👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kroppen

Skapad 2015-10-26 14:09 i Båtsmans förskola Ale
Förskola
...

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen sjunger mycket under sin lek. De har börjat att klä ut sig och vid dessa lekar ser vi att de har ett rörelsebehov. Under våra samlingar har vi sjungit mycket men inte haft så mycket rörelse. För att öka barnens delaktighet vill vi utveckla samlingarna med mer rörelsesånger. Vi vill också arbeta mer konkret med våra Grön flagg-mål: rörelse, människokroppen och psykosocial arbetsmiljö.

Mål

(Nämndens prioriterade mål:

Samtliga elever ska nå godkänt i alla ämnen.

Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras.

Lust att lära- öka barn och elevers inflytande över sitt eget lärande.

Båtsmans prioriterade mål:

Öka barnens medvetenhet om livsstil och hälsa.

Att barnen får syn på sitt eget lärande genom att vi utvecklar arbetet på gruppnivå.)

Dessa mål finns med under hela året och utvärderas i jun

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Nedbrytning av valda läroplansmål

Normer och värden:

 • Att barnen visar hänsyn och respekterar varandra.
 • Att sänka tempo och ljudnivå på avdelningen.

Utveckling och lärande:

 • Att utveckla barnens motorik såsom koordinationsförmåga och balans.
 • Öka deras kunskaper om kroppsdelar och kroppsuppfattning.
 • Introducera matematiska begrepp såsom stor-liten, upp-ner....

Barns inflytande:

 • Öka barnens förståelse för samarbete.
 • Låta barnen få inflytande över innehållet i samlingen.

Genomförande/Arbetsmetoder

Normer och värden:

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i både lek, aktiviteter och rutinsituationer. Vi vill att barnen ska visa hänsyn tex när någon talar eller leker med en viss leksak. Väntar på sin tur. För att arbeta med tempo och ljudnivå så kommer vi ta hjälp av rytminstrument. Vi kommer också att arbeta med rösten bl.a. genom olika tallägen. Kroppen är också ett konkret medel att använda för att göra barnen uppmärksamma på olika tempo.

Utveckling och lärande:

Balans- övningar med tejp på golvet, balansera på olika höjder och material. Balansera med olika saker tex ärtpåsar, hinkar.

Koordination- övningar som tränar koordination såsom åla, krypa, gå, springa, öga-hand.

Kroppsuppfattning- benämna olika kroppsdelar i aktiviteter och rutinsituationer

Ge barnen tillfällen att röra sig till ramsor, sång och musik för att träna koordination, balans och kroppsuppfattning.

I matematik kommer vi arbeta med stor-liten och upp-ner.

Barns inflytande:

Låta barnen samarbeta i olika situationer såsom i rörelsesånger, lekar, rutiner. Alla barnen kommer på något sett att "hålla" i en samlingstund

Uppföljning

vecka 45: Denna veckan har vi undersökt balans. Barnen fick frågan hur man gör balans. Någon visade med foten, någon visade hur man gick med armarna utåt och ett barn visade med händerna hur man håller balans. Därefter har barnen fått prova på olika balansövningar, tex att balansera på mjuka kuddar, smal hård bräda, olika höjder. Några av barnen har också fått prova en balansbräda. Vi har bland annat sjungit En elefant balanserade och gjort "spindeltrådar" (textiltejp) på golvet på hela avdelningen. Alla barnen har fått ett lärloggsinlägg, eller kommer att få ett, som handlar om balans.

Vecka 46: Vi fortsatte med balans och kröp och ålade också. Vi hade hinderbana där barnen bl.a. fick krypa i en tunnel och åla under en säng och ett bord. Vi har sjungit om Hundra hundar som går på promenad då vi krupit efter varandra. När vi sjungit En elefant balanserade har vi haft med en stor elefant och två små elefanter och då har vi har pratat om stor och liten, störst och minst.

Vecka 47: Vi introducerade röris från ett joutube där barnen får träna på att stå på ett ben, krypa, åla, springa, hoppa, gå. bra med olika tempoväxlingar och inför varje ny rörelse stannar man upp och lyssnar. 

Vecka 48: Vi gjorde röris från youtube och tränade extra på att åla. Det var svårt att åla med magen i golvet, flera barn ville hellre krypa. Vi började oxå med julsångerna. Vår inskolning blev oxå klar denna veckan och går sina tider från och med v.49. Stor och liten skulle vara fokus denna veckan. Vi har sjungit Här sitter vi och ror...stor våg, liten våg osv. Byggt ett stort torn som svajar. 

Utvärdering

Normer och värden: tempo har barnen fått uppleva främst med hjälpa av rörisen på youtube. I början var det svårt att stanna upp och lyssna vad man skulle göra och att sänka tempo från att springa till att gå till musiken. Nu fungerar det bättre. rytminstrumenten upplevdes som positivt och barnen kunde någotsånär följa rytmen och att spela starkt och svagt. Det behöver vi träna mer på. i rutin situationer tex tvätt ser barnen varandra och står på kö, även i hallen vid påklädning tar barnen  mer hänsyn till varandra. Vi försöker att inte vara alla samtidigt i hallen. vid maten skickar barnen maten till varandra och tillsammans ser vi till att det räcker till alla. i samtal lyssnar vi på varandra och vi hjälper barnen att bjuda in alla i samtalet. på samlingen är det ett barn som får spela på speldosan när vi går in för att sätta oss, där har vi tränat mycket på att respektera och låta just det barnet få spela.  

Utveckling och lärande: Barnen fick ett flertal tillfällen att träna balans och koordinationsförmåga. Barnen behövde flera tillfällen för att våga tex balansera. Vi har benämnt och barnen kan peka ut kroppsdelar på sig själva. Vi gjorde endast några enstaka tillfällen där vi aktivt arbetade med matematiska begrepp. Vi har ändå kunnat se att barnen har förståelse inför begreppen stor/liten, upp/ner. 

 

Barns inflytande: Vi har sjungt mycket på samlingen och barnen har fått vara med och bestämma vilka sånger vi ska sjunga. Genom att vi har vårt samlingsträd med sångkort med bilder ger det möjlighet för barnen att kunna välja. Barnen har samarbetat på våra aktiviteter tex hjälpt varandra och visat för varandra. De har samarbetat när vi byggt upp hinderbanorna genom att bära tex bänken tillsammans.

Analys och utveckling

Vi behöver ha mer koll på vems tur det är att spela på speldosan så att vi inte missar något barn eller att det ofta är samma barn som spelar. Vi kan se att barnen är medvetna om varandra tex ser de vilka som inte är på förskolan. Det har blivit små lekgrupper bland de äldre barnen, som leker tillsammans långa stunder. Att visa hänsyn och respektera varandra är något som vi ständigt måste arbeta med.

Vi pedagoger behöver bli mer trygga om vad som är matematik i vardagen för små barn för att på ett mer naturligt sätt kunna arbeta aktivt med matematik.

Vi behöver bli bättre på att arbeta med barns inflytande både på samlingarna och i övriga aktiviteter samt synliggöra det för barnen. Samarbeta är något som vi också vill arbeta vidare med och som ständigt är aktuellt.