Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2015-10-26 13:37 i Vessigebro förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2015.
Förskola
Vi konstruerar på höjden med olika material

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi har sett att barnen har visat intresse för konstruktionslek. Barnen började med att sortera olika material, både efter färg och storlek. Barnen har genom att sortera själva upptäckt olika material och blivit omedvetet inspererande av att konstruerar i olika material. Utifrån barnens intresse för konstruktion har vi erbjudit olika material

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet? 

Genom utvecklingssamtal och unikum

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi erbjuder olika konstruktion material och lekzoner, där barnen får prova olika material. Tågbanan, lego, magnetic polydron, plusplus, georello, samt en mer avancerad kulbana.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vi har startat upp grupper för att alla barnen ska få prova och bli inspirerade  av olika material. Barnen får nya tankar och synsätt på konstruktionen Vi vill att dett ska genomsyra hela dagen.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

vi ser att barnen konstruerade i olika material som tex magneterna. Barnen väjer material som går att konstruera med. Barnen dokumentera själva sina konstruktioner med ipaden, och skriver ut dem som inspiration. Pedagogerna är medforskare och stöttar och hjälper barnen att driva projektet framåt, och ge dem de rätta matematiska begreppen.

Formulera mål 

Att långsamt få upp ögonen för konstruktion i olika former, och att smalna av mot att konstruera på höjden i olika material. 

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag? Genom vår lyhördhet samt att verksámheten ger dom möjlighet att förverkliga deras tankar och idéer. Vi erbjuder material som går hand i hand med projektet. 
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter? Genom att tid ges för reflektion tillsammans med pedagog och barn. Diskussionen är en viktig del för att ges möjlighet till att sätta ord på upplevelser och erfarenheter. Vi dokumenteter med digitala verktyg. 
  • utveckla förståelse för allas lika värde? Genom en stark vi-känsla. I våra projektgrupper ges barnen tillfälle att tillsammans lära sig varandras olikheter samt att respektera dom. Vi arbetar medvetet med vikten av att lyssna till varann. Bl.a. Genom en sten som skickas till den som har något att berätta. Detta gör även att vi utvecklar vår förmåga att lyssna. 

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Hur har vårt val av projekt fungerat- vad har varit positivt - barnens intresse-lärande? - Vad behöver vi tänka på och hur går vi vidare med projektet i vår?

barnen har utvecklat förmågan att sammarbeta  blivit bättre på att uppmärksamma varandras idéer samt att ta tillvara på dem. Vi vill utveckla projektet vidare då vi känner att vi endast skrapat på ytan  vi arbetar vidare och lyfter in projektet i utomhusmiljön samt ger den utrymme i fler sammanhang under dagens verksamhet Vi måste förändra vår lärmiljö än mer och synliggöra! Barnen har visat intresse och lust i att konstruera på höjd samt fått förståelse för att konstruktionen som sådan är viktig då det gäller att bygga så högt som möjligt. Vi plockar in mer material som är utmanande. 

Vad kan barnen och vad har dom varit nyfikna på?

barnen har förstått att de måste ha en stabil grund vid konstruktion på höjd och för att kunna bygga högre. De har visat nyfikenhet för mätning. Vi mäter och genomför våra konstruktioner.

 

Vad har de velat lära sig mer om?

vi har sett att mäta är är något barnen visat stort intresse för. Vi utvecklar detta under våren. De har skapat egna ritningar av sina konstruktioner genom ritning och fotografering. De har skrivit ut och delat med sig till resten av barnen. Vi dokumenterar på väggar och i pärm.

 

Vad gör och säger jag/vi?

Vi uppmuntrar och synliggör verktygen de behöver för att driva sina tankar och idéer vidare. Vi köper in material efter barnens intresse. Vi är både bakom och i skapande som stöttande pedagoger och finns till hands när vi behöver.

 

Kan jag/vi göra på något annat sätt?

Att vi synliggör projektet mer i verksamheten. Vi vill ha en röd tråd som håller projektet flytande under hela dagen.

 

Vilka metoder för observation och dokumentation har vi använt? Har vi genom observation och dokumentation drivit verksamheten framåt. Ge exempel

genom dokumentationsmatriser, fotografering och att använda oss utav digitala verktyg. Både barnen och vuxna dokumenterar. Vi har genom att använda oss utav ovanstående fått barnen mer nyfikna. De har utvecklats i sin konstruktion och  begreppsuppfatning.

Barnens reflektioner- hur har vi tagit tillvara dessa?

Genom att utvärdera i grupp tillsammans med pedagog. Vi har använt oss utav IPad och Apple tv. Vi reflekterar i smågrupper och i den dagliga verksamheten. Vi diskuterar kring projektet snabbt efter avslutad aktivitet för att inte tappa barnens fokus.

Vad i läroplanen har vi lagt mer eller mindre kraft på. Vad är det vi vill att barnen ska få ett fördjupat kunnande i?

Vi har fokuserat mest på  att -" utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap". vi har lagt stor vikt vid de matematiska riktningarna i läroplanen. Vi ska lägga mer fokus på skapandet. vi vill ge barnen ett fördjupat kunnande inom matematik och dess begrepp. 

 

På vilket sätt har verksamhetsidén påverkat och varit ett stöd i det dagliga arbetet? Hur levandegör och synliggör ni era värdeord? Hur tänker vi kring det fortsarra arbetet med verksamhetsidén som grund?

 Vi ser det som en självklarhet då verksamhetsidén redan finns i vårt uppdrag.

 

Vad har vi sparat till vår pedagogiska berättelse? Visar det på de ställningstagande vi gjort? Hur har vi beskrivit barnens nuläge så vi kan se vad de får ett förändrat kunnande i?

Barnens tankar och funderingar genom digitala verktyg, bilder och genom reflektioner. 

Vilka effekter ser vi av vår nya orginisation i höst?

Att barnen utökat sitt ordförråd och att de använder sig av nya begrepp för att prata kring projektet. Barnen har fått en förståelse för konstruktion och att konstruktionen som sådan ligger till grund för hur högt vi kan bygga.

 

 

 

 

 

 

 

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: