Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mother Nature Ht15 / VT16

Skapad 2015-11-08 21:11 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Inom detta tema arbetar vi med texter som berättar om naturen ur olika aspekter. Vi lär oss t.ex. om naturens krafter och fascinerande platser. Du ges även möjlighet att själv skriva en text utifrån dina egna intressen inom ämnet.

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet ska du

 • behärska ordfält relaterade till Mother Nature
 • kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat
 • kunna lyssna på och förstå talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter och dokumentärfilm)
 • kunna föra samtal kring, berätta om och beskriva t.ex. platser, händelser, fenomen etc
 • delta i diskussioner och därvid kunna uttrycka dina åsikter
 • kunna uttrycka dig i skrift och anpassa språket efter syftet
 • kunna fundera kring hur du bäst lär dig och utvecklar din engelska
 • kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter
 • kunna använda olika hjälpmedel t.ex. lexikon och sökverktyg på internet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetssätt

Vi kommer att

 • läsa och lyssna till olika typer av texter
 • tala kring innehållet i texterna samt beskriva ord och uttryck
 • träna olika strategier
 • arbeta med specifika grammatiska moment
 • genomföra diskussionsövningar i mindre och stor grupp
 • se och arbeta med en dokumentärfilm
 • skriva en egen lärobokstext

Redovisningsformer

För att visa vad du kan ska du

 • vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck
 • muntligt och skriftligt kunna återge innehållet i olika texter samt i en dokumentärfilm
 • skriva en egen lärobokstext
 • PROV den 7/10 2015

Bedömningsfaktorer

Vi bedömer i vilken grad du utvecklar följande färdigheter:

Reception – lyssna och läsa

Produktion – tala och skriva                        

Interaktion – kommunicera skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  C 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  C 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 • En  C 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
 • En  A 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 7-9

Läs- och hörförståelse

1
2
3
Förstå talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att i stora drag återberätta, diskutera och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återberätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i det du hört .
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Förstå skriven engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter du läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta, diskutera och kommentera innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera, redogöra för och kommentera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.

Skriftlig produktion

1
2
3
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du skriver i viss mån anpassat till syfte och mottagare.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar med lätthet ditt språk efter mottagare och situation
Strategier
Du kan välja texter från olika källor som är relativt lämpliga att använda i det du skriver.
Du kan välja texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.
Du kan effektivt använda texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.

PROV

1
2
3
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar strategier
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Din meningsbyggnad är
begriplig
god
mycket säker och varierad
Du har förstått och tillgodogjort dig innehållet i de texter vi har läst
till viss del
med god säkerhet
med stor säkerhet
Du redogör för det du har förstått
på ett begripligt sätt, men ej så utförligt
utförligt, ganska tydligt och med viss säkerhet
utförligt, tydligt och med god säkerhet
Du kan uttrycka dina åsikter
enkelt och begripligt
med visst djup och ganska god säkerhet
med djup och mycket god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: