Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2015-10-12 20:14 i Berghultskolan Lerum
Svenska
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Undervisning

Läsa

Faktatexter i samband med övriga skolämnen.

 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Läsläxa.
 • Boksamtal med uppgifter.

Skriva

 • Handstilsövningar
 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter, berättande.
 • Träning av stavningsregler och meningbyggnad.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter och Power Point för redovisningar.

Tala, lyssna och samtala

 • Intervjuuppgifter.
 • Tal och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Nya språket lyfter 1-6 Berghultskolan

Nya språket lyfter

Läsa
Skriva
A1
**A:1** Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning. *Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.*
**A:1** Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler. *Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.*
A2
**A:2** Eleven ”läser” både på och mellan raderna vid lärarens högläsning. *Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.*
**A:2** Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord. *Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.*
A3
**A:3** Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver. *Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.*
**A:3** Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden. *Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.*
A4
**A:4** Eleven känner igen flera bokstäver, har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. *Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.*
**A:4** Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas. *Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.*
AVSTÄMNING A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. *Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.*
B1
**B:1** Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning). *Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.*
**B:1** Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd. *Jag kan skriva ord och korta texter.*
B2
**B:2** Eleven visar förståelse vid egen läsning. *Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.*
**B:2** Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand. *Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.*
B3
**B:3** Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter. *Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.*
**B:3** Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs. *Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.*
B4
**B:4** Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen. *Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.*
**B:4** Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet. *Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.*
AVSTÄMNING B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning. *Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.*
C1
**C:1** Eleven läser för upplevelse och lärande. *Jag läser för att uppleva och lära.*
**C:1** Eleven skriver berättande text med tydlig handling. *Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.*
C2
**C:2** Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter av olika slag. *Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.*
**C:2** Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter. *Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.*
C3
**C:3** Eleven ”läser mellan raderna”, dvs förstår och tolkar innehåll i berättelser och faktatexter. *Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.*
**C:3** Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text. *Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.*
C4
**C:4** Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text. *Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.*
AVSTÄMNING C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar. *Jag kan läsa flytande: känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.*
D1
**D:1** Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
**D:1** Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D2
**D:2** Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
**D:2** Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D3
**D:3** Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
**D:3** Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
E1
**E:1** Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
**E:1** Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E2
**E:2** Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
**E:2** Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E3
**E:3** Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
**E:3** Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
F1
**F:1** Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
**F:1** Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F2
**F:2** Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
**F:2** Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F3
**F:3** Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
**F:3** Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Avstämning F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: