Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läs och skriv

Skapad 2015-10-27 12:33 i Näsvikens skola Hudiksvall
En övergripande planering över hur vi kommer jobba med läsning och skrivning mot målen i årskurs 3.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Välkomna till de läskunniga´s förening!

I en värld av upplevelser och uttryck. Det ska vara roligt att läsa, skriva och berätta.

Innehåll

Övergripande arbetsområden

En läsande klass

Syftet med detta område är att stärka barnens läsförståelse. De kommer träna sig i att hitta verktyg för att lättare förstå texter de läser, samt öva sin läsning rent allmänt. 

Vi kommer att:

- Läsa texter tillsammans i grupp

- Analysera olika texters innehåll (ställa frågor, sammanfatta och förutspå texter) 

- Läsa i par

- Läsa individuellt

- Ha högläsning

- Läsa "mellan raderna"

- Diskutera texters innehåll

- Arbeta med ordförståelse

 

Skriva och berätta

Vi kommer även att fortsätta jobba med "skriva och berätta". Där barnen bland annat kommer få:

- Arbeta med punkt, frågetecken, utropstecken och talstreck

- Skriva egna artiklar och faktatexter

- Skriva texter endast utifrån en viss mängd stödord

- Skriva berättelser (inledning, mitten och slut)

- Arbeta med tankekartor

- Skriva kring en läst text

- Skriva sammanfattningar & dokumentera kring våra projekt

- Skriva bokrecensioner.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser

Sv
Måluppfyllelse i svenska år 3

ATT LÄSA

 kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt
 kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
Har ännu ej nått målet för år 3
Har nått målet för år 3
Är på väg mot nästa mål....
Läsning
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag avkodar bokstäver och läser på egen hand ut ord och meningar.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Läsning
Jag läser kortare texter relativt obehindrat.
Jag läser obehindrat både tyst och högt.
Jag läser kapitelböcker och textremsan på tv.
Läsning
Jag kan med stöd korrigera min läsning.
Korrigerar sig själv genom att läsa om enstaka ord och meningar.
Jag läser med flyt. Jag läser med inlevelse.
Läsförståelse berättande text
Jag kan med hjälp av bilder återberätta handlingen.
Återberättar handlingen muntligt eller skriftligt.
Kan berätta handlingen i det jag läst. Sammanhängande och i kronologisk ordning.
Läsförståelse berättande text
Jag läser och förstår kortare berättelser.
Visar förståelse för det som "står mellan raderna".
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Jag kan koppla det till tidigare erfarenheter och göra jämförelser.
Läsförståelse faktatext
Jag förstår fakta i text och kortare instruktioner
Återger med egna ord fakta eller instruktioner muntligt eller skriftligt.
Kan använda faktatexter i olika sammanhang. Följa längre instruktioner.
Läsförståelse faktatext
Kan med stöd använda fakta i text som jag läst.
Använder sig av innehållet i egna muntliga eller skriftliga presentationer.
Använder egna tankar och reflektioner i användandet av faktatexter.

ATT SKRIVA

 kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
 kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter
 kunna skriva berättande texter med tydlig handling
 kunna skriva läsligt för hand
 kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår
Har ännu ej nått målet för år 3
Har nått målet för år 3
Är på väg mot nästa mål....
Skriva läsligt
Jag kan skriva alla bokstäver. Jag skriver för att berätta.
Formar bokstäver och ord så att andra kan läsa dem och använder mellanrum mellan orden.
Skriver utan problem för hand.
Stavning
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Stavar rätt på ord som eleven ofta använder och på ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Kan stava de flesta ord efter grammatiska regler.
Meningsbyggnad
Jag skriver berättelser. Blandar stora och små bokstäver. Sätter ibland ut skiljetecken.
Visar kunskap om hur man skriver riktiga meningar, använder sig av stor bokstav i början av meningar och visar kunskap om hur man använder skiljetecken på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Skriva berättande texter
Skriver berättelser med början och slut. Handlingen följer inte alltid en kronologisk ordning.
Skriver berättelser med en tydlig handling där händelseförloppet är i en kronologisk ordning.
Jag skriver olika texter med begripligt innehåll samt viss språklig variation. Dessa innehåller gestaltande beskrivningar.
Skriva faktatexter
Kan med stöd skriva enklare faktatexter.
Skriver faktatexter med ett tydligt innehåll.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från flera olika faktatexter.
Skriva faktatexter
Kan skriva enklare, korta instruktioner.
Skriver instruktioner där handlingsförloppet är tydligt.
Jag använder ämnesspecifika ord och beskrivningar i instruktionerna.

ATT TALA OCH SAMTALA

 kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
 kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer
 kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner
Har ännu ej nått målet för år 3
Har nått målet för år 3
Är på väg mot nästa mål....
Ta emot instruktioner
Jag förstår och kan utföra någon / några instruktioner i taget.
Visar förståelse för instruktioner genom att utföra uppgifter enligt instruktionen.
Kan utföra uppgifter efter längre instruktioner.
Ge instruktioner
Jag kan förklara en aktivitet med få instruktioner.
Beskriver en aktivitet på ett så tydligt sätt att andra kan utföra den.
Kan ge instruktioner på ett tydligt sätt så att andra kan utföra den.
Berätta och beskriva
Kan berätta om något för eleven bekant ämne.
Berättar och beskriver på ett så tydligt sätt att innehåll och handling framgår.
Berättar och beskriver med inlevelse på ett så tydligt sätt att innehåll och handling framgår.
Samtal
Lyssnar till viss del till vad andra har att säga.
Lyssnar till vad andra har att säga.
Lyssnar aktivt på vad andra har att säga.
Samtal
Framför egna tankar omkring det andra berättar om.
Ställer frågor, framför egna åsikter, ger kommentarer.
För samtalet aktivt framåt genom att ställa frågor, framföra egna åsikter samt ge kommentarer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: