Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Värdegrund Skrutten

Skapad 2015-10-22 08:46 i Äppelgårdens förskola Ale
Värdegrundsarbete på Skrutten
Förskola
...

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Skrutten består av 21 barn som är födda 2012. Gruppen är en sammanslagning av två barngrupper från yngreavdelningarna Blomman och Lövet. Ett barn inskolades i augusti.

Mål

På Skrutten är alla välkomna!

På Skrutten ska vi kunna samtala och umgås med alla, vid t.ex måltider

Alla barn på Skrutten ska bli respekterade och lyssnade på.

Alla barn på Skrutten ska våga uttrycka vad de vill och känner.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att alla på Skrutten visar respekt och hänsyn för varandra. Vi vill hjälpa dem med metoder vid konflikter och visa dem hur man kan kompromissa i leken.

Vi vill uppmärksamma barnen på att man kan tänka olika och att alla sätt att tänka på är lika viktiga. Genom att uppmärksamma barnen på detta hoppas vi kunna bredda förståelsen om varandra.

På Skrutten vill vi att alla ska bli lyssnade på och allas åsikter ska tas på allvar. Vi vill tillsammans med barnen skapa ett tillåtande klimat där alla barn är lika viktiga

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kartlägger barngruppen genom observationer och "Kompisleken". Hur bjuder barnen in till lek? Hur leker de tillsammans? Vilka leker tillsammans? Hur pratar de med och om varandra? Hur löser de konflikter som uppstår?

Vi finns med och stöttar i lek och samspel och utmanar dem genom frågor som - Hur tänkte du nu? Hur tror du han/hon känner sig nu? Hur kan ni göra istället?

Vi pratar med barnen om hur man kan säga nej utan att någon blir ledsen, hur man kan kompromissa och hur man kan trösta och hjälpa varandra.

Vi varvar ute och inneaktiviteter under dagen för att erbjuda olika miljöer som bjuder in till olika lekar och olika lekkonstellationer.

Vi delar barnen i mindre grupper för att erbjuda tillfällen till samtal, lek och reflektion tillsammans

Uppföljning

Efter genomförda uppföljningssamtal med vårdnadshavare har i stort sett alla uttryckt att deras barn trivs och välkomnas på Skrutten.

Vi känner att barnen har ett mer ödmjukt sätt gentemot varandra. De visar empati med sina Skruttenkompisar och visar förståelse för om någon blir ledsen.

De flesta barnen kan sätta ord på sina tankar och önskemål, även i en konfliktsituation.

De flesta barnen klarar av att samtala och sitta bredvid alla barn i samling och vid maten.

Fler barn har kommit in i gemenskapen på Skrutten och de allra flesta blir lyssnade på och välkomnade i leken.

 

 

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

Vi har haft ett öppet klimat och ett konsekvent förhållningssätt, som påvisar och skapar förståelse för barnens inflytande och delaktighet i sin vardag.

Vi har haft många olika intressen under året som vi tagit tillvara på olika sätt. Vi har arbetat med riddare, labyrinter, superhjältar, affärslek och docklek som utvecklats mycket och som alla bygger på barnens intressen.

Det som varit svårt och som vi jobbat mycket med är när barnen gör valet av en aktivitet/lek och sedan hålla kvar den under en längre tid. Att hålla kvar vid en aktivitet är fortfarande svårt för många barn och vi kommer att arbeta vidare med detta.

Det som varit roligt är att verksamheten erbjudit barnen olika möjligheter till aktiviteter som väckts deras nyfikenhet och lust att lära . Matematik och språk har vi haft mycket fokus på och vi ser att barnens lust att lära tillvaratas när vi utvecklar och bygger vidare på kunskaperna barnen tillägnat sig under året.

Barnen har varit resurser för varandra genom att de innesitter olika kunskaper som de delgivit oss andra och på så sätt väckt  nyfikenhet .tex något projekt . Vi har tillsammans i samlingen diskuterat och reflekterat. Barnen har fått berätta och delge varandra och vi ser att intresset av att lyssna på kompisarnas upplevelser och tankar ökat.

Vi ser att vi kommit en bra bit på väg till våra uppsatta mål och att vi ser ett gott socialt samspel i gruppen . Vi kommer att fortsätta då vi ser att förhållningssättet gynnar gruppen .

Att vi delat barnen i mindre grupper för att främja leken och skapa olika relationer i gruppen är en metod som fungerat bra. Vi kommer att arbeta vidare med detta under nästa termin.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: