Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vind

Skapad 2015-11-16 15:31 i Äppelgårdens förskola Ale
På Äppelgådens förskola arbetar vi detta läsår med energi. På Lövet har vi valt att börja med att undersöka vinden och hur den kan få saker i rörelse.
Förskola

Vad är vind? Hur känns den? Vart finns den? Låter den?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

På Äppelgårdens förskola är vi med i ett EU-projekt som heter 50/50. Projektet går ut på att man genom beteendeförändring ska sänka energiförbrukningen. Vi har även valt att under läsåret 15/16 arbeta med temat Energi i vårt Grön Flagg arbete.

Vi har funderat lite kring hur vi kan arbeta med energi med de yngsta barnen. Hur kan vi fånga dem? På vilken nivå ska vi lägga oss för att det inte ska bli för abstrakt?

På ett föräldramöte under hösten frågade vi föräldrarna vad de hade för tankar kring begreppet energi. Resultatet blev en tankekarta som vi sedan tittat på när vi planerat vårt projekt. Vi fastnade för de olika energikällorna vind, sol och vatten. Vi tror att dessa energikällor kan bli konkreta upplevelser för barnen och en bra introduktion till energi för de yngsta barnen. Vi har valt att börja arbeta med vind så får vi se vad vi fortsätter med sedan.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Omformulering av läroplansmål

Genom att bearbeta sina upplevelser kring begreppet vind med flera olika språk (inte bara talspråk) och uttrycksformer får barnen en djupare och mer befäst kunskap och förståelse.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi börjar projektet med att leta efter vind för att göra barnen uppmärksamma på att det finns vind. Sedan hälsar vi på hos Skalet som visar oss hur det var när de besökte ett vindkraftverk.

Inomhus testar vi att göra egen vind genom att blåsa olika lätta saker.

Tillsammans med barnen tittar vi på och reflekterar kring dokumentation på det vi gjort för att få en djupare förståelse och som ett verktyg för att leda projektet vidare. Här får vi också öva oss i att uttrycka oss tillsammans med andra.

Vi har också tankar på att göra "blåsmålningar" i ateljén, att undersöka hur vind låter, att göra vindsnurror etc. Vi får se vart barnen leder oss.

Uppföljning

Utvärdering

Under hösten fick barnen på olika sätt uppleva vind.

Vi letade efter vind utomhus. Här blev många samtal kring vart vinden tagit vägen. Vad gör vinden när den inte är hos oss? Vi kan höra att barnen fortsätter att prata om vinden när vi är ute. Vi har även hängt upp olika saker ute som barnen pratar om när det blåser. I våras gjorde vi vindspel som nu hänger på gården.

De har även skapat egen vind genom att blåsa olika lätta saker. Detta är något som barnen fortsatt med, under skiftande intensitet, under läsåret. Materialet har funnits tillgängligt för barnen.

Vi besökte Skalet, som är de äldsta barnen på Äppelgården, som berättade om när de var och besökte ett vindkraftverk. Efter besöket pratade vi om vindkraftverk och vi satte upp foton på väggen där barnen gick och pratade om vad de såg. Vi kunde se att även de barn som inte hade så mycket verbalt språk ändå berättade om vindkraftverken genom gester och ljud. Vi beställde även ett vindkraftverk av barnen på Skalet som de byggde och satte ut på vår gård.

Under våren har projektet stagnerat. Vi har gjort små instick i projektet men det har inte lett till att vi arbetat vidare på det.

Analys och utveckling

De samtal som barnen förde kring vart vinden tagit vägen blev som små berättelser. Dessa kunde vi arbetat mycket mer med och vidareutvecklat för att på så sätt fånga upp barnens berättelser och utveckla deras språk. Vi kunde även gjort små sagor. Vi hade även tankar på att dramatisera deras berättelser och andar berättelser som innehåller vind men det blev aldrig av.

Under hösten upplevde vi att projektet var en del av vår verksamhet. Det fanns med som en röd tråd i allt vi gjorde. Efter jul började vi samarbeta mer med Blomman och vi bestämde att vi även skulle samarbeta genom projektet. Detta gjorde att projektet stannade av lite och har under våren gått på kvartsfart. Vi har funderat lite på vad det var som gjorde att vi inte kom vidare i projektet. Vi hade ju så många tankar och idéer. Kanske att vi hade behövt prata ihop oss bättre och syftet med de aktiviteter vi planerade.

Tanken med att bjuda in oss till Skalet har varit att dels få inspiration kring vindkraftverk, dels att stärka samarbetet mellan de äldsta och de yngsta barnen på Äppelgården. Vi vet inte om våra yngsta har upplevt detta men vi tror att de äldre barnen som arbetat med vårt vindkraftverk upplevt det som meningsfullt att tillverka något åt oss. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: