Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalans pedagogiska planering läsåret 15/16

Skapad 2015-10-21 07:51 i Nolbäckens förskola Ale
Det här är Svalans planering för höstterminen 2015 samt vårterminen 2016.
Förskola

Vid starten på höstterminen har vi fått fyra nya barn på Svalan. Barngruppen utgörs nu av 21 barn varav 12 är födda -10 och 9 barn är födda -11.

Innehåll

Normer och värden

Vi kommer under höstens första månader att arbeta mycket med värdegrundsfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid att barngruppen ska  lära känna varandra för att barnen ska bli trygga enskilt och i grupp.

Vi kommer att dela barngruppen under delar av dagen för att på det sättet ge större möjligheter för leken och lärande. Vi väljer att dela i två  grupper efter ålder. I en mindre grupp är det lättare för barnen att knyta an till varandra och till oss pedagoger.

 

Uppföljning mars:
Vi har valt att fortsätta dela gruppen vissa tider under dagen de dagar vi är många på Svalan. Vi har upplevt att det ger ett bra utrymme för barnens lek. Det blir en lugnare miljö där alla får plats för sin lek. Även om grupperna är bestämda efter ålder finns det en flexibilitet i uppdelningen. Vi upplever att barngruppen har lärt känna varandra och att vi har trygga och nöjda barn på avdelningen. Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa barnen att lösa konflikter genom att prata med varandra och att respektera varandra.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande-Läsgrupper

Vi börjar med läsgrupper. Vi kommer ha högläsning i tre grupper efter lunch. Detta ger oss möjlighet att stimulera språkutvecklingen hos barnen. I mindre grupp kan vi utveckla sagoläsningen och nå varje barn på ett bra sätt.

Vi kommer gå till biblioteket för att barnen då får vara delaktiga i vilka sagor och böcker vi ska läsa.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Utveckling och lärande-Matematik

Vi har köpt in nytt lekmaterial till Svalan. Materialet finns framme för barnen att ta själva att använda vid borden. Det är plusplus, geomag, pärlplattor med siffror, balansvåg med vikter och sorteringsmaterial mm. På lärplattorna har vi laddat ner flera matematikappar. Genom att ha det framme och väl synligt blir det en naturlig aktivitet där vi är med och ger begrepp och utmanar barnen.

 

Uppföljning mars:

Matematikmaterialet används mycket på Svalan. Vi har flyttat allt matematikmaterial till en egen hylla för att tydliggöra att det matematik. Barnen har uppfattat detta och har tagit till sig nya matematiska begrepp i samband med utforskandet av materialet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Utveckling och lärande-Leken

Vi har kartlagt barngruppens intresse och därefter skapat lekmiljöer på avdelningen. Det har tillkommit ett sjukhus, en scen och en kiosk. Genom att utforma miljön skapas flera rum i rummen där det finns möjlighet till avskildhet och lek. 

 

Uppföljning mars:

Lekmiljöerna har förändrats flera gånger under terminen. Dockvrån/huset fick flytta ut i stora lekrummet och avskärmades med hjälp av skärmväggar då vi märkte att inga barn använde rummet när det var längst in på Svalan. Nu är det mycket mer lek i den miljön av både flickor och pojkar.

Scenen fick efter en tid lämna plats för bygglek med Duplo, tågbanan och övrigt byggmaterial då dessa lekar krävde ett större utrymme.

Kioskleken upphörde efter en ganska kort men intensiv period och nu är där istället en frisersalong i samband med huset vilket utvecklat dessa lekar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

Utveckling och lärande-Hyfs Hygien i förskolan

Vi kommer arbeta med Hyfs som temaarbete under hösten. Det blir fokus på handtvätt  och hur vi kan hindra smittospridning på förskolan.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Utveckling och lärande- Rymden

Då många av barnen visat intresse för rymden och universum valde vi att fördjupa oss i detta ämne tillsammans med barnen. 

Vi lånar böcker på biblioteket om rymden. Vi tittar på filmer om rymden. 

Som inledning skrev vi ner barnens tankar och funderingar om rymden samt frågade efter vad de ville göra. 

Vad är rymden?

Barnens tankar kring rymden:

Planeter

Fallande stenar

Meteoriter

Rymdraketer

Månen

Stjärnor

Rymdvarelser som är gröna och har tre ögon!

Rymdvarelser som har fyra ben.

Det är mörkt.

Mars, det är en röd planet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns inflytande

På Svalan är det barnens intresse som styr vilka projekt vi arbetar med. Genom intervjuer och samtal får barnen uttrycka sina tankar och åsikter.

Vi har ett samarbete med förskolans kök där varje avdelning ett par veckor varje år får bestämma hur matsedeln ska se ut.

 

Uppföljning mars:

Genom samtal med barnen har deras intresse fått styra både förändringarna i lekmiljön på Svalan samt i val av projektet med rymden.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: