra medier
 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Strategier för att uppfatta sammanhang i talat språk och texter
 • Skriva presentationer, inastruktioner, meddelanden och berättelser och beskrivningar
 • Kommunikation om erfarenheter och åsikter

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Skriva enkla texter; meddelanden och berättelser
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Auditiva övningar; lyssna på CD och spela upp enkla pjäser inför gruppen
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Muntliga presentationer
 • Ordförråd; glosor och förhör

Vi arbetar nu med C boken och i den boken fördjupas och repeteras kunskaperna från årskurs 6, 7,8. Ordförrådet byggs och grammatiken övas mer systematiskt d.v.s.att du måste lära dig reglerna. Du får lära dig :

ORDKUNSKAP OCH REALIA

 • namn på kroppsdelar och tala om människors utseende, fråga efter och beskriva vägen, namn på olika ställen i en stad, namn på möbler, repetera veckodagarna, språk, länder och nationaliteter, räkneorden (tio-hundra- och tusental)

GRAMMATIK

 • repetera presens av verb: être, avoir, Er och Ir verb i presens, passé composé och futurum (dåtid, nutid,och framtid), presens av några oregelbundna verb, passé composé av oregelbundna verb (dire, voir, avoir,vouloir...)
 • adjektivens feminin och pluralbildning och 3 oregelbundna adjektiv (vieux, beau, nouveau), rumsprepositioner, demonstrativa pronomen (ce,cet, cette och ces), le, la, l’ och les som objektspronomen,

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor, bekräftande fraser och uttryck som du läst/sett/hört/upplevt.
 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • reflektera kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.
 • skriva t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,.
 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • använda någon form av strategi för att förstå och bli förstådd.
 • läsa och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK bedömningsmatris , Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
 • M2
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar.
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
 • M2
 • M2
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
 • M2
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Skriver kända ord och/eller meningar till bilder. Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden.Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
 • M2
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
 • M2
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
REFLEKTERA
 • M2
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att beskriva likheter och skillnader. Gör jämförelser även med andra situationer. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: