Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering med matris i idrott och hälsa för år 6.

Skapad 2015-10-22 10:15 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
En pedagogisk planering som visar syftet med och innehållet i undervisningen för Idrott och Hälsa i år 6.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Under året kommer ni att få möta många olika moment inom idrotten, både kända och okända. Ni ska få möjligheten att finna glädjen i att röra på sig: med boll, till musik, ute och inne, i vått och torrt och framförallt; tillsammans med andra.

Innehåll

Övergripande mål i Lgr 11

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Syfte/Förmågor

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning, motorik, dans och rytm samt tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider, känna till lite om allemansrätten och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsli

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Metod/Innehåll

Vi kommer att träna förmågorna på idrottslektionerna, utedagar och friluftsdagar samt i simhallen.

Följande moment ingår i undervisningen:

Rörelse

- Träna din kroppsuppfattning och grovmotoriska grundformer genom olika lekar, danser, redskaps-, motorik- och stationsbanor.

- Få introduktion i olika bollsporter.

- Rörelse till musik.

- Träna på att samarbeta med andra och visa respekt för andra.

- Träna på att ta emot instruktioner och följa regler.

Friluftsliv och utevistelse

- Utedagar med vistelse i naturen i alla årstider.

- Utelekar

- Friidrott

- Orientering

- Simundervisning.

Hälsa och livsstil

- Byta om och duscha vid varje idrottslektion.

- Massage och avslappning

- Vikten av en bra och varierad kost samt sömnens inverkan på den fysiska förmågan.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • själv ta initiativ till att röra dig och vara delaktig i de olika aktivitererna.
 • visa hänsyn och samspela med andra utifrån givna regler.
 • lyssna aktivt vid samlingar, ta och följa instruktioner.
 • delta i aktiviteter utomhus.
 • följa musiken och röra dig till musiken.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott år 4-5

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Idrott & Lekar
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Jag deltar inte i alla aktiviteter. Jag kan inte hantera de grovmotoriska formerna
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag hanterar till viss del de grovmotoriska formerna (ex springa, hoppa, klättra).
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag hanterar de grovmotoriska formerna relativt väl.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamraterna. Jag kan alltid hantera med- och motgångar. Jag hanterar de motoriska grundformerna väl.
Dans & Rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar inte. Jag kan inte anpassa mina rörelser till musiken.
Jag anpassar till viss del mina rörelser till musiken och kan härma enkla rörelser.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm relativt väl. Jag deltar i enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm väl. Jag kan delta i och utföra danser och rörelser till musik.
Simning
 • Idh  4-6
Jag kan inte simma.
Jag kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Jag kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Jag kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Hälsa
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag förstår inte skillnaden mellan att äta nyttigt och nyttigt.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh  4-6
Jag förstår inte kartans uppbyggnad och ej heller några karttecken.
Jag kan ta fram redskap enligt en karta över gymnastiksalen.Jag kan använda mig av kartskisser t.ex. skattkartor. Jag kan hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor. Jag känner till några olika karttecken.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till flera karttecken. Jag förstår hur kartan är uppbyggd.
Jag kan orientera mig och passa kartan samt hitta i närmiljön genom att använda en enklare karta.
Friluftsliv
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar inte i uteverksamheten.
Jag deltar i uteverksamhet i min närmiljö. Jag har viss kännedom om lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö. Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till allemansrätten relativt väl.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Jag kan ge exempel på olika aktiviteter man kan göra utomhus under olika årstider. Jag känner till allemansrätten väl.
Egen planering
 • Idh
Jag visar inte förståelse för hur man lägger upp en egen planering.
Jag vet hur man lägger upp en planering och vilka moment som ska ingå.
Jag kan planera en lektion, få med alla delar samt instruera mina kamrater.
Jag kan planera och utvärdera en lektion. Jag får med alla delar, kan instruera och få mina kamrater att lyssna på mig. Jag kan diskutera varför olika delar är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: