👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning/Uppstart

Skapad 2015-11-15 16:14 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Inskolning och uppstart är aktiviteter för att bidra till att alla barn och vårdnadshavare skall få en god och trygg introduktion av förskolans värld. Förskolan skall vara lärorik för alla barn som deltar.

AVDELNINGENS MÅL:

- Att barn och vårdnadshavare skall känna sig trygga med pedagoger, andra barn och lokaler.

- Att intresse för verksamheten och lärande väcks.

- Att barnen tycker det är roligt att komma till förskolan.

- Att relationen mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare är; trygg, öppen och tillitsfull.

- Att delge information till vårdnadshavarna om förskolans arbets- och förhållningssätt.

- Att kontinuerligt föra samtal med vårdnadshavarna och beakta deras synpunkter.

- Att vi strävar efter en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

- Vi har aktiviteter för att sträva efter att barngruppen känner sig trygg. T.ex. aktiviteter för att normer, solidaritet och samhörighet skall kunna utvecklas.

- Vi träffar barn och pedagoger ute på gården varje dag för att bli trygga med varandra. Alla barn är alla pedagogers ansvar.

- Vi besöker andra avdelningar för att lära känna pedagoger och barn.

- Dela upp barnen i mindre grupper. Detta för att bidra till att barnen skall känna sig sedda, trygga och möjliggöra lugna stunder för lärande och utveckling.

- Vi har EQ-samlingar för att barnen skall utvecklas emotionellt och för att skapa en trygg barngrupp och för att de skall kunna utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. T.ex. jobba med konflikthantering.

- Låta inskolningsbarnen med föräldrar få börja med att undersöka verksamheten. Sedan kan barnen som redan går på avdelningen komma in successivt. Detta för att vara delaktiga i inskolningen och påbörja arbetet med att barnen skall bli trygga med varandra och verksamheten.

- Följa rutinerna i den mån det går. Vi pedagoger anser att det är viktigt för det kan bidra till trygghet.

- Ha en lockande miljö med ett utbud av material som kan locka barnet in i verksamheten. Det skall finnas varierande material för att möta barnens lärande och utveckling.

- Pedagogerna observerar vad barnen visar intresse för. Detta för att erbjuda material som kan tänkas upplevas som roligt, intressant, meningsfullt och lustfyllt för barnen. Det är även för att barnen skall ställas inför nya utmaningar och att lärande och utveckling skall kunna ske.

- Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga över inskolningarna. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla pedagoger.

- För att delge vårdnadshavarna om förskolans arbets- och förhållningssätt så förs samtal med dem kontinuerligt såväl som under och efter inskolningen. Vi pedagoger försöker vara lyhörda till deras behov genom att lyssna och återkoppla till dem. Vi beaktar vårdnadshavarnas synpunkter gällande verksamheten, för att lägga grunden till ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

- För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen skall ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.

- Vi tar emot ute för att barnen skall träffa och få kontinuerlig kontakt med barn, pedagoger och föräldrar på Hjärtstenen. Alla barn är alla pedagogers ansvar.

ANSVARIG:

Emmy, Ulrika, Johnna

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016