Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling utifrån Nya språket lyfter holsta4

Skapad 2015-10-15 15:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Byggd på Skolverkets bedömningsstöd "Nya språket lyfter"
Grundskola 4 – 6 Svenska

Med Nya språket lyfter som redskap, observerar och bedömer jag hur språkutvecklingen ser ut med fokus på läsa, skriva och tala. Materialet har sin utgångspunkt i dina kunskaper och förmågor i svenska språket.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla förmågan att:

 • uttrycka dig när du pratar och skriver
 • läsa och analysera olika texter
 • anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen
 • känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Undervisning

För att utveckla förmågorna som observeras i Nya språket lyfter arbetar vi målmedvetet med det centrala innehållet i områdena tala, skriva och läsa. 

I undervisningen utgår vi från olika sorters texter (t.ex. berättande, argumenterande, förklarande, beskrivande och instruerande) och använder dem som exempel när vi studerar grammatik, läsförståelse och skrivteknik samt låter textens innehåll ge oss inspiration till samtal och diskussioner. 

 

Bedömning

En gång per termin observerar jag hur långt du har kommit i din språkutveckling. Med "Uppdrag språklyftet" samt "Tummen uppsvenska för åk 3, 4 och 5" som testmaterial, tittar vi på hur väl du  har utvecklat förmågorna. Bedömningen dokumenteras i matrisen för Nya språket lyfter.

I åk 6 motsvarar avstämningsnivå F betyget E.

Matriser

Sv
Språkutveckling utifrån Nya språket lyfter - LÄSA OCH SKRIVA

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
C - Läsa
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
C - Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar texten för att göra den bättre
D - Läsa
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
D - Skriva
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsuppbygg-nad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
E - Läsa
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrateg-ier beroende på såväl syfte som typ av text.
E - Skriva
Jag följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag försöker anpassa min text för olika syften och mottagare.
F - Läsa
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelse- strategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
F - Skriva
Jag behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsuppbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa min text till syfte och mottagare.

Sv
Språkutveckling utifrån Nya språket lyfter - TALA

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA

Berättande
Jag kan berätta händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.
Berättande
Jag kan återberätta sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser så att andra förstår vad jag menar.
Berättande
Jag kan berätta längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Jag kan förklarar så att andra förstår vad jag menar.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Samtala och redogöra
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: