Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Topasens pedagogiska planering

Skapad 2015-10-26 09:58 i Bohus förskola Ale
Förskola

Vi har studerat barnen för att kunna se vad de visar intresse för och då valt att arbeta med vattenlek och Babblarna. I vattenlek ligger utgångspunkten i barnens lek med vatten. Vi observerar vad barnen gör och vad som händer i leken för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för tillfällen där barnen får utforska vatten i olika sammanhang. Detta sker i mindre grupper med två eller tre barn åt gången. Babblarna är ett material med sagoböcker, sånger, figurer, spel mm som är framtaget för att stärka det lilla barnet i sin språkutveckling. Vi kommer även att använda oss av skapande verksamhet och tillsammans med barnen knyta samman temat Babblarna i det. Vi kommer att fortsätta vårt arbeta med att alla barnen ska känna sig trygga när de är här, känna samhörighet med varandra och tycka att vi har roligt tillsammans.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

I nuläget är vi en barngrupp på nio barn varav fyra är flickor och fem pojkar.

Två barn födda 2014 har skolats in och två nya barn beräknas skolas in i december.

Största fokus kommer att läggas på att få en trygg barngrupp som har roligt tillsammans.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Mål

En verksamhet som;

•Arbetar med språk/kommunikation -, matematik -, naturvetenskap/teknik -

och estetiska upplevelser.

• Är trygg och utgår från barnens behov och intressen.

 • Är tilltalande och tillåtande. Barnen ska ha roligt när de är på förskolan.

 • Ger möjligheter att reflektera kring sina upplevelser och sitt lärande bla genom dokumentation som barnen är delaktiga kring.

 • Ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande.

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Tema

Vi använder oss av Babblarna för att arbeta med språk och göra det på ett roligt och lärorikt sätt. Även de barn som ännu inte har börjat prata visar stor glädje och är delaktiga med bland annat Babblarnas tecken och genom rörelse och dans. Vi lyssnar mycket på musik, sjunger, läser sagor och har då i samband med allt detta framme Babblarna som hjälper till att förmedla barnens känslor.

Vi kommer att använda oss av skapande verksamhet i anknytning till Babblarna. Exempel på saker är måla Babblarna, bygga deras hus av kartong, klippa och klistra. Endast fantasin sätter gränser och allt skapande kommer att följa barnens fantasi och vad de vill göra. Alla barn ska känna sig delaktiga i det vi gör tillsammans

 

Innemiljö - Vi har arbetat en del kring vår innemiljö. Öppnat upp rum, sänkt ner saker på barnens nivå och gjort det lättare för barnen att själva välja vad de vill leka med.

Utemiljö - Även här pågår ett arbete för att göra gården mer stimulerande och rolig att vara på. Vi har gjort en hage som barnen kan hoppa med bokstäver och plastat in olika bilder på fordon som vi har satt upp på väggarna.  

Föräldrasamverkan - Genom att ha en dialog varje dag med föräldrar som lämnar och hämtar så hoppas vi att vi kan ge föräldrarna en inblick i det dagliga arbetet. För att göra föräldrarna medvetna om det lärande som sker på avdelningen använder vi oss även utav en almanacka i hallen som vi skriver i varje dag och Unikum där vi använder bloggen och varje barns lärlogg. Vi arbetar mycket med att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och känna att de alltid kan komma till oss pedagoger med både frågor och tankar. Vid vårt senaste föräldramöte hade vi en enkät som föräldrarna kan lämna in anonymt.

Våra samlingar är till stor glädje och barnen är delaktiga i den mån de själva vill.

 Vi leker gruppstärkande lekar och tar varandra i hand. Pratar om hur en bra kompis är. Vi ser varje barn och ger alla utrymme.

Namnsånger med bla trumman, ramsor där vi lär oss veckodagarna och så sjunger vi mycket och använder oss av sångkort. Vi har vid ett par tillfällen använt oss av matematiklekar och rim- och ramsor under samlingen.  Det blir mycket sånger med rörelse till så även de barn som ännu inte börjat prata kan vara delaktiga i den mån de vill.

Till en början var våra samlingar kortare för att skapa trygghet och rutiner. Efter hand har vi förlängt vår samling.  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Uppföljning

Vår barngrupp har utökats från 9 till 16 barn och vårt största fokus har hela tiden varit trygga och glada barn som vågar ta för sig och lära.

Vi arbetar med matematik/språk genom att tex ha siffror på golvet i tamburen. Vi räknar tillsammans både på svenska och engelska. I tamburen finns även möjlighet för ett färre antal barn utveckla sin självständighet tillsammans med en pedagog. Vi tillsammans med barnen benämner färger och antal och finns alltid närvarande för att uppmuntra. Vi följer barnens intresse och just nu så är det att spela instrument vilket faller in på vårt mål för estetiska upplevelser.

Vi pratar och benämner saker och händelser hela tiden, läser böcker och går till biblioteket tillsammans med barnen. För tillfället finns det tankar att skapa en språklåda för att ytterligare hjälpa barnen i sin språkutveckling.

Barnen visar tydligt vad de vill ha för material och var de ska sitta med sin aktivitet. Ett annat exempel är att de sätter på cd spelaren själva när de vill lyssna på musik. Vi ser när de själva väljer att Babblarna oftast är ett förstahandsval. Vi håller vårt tema Babblarna levande och det genomsyrar hela vår verksamhet.

Vattenlek är något som alla barn har haft vid minst ett tillfälle. Nu när det varit kallt ute har vi tagit tillfället i akt och experimenterat med vatten i  fast form. Då barnen fortfarande intresserar sig väldigt stark för vattenlek både ute och inne kommer vi att fortsätta det framåt våren.

Vi ser att våra fasta rutiner gör barnen trygga. Vi lyssnar på dem och de kan alltid komma till oss pedagoger. Vi har en mycket trygg och glad barngrupp.

Vi dokumenterar regelbundet vår verksamhet och gör barn och föräldrar delaktiga. Exempel på detta är vår digitala fotoram som vi har flyttat ner till barnens höjd. Vi har även en almanacka i hallen som vi skriver i dagligen och Unikum som vi regelbundet dokumenterar i.

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: