Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete Barnkonventionen Lilla My Ht15 - Vt16

Skapad 2015-11-07 12:19 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Utifrån forskning; Barnkonventionen, Vygotskij, Säljö...

Vi baserar detta arbete på Barnkonventionen som är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vi baserar också detta arbete på pedagogiska teoretikern Vygoskijs idéer om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process. 

Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas kulturhistorisk, sociokulturell, sociokulturellt perspektiv på lärande, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. 

Med tillämpning av ett sociokulturellt perspektiv avser man att förstå och förklara människans tänkande och handlande i förhållande till den kulturella och sociala praktik och sammanhang som individen deltar i. 

Mål; Vi vill att kunskapen om Barnkonventionen ska öka och att varje barn ska få arbeta med sina rättigheter på ett för dem begripligt sätt. Att arbetet tillsammans med barnen ska ge oss möjlighet att diskutera frågor som alla barns lika värde, respekt och tolerans.

Syfte; Barnen skall få möjlighet att samtala och fundera över olika etiska dilemman.

Det kom upp frågor och funderingar från barnen kring flyktingbarn i nöd. Vi hörde även att de hade viss kunskap i ämnet och då främst vad de sett via media samt hört vuxna tala om.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Metod; Vi kommer att använda oss av Rädda Barnens material, "Det här är dina rättigheter", som tar upp tio av de grundläggande artiklarna i Barnkonventionen.

Materialet Det här är dina rättigheter finns tillgänglig på dokumentationstavlan intill den av barnen skapade "En trygg värld". Samtliga barn på avdelningen har ett eget exemplar av Det här är dina rättigheter  som de kommer att arbeta med. I slutet av varje introduktion av nytt kapitel kan barnen efter lust få färglägga och skriva i sina häften. Häftena samlas in efter varje träff.

Vi använder oss också av Barnadraken Axel, en handdocka i form av en drake.

Vi ser handdockan som ett kommunikativt redskap. Arbetet med handdockan i den pedagogiska verksamheten kan vara ett sätt att vidga och fördjupa barns kommunikativa erfarenheter. Att ge liv åt handdockan gör att det kan uppstå en kommunikation med barnen. Kommunikationen kan ske genom talet men också genom gester och ljud som också bidrar till att föra fram ev budskap.

Handockans olika syften;

 • Locka till ett lustfyllt lärande
 • Lockar till kommunikation
 • Underlättar kommunikation
 • Kunna förklara med handdockans hjälp

Bruket av redskap (artefakter) är viktigt i det sociokulturella perspektivet, där nyttjandet av språket är centralt (Säljö, 2000).

Vi arbetar helgrupp när vi presenterar ett nytt kapitel men under själva fördjupningen kan vi arbeta i mindre grupper. Mindre grupper för att det ger tillfälle och utrymme för mer fördjupade diskussioner. Vi arbetar med ett kapitel åt gången.

Vi avslutar alltid med att barnen får reflektera över det de gjort genom att samtala och titta på bilder och filmsnuttar. Likaså startar vi varje tillfälle, tillsammans med barnen, med en återblick av det föregående tillfället. Vad gjorde vi? Hur tänkte vi?

Tidsåtgång för varje kapitel är helt beroende på barnens intresse och lust till att utforska kapitlet. Allt för att de ska kunna känna sig klara med sina frågor. Självklart finns det alltid tid att gå tillbaka vid behov.

Genom pedagogisk medvetenhet fångar vi både grupp och enskild individ och utmanar dess förmågor.

Tillfälle 1

 Vi introducerade barnadraken för barnen vid en samling.

Tillfälle 2

Barnen började genast tillfället med att återkoppla sitt uppdrag från det tidigare tillfället till Barnadraken. 

Tillfälle 3

Barnen träffar Barnadraken Axel igen.  Barnen hade till detta tillfälle skapat en brevlåda till Barnadraken Axel där de lagt alla sina teckningar de ritat till hen. 

Tillfälle 4

Vi ber barnen teckna sin familj och ber dem skriva siffran som motsvarar hur många de är i familjen.

Tillfälle 5

Barnadraken Axel kommer på besök och ber barnen berätta om familjeteckningarna de har gjort. 

Tillfälle 6

Vi började  med en återblick till föregående tillfället. 

Tillfälle 7

Barnadraken Axel kommer på besök tillsammans med en kompis vid namn Lill Kurre.

Uppföljning/analys (Reflektion med barnen och analys av pedagogen. Hur blev resultatet, vilka arbetssätt/metoder använde vi som blev framgångsrika.)

Vi hör att barnen har förståelse för att familjer kan se olika ut. Vi hör också att de upplever det väldigt viktigt att barn får träffa sina föräldrar. Vi upplever att barnen är trygga med varandra då de delar med sig av sina tankar.

Utvärdering (Sammanfattning av projektet. Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Avsnitt 14

Avsnitt 15

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: