Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek Humlan

Skapad 2015-11-09 17:19 i Sockertoppens förskola Trelleborg
2015-11-09 Humlans skattning av lärande lek.
Förskola

Datum: 2015-11-09 Utvärderat datum: 2015-12-01

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi skattar oss på en 4. Vi har tidigare arbetat tematiskt utefter barnens intresse med Labyrint och känner för tillfället av barnen och deras intresse för att hitta ett nytt tema som kan ligga till grund för deras lekutveckling.

Barnen är för tillfället mycket intresserade av olika former av konstruktion. För att möjliggöra för lärande lek som är meningsfull för barnen omorganiserar vi i rummen för att erbjuda så mångsidiga konstruktioner som möjligt, i varierande material.

Vi har ett genomgående sagoarbete som fångat de flesta barnen, vi inspirerar barnen till att leka och dramatisera egna och kända sagor både ute och inne.

160210

Barnen startar upp egna lekar och leker länge utan avbrott. Vi vuxna finns med och kan gå in och ut ur leken utefter barnens behov. I leken ser vi barnens lärstrategier och även när barnen automatiserat olika lärandeprocesser.

Genom att barnen sätter upp sina bilder där de vill vara upptäcker vi nya gruppkonstellationer som leder till utvecklande situationer för barnen. Vi vuxna finns tillgängliga där det behövs för att utveckla leken vidare.

Sagor finns tillgängliga för barnen som vi vuxna först har introducerat. Barnen får möjlighet att sitta i sagorummet med sagomaterial för att själv skapa och utveckla och leka sina sagor utefter förmåga.

160603

Med tanke på att vi förändrat lek och lärmiljö, samt att vi vuxna varit närvarande medlekare har barnen utvecklat sina förmågor att stanna kvar längre i leken, bjuda in sina kompisar i leken och utvecklat sin förmåga att hantera konflikter med sina kamrater.

161017

Vi vuxna är närvarande i barnens lek och går in och ur leken beroende på situation, plats och vilka barn som är med. Barnen stannar kvar längre i sina lekar för att vi vuxna finns närvarande. Barnen behöver till viss del vägledning i leken. Lekmiljön är inbjudande och vi ändrar och inspirerar efter barnens intresse och behov.

170502

Vi är närvarande pedagoger i barnens lärande lek. Vi pedagoger fördelar oss i olika rum och delar upp barnen efter behov och utvecklingspotential. Barnen stannar kvar i leken fram tills det är tid för aktivitetsbyte. Vi tar fram och plockar undan lekmaterial efter behov och intresse. Vi har plockat undan en hel del lekmaterial eftersom barnen oftast tog fram för mycket och undanplockningen visade sig inte var lika intressant.

Våra yngre barn utvecklar sin lek när de får möjlighet att vara med de äldre barnen och är då delaktiga i rollekar. Leker det bara yngre barn är det oftast tillsammanslek och ibland början till enklare rollekar.

Våra äldsta barn leker rollekar utan avbrott och driver tillsammans fram leken. En del av de äldsta barnen måste delas upp för att utmanas utifrån sina förutsättningar.

Vi dokumenterar barnens lek genom att fota och filma som vi sedan lägger ut på deras lärloggar och i vår blogg.

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

För att få en miljö som inbjuder till lärandelek så behöver barnen känna sig trygga, detta genom att dela oss i mindre grupper utifrån barnens individuella behov, där varje barn kan utmanas och utveckla sin lekförmåga. Att ha en personalgrupp som är intakt ökar möjligheterna att dela gruppen och ändå kunna ge varje barn stimulerande och lärande aktiviteter.

Personalgruppen behöver gemensamt reflektera kring arbetet med saga och se hur man kan arbeta vidare tematiskt med detta och därigenom få nya möjligheter för lärande leksituationer.

160210

Barnens trygghet har ökat eftersom personaltätheten har ökat på avdelning. Det speglar barnens leksituationer på ett positivt sätt och vi ser möjligheter att utveckla barnens lärandelek med aktiva vuxna i mindre grupper. Genom att vi lyssnar in barnens intresse, dokumenterar och förtydligar lärandet i leken för barnen och föräldrarna ökar vi kvaliteten.

160603

Vi har varit samma vuxna på avdelningen, vilket har gett barnen trygghet som i sin tur bidrar till att barnens lekförmågor har utvecklats när vi vuxna finns närvarande. Detta kommer vi att fortsätta med och för att vi som vuxna ska kunna ge barnen ännu bättre förutsättningar till att utveckla sina lekförmågor behöver vi ytterligare dokumentera dessa lekprocesser, både individuellt och i grupp. 

161017

Vi behöver fortsätta vara närvarande och medlekande pedagoger för att kunna utveckla barnen både enskilt och i lekar med andra barn.För barn som har svårare att komma in i leken så ska vi vuxna vara ett stöd och hitta sätt för dem att leka sig in t ex. finna en ny roll.Vi ska introducera Bockarna Bruse och sagan om Lille Lustig i vår lekmiljö vilket ger barnen nya lärande leksituationer.

 

170502

Eftersom vår barngrupp består av många viljestarka individer, vi har sju barn födda 2011 med väldigt olika behov och utvecklingsmöjligheter samt att det har tillkommit två nya barn till barngruppen är behovet av medlekande och närvarande pedagoger stort. Vi strukturerar upp dagen och presenterar för barnen på morgonen och sedan delar vi upp barnen i mindre grupper både ute och inne. Detta kommer vi att fortsätta med eftersom då leken har hög prioritet i vår undervisning. Genom att vi pedagoger diskuterar olika tillvägagångssätt och kommunicerar kring våra barns olika behov och förutsättningar kommer vi att öka kvaliteten.

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Personalgruppen har inte varit intakt,vilket gjort att vi inte kunnat arbeta som vi önskat. En viss trygghet har skapats då samma person vikarierat senaste tiden men arbete i mindre grupper anpassade efter barnens lekförmåga har oftast inte varit möjligt. 

Genom reflektion i arbetslaget har det tematiska sagoarbetet utvecklats, t.ex genom att sagan flyttar ut på gården och leks tillsammans med en pedagog eller genom våra sagopåsar. 

 

160603

Med tanke på att arbetslaget är både fördelningen av utbildad personal, barnantalet samt barngruppens sammansättning är faktorer som påverkat oss under terminen. Genom att vi kommer att fortsätta att reflektera kring leken i arbetslaget samt finnas delaktiga i barnens lärande lek kommer det ske en utveckling på sikt.

161017                                                                                                                                                                                                                   Eftersom barngruppen har förändrats och vi vuxna alltid finns närvarande i leken finns fungerande strategier och vi vuxna är konsekventa i våra handlingar. Vi ska göra barnen mer delaktiga i hur leken fungerar genom att visa filmsekvenser och synliggöra olika lekstrategier tillsammans med barnen och synliggöra deras reflektioner. Utefter detta dokumenterar vi i unikum och gör föräldrarna delaktiga.

170502

Under vårterminen har vi arbetat utifrån vår grundverksamhet med tanke på att Josefin tillkommit i vårt arbetslag. Vi diskuterar mycket kring vår undervisning och hur vi ska tillmötesgå allas våra barns olika behov och förutsättningar. Vi stöttar och vägleder varandra och har byggt upp en gemensamma grund där vi i arbetslaget är överens. Med tanke på våra förutsättningar tycker vi att vi erbjuder en verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter genom den lärande leken.

Vi diskuterar mycket på vår put-tid kring vårt bemötande och barnens behov och förutsättningar. Detta kommer vi att fortsätta med samt att vi delar upp vår barngrupp i mindre grupper både ute och inne.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
151109. 160210 160603 161017 170502
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: