Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogosk planering Lärplattan

Skapad 2015-11-01 16:47 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola

Innehåll

Fokusområde

Enligt förskolans läroplan så skall verksamheten utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk, matematik, naturkunskap och teknik. Barnen skall även ha möjlighet att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar. Detta skall de ha möjlighet till med hjälp av ord, konkret material samt estetiska och andra uttrycksformer. För att möjliggöra detta, så blir Lärplattan ett givande och viktigt redskap. Läplattan blir ytterligare en möjlighet för barnen att utforska med och uttrycka sig med utöver de andra pedagogiska redskapen som finns i verksamheten.

I förskolans uppdrag ingår att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande. En förutsättning för detta är att barnen får bekanta sig med teknik i vardagen och utforska hur den fungerar. Vi lever i ett digitalt samhälle där digitala verktyg blir allt vanligare och vanligare.

Mål

- Lärplattan används som ett pedagogiskt verktyg med syfte att barnen ska ha förutsättningar för utveckling och lärande

- Lärplattan används som ett redskap för att dokumentera av barn och pedagoger

Aktiviteter för att nå målen

- Lärplattan plockas fram av första pedagogen på avdelningen och låses in av sista pedagogen innan hemgång.

- Verksamhetens miljö erbjuder möjligheten för barnen att kunna ta egna initiativ i och kring sitt användandet av Lärplattan. Lärplattan skall endera finnas framme eller så skall det finnas en bild/plats där barnen kan gå till när de vill arbeta med Lärplattan.

- Lärplattan skall användas i olika sammanhang och vid olika situationer, det vill säga vid t.ex. samling, på- och avklädningssituationer, utflykter med mera.

- Pedagoger använder Lärplattan tillsammans med barnen för att söka information kring det barnens visar intresse för.

- Pedagogerna använder Lärplattan tillsammans med barnen för att dokumentera sådant de gör i verksamheten och sådant de lärt sig

- Det finns en ansvarig pedagog på varje avdelning för arbetet med Lärplattan. Vem det blir bestäms vid utformandet av arbetslagskontraktet.

- Vid avdelningsmötena på så ägnas 10 minuter åt att diskutera arbetet med Lärplattan. Under dessa tillfällen ser pedagogerna över att det finns ett syfte med apparna som finns på Lärplattan.

- Det ska genomföras minst en forumträff per termin kring arbetet med Lärplattan. Ansvariga för att detta är deltagarna i Unikum-gruppen.

- Under personalmöten ägnas en kortare stund åt att delge varandra om appar och hur de används för att möta barnens IUP-mål.

- Pedagogerna är närvarande då barnen använder Lärplattan.

Ansvariga

Emmy, Ulrika, Emma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: