Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2015-11-18 08:56 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Teknik Historia Svenska som andraspråk Matematik Svenska Engelska
Vilken betydelse har händelser, idéer och tankar under revolutionernas tid fått för oss i vår tid? Du får möjlighet att sätta dig in i den amerikanska, franska och industriella revolutionen och göra ett fördjupningsarbete i teknikhistoria.

Innehåll

Mål för arbetet

I det här arbetsområdet får du öva din förmåga att:

Historia

 • se samband mellan olika historiska händelseförlopp.
 • förklara orsaker - händelser - konsekvenser (då händelsen händer och för samhället idag).
 • se utvecklingslinjer och och hur dessa påverkar människor
 • redogöra för hur händelser och idéer under amerikanska, franska och industriella revolutionen påverkat den enskilde individen och samhället.
 • använda historiska begrepp: som t.ex. kontinuitet och förändring.
 • söka information och värdera källornas trovärdighet

Teknik

 • analysera vad det är som ligger bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid (dåtid - nutid - framtid). 
 • resonera kring vilka konsekvenser ny teknik har haft/ har/ kommer att få för ekologi(miljö), människa och samhälle.

Engelska

 • diskutera hur revolutionerna påverkat engelsktalande kulturer.

Svenska

 • skapa en reflekterande och argumenterande presentation om tekniska uppfinningar genom tiderna och deras betydelse.
 • bearbeta din egen presentation samt ge och ta emot kamratrespons.
 • söka information och pröva källornas tillförlitlighet 
 • kombinera bild och ljud i en presentation. 

 Matematik

 • tolka och föra ett matematiskt resonemang om historisk förändring i ett statistiskt material.
 • reflektera över matematikens betydelse för den tekniska utvecklingen

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med följande:

 • genomgångar
 • eget arbete med händelsematriser
 • fördjupningsarbete i teknikhistoria
 • göra en tidslinje 
 • diskussioner 
 • skapa någon form av media-presentation (film, ljud-/bildpresentation)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för hur teknik inom ett område har utvecklats genom tiderna.
 • resonera kring hur teknikutvecklingen har påverkat samhälle, individ och miljö.  
 • redogöra för orsaker, händelseförloppet och följder av de olika revolutionerna ( amerikanska, franska, industriella).
 • diskutera och resonera kring hur revolutionerna har påverkat samhället, individer och olika samhällsgrupper.
 • diskutera hur revolutionera har påverkat engelsktalande länder på olika sätt. 
 • kombinera bild och ljud i en presentation.
 • föra och följa ett matematiskt resonemang om förändring i ett statistiskt material.

Matriser

Hi Sv Ma Tk En SvA
Checklista: Teknikhistoria

Finns med:
Tidslinje
Reflekterande text : Uppfinningar
Uppfinnare - Matematiker
Orsaker till varför uppfinningarna tillkommit
Vad uppfinningarna används till
Följderna av uppfinningen: positiva/ negativa konsekvenser för människan, naturen och samhället.
Vad du tror kommer att vara nästa utvecklingssteg i framtiden.
Källförteckning
Vem som lämnat kamratrespons.
Film/ bild-/ljudpresentation
Analys statistik: tolka - jämföra - dra slutsatser

Hi Sv Ma Tk En SvA
Bedömingsmatris

Historia: din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället

Du får möjlighet att träna och visa förmågan i samband med analysschema och uppgift i teknikhistoria
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang orsaker - konsekvenser
Du kan ange några exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället som till viss del bygger på fakta.
Du anger några korrekta och relevanta exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället. Du beskriver något av dina exempel. Du resonerar i något led vid något tillfälle. Dina resonemang bygger till viss del på fakta.
Du anger flera korrekta och relevanta exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället. Du beskriver några av dina exempel. Du resonerar i flera led vid några tillfällen. Du resonerar utifrån fördelar och nackdelar och/eller olika perspektiv och/eller på lång sikt och kort sikt. Dina resonemang bygger på fakta.
Du anger flera korrekta och relevanta exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället. Du beskriver flera av dina exempel. Du resonerar i flera led vid flera tillfällen. Du resonerar utifrån fördelar och nackdelar, olika perspektiv samt på lång sikt och kort sikt. Dina resonemang bygger helt och hållet på fakta. Det finns en balans mellan detaljer helhet.

Historia: din förmåga att undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsepoker

Du får möjlighet att träna och visa förmågan i samband med uppgiften i teknikhistoria.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva samband inom teknikens utveckling
Du kan visa på hur tekniken utvecklats över tid. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart).
Du kan visa på hur tekniken utvecklats över tid. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart) och bygger till viss del på fakta.
Du kan visa på hur tekniken utvecklats över tid. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta) och bygger på fakta. För att visa på sambanden beskriver du i led vid något tillfälle.
Du kan visa på hur tekniken utvecklats över tid. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta) och bygger helt och hållet på fakta. För att visa på sambanden beskriver du i flera led utifrån olika perspektiv.

Historia: din förmåga att kunna ge förslag på fortsättning på teknikens och/eller demokratins utveckling

Du får möjlighet att träna och visa förmågan i samband med uppgiften i teknikhistoria samt demokratins utveckling
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förslag på fortsättning
Du ger förslag på en tänkbar fortsättning inom utvecklingen.
Du ger förslag på en tänkbar fortsättning inom utvecklingen. Du motiverar med stöd i fakta.
Du ger förslag på en tänkbar fortsättning inom utvecklingen. Du motiverar med stöd i fakta. Du motiverar utifrån det förflutna eller nuet. Ditt förslag är relativt logiskt.
Du ger förslag på en tänkbar fortsättning inom utvecklingen. Du motiverar med stöd i fakta. Du motiverar utifrån det förflutna och nuet. Ditt förslag är helt och hållet logiskt.

Historia: din förmåga att undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsepoker

Du får möjlighet att träna och visa förmågan i samband med frågeställningen "hur demokratins utveckling har sett ut genom tiderna".
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva samband inom demokratins utveckling
Du kan visa på hur demokratin utvecklats över tid. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart).
Du kan visa på hur demokratin utvecklats över tid. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart) och bygger till viss del på fakta.
Du kan visa på hur demokratin utvecklats över tid. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta) och bygger på fakta. För att visa på sambanden beskriver du i led vid något tillfälle.
Du kan visa på hur demokratin utvecklats över tid. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta) och bygger helt och hållet på fakta. För att visa på sambanden beskriver du i flera led utifrån olika perspektiv.

Hi Sv Ma Tk En SvA

SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
En viss struktur finns, d v s det går att följa med i presentationen, men du har svårt att få fram budskapet.
Du följer en röd tråd. Din presentation är till viss del strukturerad med en del brister men budskapet är förståeligt.
Din presentation följer en röd tråd och innehållet är strukturerat ( kronologisk ordning, inledning, avhandling, avslutning).
Din presentation har en mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd, kronologisk ordning, övergångar mellan avsnitten samt en tydlig avslutning.
Samspelet mellan bild, text och ljud i din mediaproduktion.
Text, bild och ljud hänger oftast ihop men kompletterar inte alltid varandra.
Text, bild och ljud hänger ihop och kompletterar varandra.
Text, bild och ljud förstärker den information du vill förmedla.
Text, bild och ljud förstärker och levandegör den information du vill förmedla och bidrar till en positiv upplevelse av din presentation.
Innehåll
Din presentation innehåller fakta men ingen egen reflektion
Din presentation innehåller huvudsakligen fakta och lite egen reflektion
Din presentation har en god balans mellan fakta och egen reflektion
Din presentation har en god balans mellan fakta och egen reflektion. Du reflekterar utifrån flera perspektiv och i flera led.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet

Hi Sv Ma Tk En SvA

Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonemang
Du följer och förstår andras presentationer av diagrammen.
Du presenterar någon fakta som du kan utläsa i diagrammet.
Du presenterar egna tankar om diagrammen med korrekt matematisk fakta ur något perspektiv.
Du presenterar och tillför flera egna tankar om diagrammen med korrekt matematisk fakta ur flera perspektiv.

Hi Sv Ma Tk En SvA

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera kring händelserna
Resonemang kring händelserna i tidslinjen. Hur och varför ditt valda område har förändrats under åren (då-nutid-framtid).
Du får med något enkelt resonemang kring de olika händelserna. De är enkla då de är kortfattade och kopplingen till fakta är otydlig. Du kan t.ex. utveckla genom att få med fler händelser i utvecklingen och flera resonemang kring varför det har skett en utveckling.
Du får med några enkla och till viss del underbyggda resonemang kring de olika händelserna. De är enkla och till viss del underbyggda då de är kortfattade och det är lite koppling till fakta eller egna tankar. Du kan t.ex.utveckla genom att få med fler egna tankar och mer fakta om händelserna i tidslinjen. Fundera mer i flera led. Eventuellt få med fler händelser.
Du får med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang De är utvecklade och väl underbyggda då de är i flera led och det är god koppling till fakta. Du kan utveckla genom att få med fler perspektiv (ex ekonomiskt, socialt) kring anledningarna till utvecklingen.
Du får med välutvecklade och väl underbyggda resonemang De är välutvecklade och väl underbyggda då de är i flera led och stärks med fördjupad fakta och olika perspektiv.
Resonera kring konsekvenser
Resonemang kring hur olika tekniska lösningar får för konsekvenser för människa, samhälle och miljö.
Du får med något/några enkla resonemang kring någon konsekvens hos de olika händelserna i tidslinjen. Det är ett enkelt resonemang och till viss del underbyggt då det är kortfattat och grundar sig i egna åsikter. Inte utvecklat i flera led. Du kan utveckla genom att t.ex. få med fler konsekvenser. För- och nackdelar.
Du får med flera enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några konsekvenser hos de olika händelserna i tidslinjen. De är enkla och till viss del underbyggda då de är kortfattade och grundade på egna åsikter. Inte utvecklade i flera led. Du kan utveckla genom att få med fler konsekvenser i fler led Det leder till.. vilket i sin tur leder till...
Du får med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang De är utvecklade och relativt väl underbyggda då de är uppbyggda i flera led och stärks med fakta. Du kan utveckla genom att stärka dem med fördjupad fakta och väva in alla tre perspektiven (människa, samhälle, miljö) i resonemangen.
Du får med välutvecklade och väl underbyggda resonemang De är utvecklade och relativt väl underbyggda då de stärks med fördjupad fakta. De är i flera led och tar upp konsekvenser för både människa, samhälle och miljö. Utveckla genom att problematisera och hitta artiklar, studier som stärker resonemangen.

Hi Sv Ma Tk En SvA
Engelska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kultur i engelsktalande länder
Du kan kort diskutera kring hur revolutionerna påverkade engelsktalande länder.
Du kan diskutera översiktligt kring hur revolutionerna påverkade engelsktalande länder.
Du kan diskutera översiktligt kring hur revolutionerna påverkade engelsktalande länder.
Du kan diskutera utförligt och ur olika perspektiv kring hur revolutionerna påverkade engelsktalande länder
Ge exempel
Du ger något exempel på hur revolutionerna har påverkat engelsktalande länder.
Du ger flera exempel med någon koppling till nutiden och egna kunskaper.
Du ger flera utförliga exempel med koppling till nutiden och egna kunskaper.
Olika perspektiv
Du utgår från några olika perspektiv.
Du utgår ifrån flera olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: