Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och SVA Rösjöskolan år 4 2015/2016

Skapad 2015-11-19 08:50 i Rösjöskolan Sollentuna
Tala, läsa, lyssna och skriva i ämnet svenska/ SVA
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Tillsammans läser, lyssnar och förstår vi litteratur som tar oss till nya platser, tider och rum.

Du skriver berättande texter och lär dig språkets struktur. Tillsammans använder vi talet som ett viktig verktyg och tränar färdigheten i att reflektera, analysera och diskutera.

Innehåll

Syfte med undervisningen

När du undervisas i svenska vill jag att du:

tränar på att uttrycka dig i både tal och skrift.

tränar på att använda olika språkliga sätt beroende på vem det är som lyssnar, t ex en kompis, en förälder, en arbetsgivare, en tränare eller en okänd person.

förstår att källan till var informationen kommer från är viktig för att avgöra om den är trovärdig eller inte.

kommer att upptäcka böckernas magiska värld som kan förflytta dig i tankarna till nya händelserika, läskiga eller njutbara platser.

genom kamratbedömning utvecklar ditt språk.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Det här ska vi göra

Vi kommer i åk 4 arbeta med följande:

LÄSA: Läsförståelse - läsa och kunna hitta givna svar i texten men även hitta svar mellanraderna. Skönlitterär läsning - högt/tyst med flyt, samt lyssna på böcker. 

SKRIVA: Skriva enkla och berättande texter med början-mitten-slut, samt med en läslig handstil. Språkets struktur: Skiljetecken + stor bokstav. Ordklasser - adjektiv, substantiv och verb. Stavningsregler och särskrivning. Skriva bokrecension och analysera en text utifrån lässtrategierna i en läsande klass.

TALA: Ge kamratrespons. Berätta utifrån tankekarta/stödord. Berättelse - redovisa i grupp/enskilt för klass och ha en röd tråd.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Det här ska vi bedöma

Vi bedömer områdena läsa, skriva, lyssna och tala under lektioner, inlämningar och redovisningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv SvA
Svenska och SVA Rösjöskolan år 4 2015/2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
LÄSA och SKRIVA
Jag behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag behöver träna vidare på att använda metoder som fungerar på egen hand.
Jag kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag använder metoder som fungerar ganska bra.
Jag kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag använder metoder som fungerar bra
Jag kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag använder metoder som fungerar bra
LÄSA Och SKRIVA
Jag har ganska bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag behöver stöd för att göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Jag behöver stöd för att kommentera innehållet på ett ganska bra sätt.
Jag har ganska bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Jag kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Jag har bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Jag kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Jag har mycket bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. jag kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
LÄSA OCH SKRIVA
Jag behöver stöd för att kunna skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt men jag behöver stöd för att använda ett ganska varierat språk.
Jag kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och mitt språk är ganska varierat.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett bra sätt och mitt språk är varierat.
Jag kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och mitt språk är mycket varierat.
LÄSA OCH SKRIVA
Jag behöver stöd för att, på ett ganska bra sätt, använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Jag kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Jag kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
LÄSA OCH SKRIVA
Jag behöver stöd för att kunna skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Jag kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Jag kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Jag kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
LÄSA OCH SKRIVA
Jag behöver stöd för att kunna ge enkla omdömen om innehållet i texter. Jag behöver stöd för att kunna förbättra mina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Jag kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om inne- hållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
TALA, LYSSNA, SAMTALA
(diskussion om stjärnläsaren)
Jag behöver stöd att förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om. Jag behöver stöd för att beskriva på ett enkelt sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Jag kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om. Jag beskriver på ett enkelt sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Jag kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om. Jag beskriver på ett utvecklat sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Jag kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om. Jag beskriver på ett välutvecklat sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
TALA, LYSSNA, SAMTALA
(nyhetsreportrarna)
Jag behöver stöd för att kunna ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
TALA, LYSSNA, SAMTALA
(bla nyhetsreportrarna)
Jag behöver stöd att förbereda och hålla en enkel muntlig redo- visning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redo- visning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Jag kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER
Jag behöver stöd för att kunna, på ett ganska bra sätt, använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
INFORMATIONSSÖK OCH KÄLLKRITIK
Jag behöver stöd att kunna söka och sätta ihop information från några källor. Jag behöver stöd för att kunna diskutera, på ett enkelt sätt, hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
INFORMATIONSSÖK OCH KÄLLKRITIK
Jag behöver stöd för att kunna sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Jag använder ord som hör ihop med det jag skriver om på ett ganska bra sätt.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Jag använder ord som hör ihop med det jag skriver om på ett ganska bra sätt.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Jag använder ord som hör ihop med det jag skriver om på ett bra sätt.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Jag använder ord som hör ihop med det jag skriver om på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: