Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Sagan om den lilla, lilla gumman"

Skapad 2015-11-02 15:58 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor
Förskola

Beskriv arbetsområdet lite kort här...Temaarbete omkring: "Sagan om den lilla, lilla gumman".

Innehåll

Var är vi? Vi har sett att barnen i den här gruppen är mycket intresserade av sagor. Den här sagan fångar barnens intresse och är lite spännande.

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta. Barnen i den här gruppen visar stort intresse för sagor. Den här sagan fångar barnens intresse och är lite spännande.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå? De jobbar med språket, att lära in nya begrepp, uttala ord, kommunicera med andra barn och vuxna, använda språket i leken.

Var befinner vi oss nu?

Vad kan/vet barnen om detta?

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vi ser att sagor inspirerar barnen och utvecklar deras språk. I den aktuella gruppen finns barn som kommit olika långt i sin språkutveckling. Vi vill ge varje barn utrymme att uttrycka sig genom tal, tecken eller med bilder. Då är det också viktigt att vi alla kan lyssna och försöka förstå vad som uttrycks.

Vilka av läroplanens mål är kopplade till aktiviteten/temat? (max 3 läroplansmål) 

Mål från Lpfö 98/10

"Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra."

"Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera, och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv."

 BRUKs kriterier för genomförande.

"Vi är lyhörda för barnens samtal och för deras samtal framåt genom att benämna företeelser och begrepp, ställa frågor och utveckla samtalet."

"Vi lyssnar aktivt till det som barnen säger och är lyhörda för att alla barn kommer till tals."

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Vi börjar med att göra sagan med hjälp av "figurer" som flyttas på golvet allt eftersom sagan fortsätter.

Hur utmanar vi barnen?

Vi ställer frågor till barnen om sagan, vi räknar sakerna som ingår i sagan tillsammans och gör ett enkelt drama av sagan.

Hur inspirerar vi barnen?

Genom att lyssna in vad barnen säger, vad som väcker deras intresse i sagan och göra aktiviteter omkring detta.

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Genom att berätta sagan på olika sätt, med "flano"bilder, med konkreta saker, dramatisera sagan tillsammans med barnen. Funderingar om gummans och kattens känslor. Räkna sakerna. Sjunga sånger som kan kopplas till sagan, Jobba med olika ord t.ex "stäva" (hink)

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Det är barnen som är födda 2013 och 2014 som jobbar med Sagotemat tillsammans med pedagogerna: Anette och Ingrid

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text) Mestadels med iPad

 

Observationer, bilder, texter.

Vad ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar hur barnen tar sig an sagan, hur de vill jobba med den och vad som händer utifrån de mål som vi valt ut.

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Sagan har varit spännande och barnen har varit både förväntansfulla och mycket engagerade och delaktiga i berättelsen. Från början så fick barnen hjälpa till att plocka tillbaka sagan i sagopåsen genom att pedagogen ber om en specifik sak. (t ex ; "Kan jag få det lilla lilla bordet"). Efterhand så fick barnen hjälpa till att berätta sagan och vi såg att barnen kom ihåg sagan. Vi upplevde att vi fångade deras intresse med hjälp av rekvisitan.

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: