Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Tillsammans/Quintus blå avdelning

Skapad 2015-11-06 13:52 i Myran Dibber Sverige AB
Tillsammans med Quintus som verktyg arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att utveckla färdigheter hos barnen genom att barnen får arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra. Att ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa uppskattning.
Förskola
BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Innehåll

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

MÅL

Med Quintus som verktyg i vår dagliga verksamhet utvecklar barnen färdigheter i att: arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa uppskattning för varandra

METOD - GENOMFÖRANDE

Quintus kommer introduceras för barnen för första gången i samlingen då han kommer på besök. Vi pedagoger kommer att läsa en saga om Quintus och vi kommer att berätta vem han är och vad han har för bakgrund (vad han kommer ifrån, hur gammal han är och varför han har valt att komma till oss på blå avdelning.) Quintus kommer sedan finnas med oss under samlingar, på promenader, under måltider osv. För ett roligt samarbete mellan hem och förskola där både barn och vuxna känner sig delaktiga kommer vi presentera med Quintus som verktyg kommer vi arbeta mycket kring kamratskap och gemenskap, detta för att stärka sammanhållningen i vår barngrupp

DOKUMENTATION

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kommer vi att dokumentera barnens egna lärande och utveckling. Vi uppmärksammar och reflektera kring den enskilda individen men också kring gruppens utveckling där vi vill att kamratskap, glädje, gemenskap,samspel och barnens förståelse för allas lika värde ska genomsyras i vår dagliga verksamhet. Vi kommer samtala med barnen om hur man är en bra kompis, om känslor och om vad som kan få en att känna som man gör i olika situationer. Arbetet med Quintus kommer att genomföras under olika delar och tider i vår verksamhet så som i samlingar men även under andra tillfällen i vår verksamhet. Vi kommer att fotografera, göra videoinspelningar, intervjua, föra loggbok, observera samt spela in barnens kommentarer för att fånga upp barnens lärande och utveckling som vi sedan tillämpar i vår pedagogiska dokumentation. den pedagogiska dokumentationen kommer sedan att finnas tillgänglig på unikum, på vår avdelning samt finnas tillgänglig i vår hall så att föräldrarna får en bättre inblick i vår verksamhet. Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm
Vad dokumenterar vi? Gruppen och barnet?

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att starta arbetet med Quintus vecka 40. Vår första pedagogiska reflektion kring Quintus kommer att ske v 44. Pedagogernas egna reflektioner kring arbetet med Quintus kommer att ske under vår avdelningsplanering som är belagd varje måndag. Vi kommer då använda oss av dessa frågeställningar. Hur har det gått? Finns det något som vi kan ändra på? Hur kan vi göra för att det ska bli bättre i praktiken? Planering, genomförande och vid reflektionstid? När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Hur har det gått?

Vi upplever att verktyget Quintus är lätt att arbeta med och passar utmärkt till vår barngrupp. Barnen tycker om honom och han får barnens uppmärksamhet och fokus på en gång. Vi har arbetat mycket med vänskap, gemenskap och hur man kan vara en bra kompis. Tillsammans med barnen har vi gjort en " kompissol" där vi har gjort våra gemensamma regler kring " kamratskapen".

Quintus fick vara med i vår verksamhet på olika sett och pratat om det han såg hända på Blå avdelning, speciellt konflikter som uppstod. Han bidrog med sina tankar, känslor och åsikter för att få barnen att förstå situationer från en annans perspektiv vilket ledde till att barnen fick möjlighet att utveckla sin empati förmåga. Vi har använt oss av Quintus vid behov och vid olika tillfällen under dagen.

Vad kan vi ändra på?

Vi tänker fortsätta att arbeta med Quintus på samma sätt som vi gör nu men han kan komma oftare på besök.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: