👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - språk och Alfa-Beta

Skapad 2015-11-18 19:07 i Diamanten Dibber Sverige AB
Pedagogernas uppgift i förskolan är att stimulera barnens språkutvecklig såväl på svenska som på modersmålet. Barn har rätt att lära sig att tala välfungerande svenska. Våra förskolan ligger i mångkulturell området och de flerspråkliga pedagoger på avdelningar är oerhört viktiga för verksamheten och har många viktiga kunskaper. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) ska pedagogerna i förskolan anpassa verksamheten till alla barn och ta hänsyn till att de har olika livssituation. Alla barn i förskolan ska känna sig accepterade oavsett vilken bakgrund de har. I förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) poängteras det att: Språk och lärarna hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sin modersmål (s.7).
Förskola
Tillsammans med lärvännen Alfa-Beta vill vi förmedla läroplanens mål och bland göra språkinlärningen rolig och mer inspirerande för barnen

Innehåll

BAKGRUND

 Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 7) hävdar "barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål".

På blåbäret har nästan alla barn ett annan modersmål än svenska och det är viktigt att de känner att deras språk och kultur är betydelsefull. Barn måste få möjlighet att träna sitt modersmål och det svenska språket Lpfö 98 (Skolverket 2010). Barn har stora möjligheterna att utveckla flera språk på hög nivå.

MÅL

Lpfö 98 (Skolverket 2010) betonar att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. förskolan ska också stimulera och utmana barnen i sitt språk och sin kommunikationsutveckling. 

Pedagogens syfte är att hjälpa och inspirera barnen att lära sig språk på ett spännande och roligt sätt. Språket är den färdighet som snabbast utvecklas under de år barnen är i förskolan. Barnen använder språket för att kunna förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärld.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

För att barngruppen ska stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling, vi använder oss av verbal kommunikation, kroppsspråk, miner, gester, sång, rörelse samt teckenstöd. Barnen ska få ett rikt språk genom att sjunga, lyssna och titta på flanosagor och återberätta händelser. Vi läser sagor i små grupper, där barnen ligger på ungefär samma språkliga nivå.

Vi har daglig dialog med varje barn, vid t.ex. måltider, i leken, i hallen vid av- och påklädning och i samlingen.

Måltiden och av- och påklädning är några viktiga moment då vi samtalar med varandra och benämner det vi gör. Vi berättar om vad vi äter. Vilka grönsaker som serveras osv.

Vid av- och påklädning benämner vi vad de olika plaggens riktiga namn och vad de är bra till.

Vid samlingar utmanar vi varje barn att använda sitt språk och kommunikation efter sin förmåga. Teckenstöd används för att förstäkra språket. Varje barn måste få sin röst hörd.  Dessutom har vi alltid en namnsång, räknar antal barn som är närvarande och antal barn som är lediga/sjuka, berättar om exempelvis en årstid osv.

När man arbetar med flerspråkiga barn, krävs andra kunskaper än när man arbetar med en barngrupp där alla har svenska som modersmål. När ett nytt flerspråkigt barn kommer till förskolan ska man ge legitimitet åt barnets språk och kultur. Eftersom skolan uppskattar flerspråkighet och uppmuntrar modersmålet och dess utveckling måste detta formuleras tydligt med föräldrarna. Man måste visa intresse och fråga vilket modersmål barnen har samt hur föräldrarna förhåller sig till sitt modersmål.

DOKUMENTATION

 

 

 • Reflektera
 • Daglig dialog med barnen

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

För att synligöra lärandeprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi lägger upp material i Unikum och därigenom låter vi föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016