Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 6 textilslöjd

Skapad 2015-11-04 18:05 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Vävning, lapptäcksteknik, klädsömnad, textiltryck, broderi, olika garntekniker, Jing-jangdjur är exempel på olika arbetsområde som du väljer att arbeta med. Du kommer att hinna ett eller flera beroende på omfattning och svårighetsgrad. Vi bevakar händelser i samtiden med anknytning till slöjdämnet och repeterar och fördjupar oss i materiallära. Vi håller diskussionen vid liv som handlar om hur våra val att konsumera textil påverkar människor och miljö.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling (lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen  ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (lgr 11 kap. 1-2)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Lgr11
  Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

Visa vad du lärt dig

Du visar och kommunicerar vid varje lektionstillfälle vad du lär/lärt dig när det gäller att ta ansvar för hela slöjdprocessen från idé till färdig produkt.Du beskriver i veckorapporten med slöjdspecefika ord vad du arbetar med och  du värderar din arbetsinsats och färdiga slöjdprodukt efter varje avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetsområdena kommer att ta hela terminen i anspråk.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av kommunens bedömningsmatris.

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

IDEUTVECKLING:
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån någon miljöaspekt på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen.
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå.
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material.
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: