Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material Humlan

Skapad 2015-11-09 18:07 i Sockertoppens förskola Trelleborg
2015-11-09 Humlans skattning av miljö och material.
Förskola

Datum: 2015-11-09 Utvärderat datum: 2015-12-01

Innehåll

Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

2015-11-09

Vår miljö är i ständig förändring, allt efter barnens intresse och behov. Saga och konstruktion är två ständigt återkommande intressen och därför genomsyras just nu lokalerna av material som förknippas med detta och utvecklar dessa områden.

Vi känner att materialet som finns på avdelningen tyvärr ofta används på ett oaktsamt sätt, mycket av vårt material har plockats undan då det har gått sönder.

Barnens tillgång till material har setts över och begränsats då en del saker har bedömts som en risk när det funnits tillgängligt för alla barn.

2016-02-10 

Vår barngrupp har ett stort intresse för konstruktionslekar, vi har efter barnens önskemål kompletterat vårt lekmaterial tex nytt lego som ger barnen möjlighet att konstruera på nya sätt. Legot som fanns tidigare på avdelningen kunde endast byggas i enklare konstruktioner vilket ledde till att barnen utforskande stagnerade. Legot som vi tillfört ger möjlighet att bygga autentiska miljöer, så som byggnader, städer, fordon mm. Genom att barnen varit delaktiga och medskapande till att skapa en utforskande miljö skattar vi oss just nu på en 4.

160603

För att ge barnen rätt förutsättningar att är vi vuxna delaktiga i rummen och besjälar materialet och stöttar barnen i sitt användande utav materialet. Vi har gemensamt gått igenom det material som finns tillgängligt för barnen och begränsat utbudet för att vara mer inbjudande för barnen samt för att ge alla barn, oavsett kön, samma möjlighet till lek .

Vårt förhållningssätt kring utemiljön och det material som finns tillgängligt där har förändrats. Det finns ett tydligare syfte och barnen kan tydligare förstå vad som förväntas av dem. 

Föräldrarna har gjorts delaktiga genom vår dokumentation kring verksamhet i bloggen där miljön spelar en avgörande roll 

161017

Genom att vi är konsekventa och delaktiga i barnens lärande miljö och vi vuxna är tydliga med hur materialet ska användas har barnen blivit mer delaktiga i förskolans miljö. Vi vill utveckla barnens förståelse och förmåga att ta ansvar för vår lärande miljö och vårt material.

170502

Eftersom vi strukturerar upp barnen i mindre grupper och det finns pedagoger närvarande som vägleder barnen i hur lekmaterialet ska användas får vi en lärande inne och utemiljö.

I och med att vi är med i Grön flagg har vi skapat en tillgänglig miljö för att barnen ska få möjlighet att sopsortera på ett meningsfullt sätt på förskolan.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

2015-12-01

Nytt inspirerande konstruktionsmaterial både inomhus och utomhus samt möjlighet för oss pedagoger att påverka våra konstruktions miljöer samt göra dem mer utmanande.

När ett nytt material eller miljö presenteras behöver det besjälas samt göras meningsfullt för barnen. I arbetslaget behöver vi utarbeta strategier kring hur detta ska ske samt hur vi ska göra barnen mer aktsamma om våra saker.

2016-02-10

Vi vill genom IKT, tex genom väggdokumentationer med ljudfiler och inlägg på unikum, synliggöra barnens lärande för dem själva samt deras föräldrar. Vi behöver se över barnens möjligheter att reflektera och uttrycka sina tankar och lärandeprocesser. 

160603

Vi måste vara konsekventa i vårt arbete med hur miljöerna och materialet ska användas.  

161017

Genom att vi vuxna är närvarande och vägleder barnen i att ta ansvar för vår miljö och vårt material kommer kvaliteten att öka.

170502

Vi kommer att fortsätta strukturera upp barnen i mindre grupper och det kommer finns pedagoger närvarande som fortsätter att vägleda barnen i hur lekmaterialet ska användas så successivt kommer vi öka vår kvalitet  inom miljö och material. Vi kommer fortsätta inspirera och vägleda barnen i att sopsortera och återvinna i vår lärande miljö. 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Inomhus har konstruktionsmiljöerna förändrats, för ge barnen möjlighet att utvidga sina konstruktionsmöjligheter, t.ex bygga på längden istället för höjden i legorummet.

När de nya miljöerna skapades var barnen medkonstruktörer, vilket vi upplever har gjort materialet mer meningsfullt för dem och vi upplever även att de tar bättre hand om sakerna som de själva gjort.

160603

Genom att utveckla vårt arbete kring varje enskilt barns dokumentation så kommer vi på sikt kunna upptäcka deras intressen och på så vis utveckla våra miljöer utefter dessa.    

161017

Miljön är föränderlig och vi ändrar miljön och materialet efter barnens intresse och förmågor.Vi vuxna är tydliga med vår samsyn på material och miljön där vi är konsekventa i vårt förhållningssätt så barnen känner trygghet i sin förskolemiljö och i användandet av materialet.

170502

Vi kommer att fortsätta strukturera upp barnen i mindre grupper och förändra miljön och materialet utefter barngruppens behov. Just nu är vi 22 barn på vår avdelning och populärast är vårt familjerum. Vi i arbetslaget kommer att diskutera vidare hur vi kan göra fler rum populära genom att skapa en mer attraktiv lärande miljö med tillgängligt material så barnen kan utveckla sitt lärande.

Vi fortsätter vårt grön flagg arbete och fortsätter med vår sopsortering och är goda förebilder inför barnen. Vi kommer att lyssna in barnens intresse hur vi kan vidareutveckla detta i förskolans lärandemiljö.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
2015-11-09
Nivå 4
2016-02-10 20160603 20161017 20170502
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: