👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris, alla förmågor

Skapad 2015-11-19 14:58 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Fem förmågor i matematik

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

Problemlösningsförmåga: lösa problem i två steg inom arbetsområdet geometri

  • förstå informationen i ett givet problem
  • välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
  • visa lösning av problemet
  • göra korrekta uträkningar
  • skriva ett svar som passar till frågan

Formulera egna problem

  • formulera ett problem där all nödvändig information finns med i texten
  • skriva en korrekt frågeställning till ditt problem

Begreppsförmåga: Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet

Metodförmågan: Avgöra vilket räknesätt som kan användas för att lösa en uppgift. Välja en lösningsmetod

Resonemangsförmågan: Föra och följa ett matematiskt resonemang och argumentera för sin lösning. Reflektera över vilken strategi, metod eller modell du valt för att lösa problemet. Reflektera över resultatets rimlighet.

Kommunikationsförmågan: Samtala och redogöra för en matematisk händelse med bilder, symboler eller tabeller. Beskriva och förklara en lösning med matematiska uttrycksformer.

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet (ur Lgr11)

 

Matriser

Ma
Problemlösningsförmågan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Förstå informationen i texten
Behöver stöd för att läsa och förstå problemet.
Förstår delar av problemet själv. Behöver viss hjälp för att förstå problemet.
Förstår problemet själv.
Välja räknesätt / lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att hitta en lösningsmetod eller välja räknesätt för att lösa uppgiften.
Väljer en lösningsmetod/ räknesätt som passar för att lösa uppgiften
Väljer den mest effektiva lösningsmetod/ räknesätt som passar för att lösa uppgiften
Visa uträkningar
Skriftligt: Lösningen saknas eller felaktig lösning. Muntligt: Behöver hjälp för att förklara lösningen, så att andra förstår.
Skriftligt: Lösningen är svår att följa eller inte fullständig. Muntligt: Kan förklara lösningen med hjälp av stödfrågor från läraren.
Skriftligt: Har en fullständig lösning som går lätt att följa. Muntligt: Kan förklara lösningen så att andra förstår.
Bedöm om svaret verkar rimligt
Kontrollerar inte att frågan besvarats. Kontrollerar inte att svaret är rimligt.
Kontrollerar att frågan besvarats. Kontrollerar att svaret är rimligt.
Skriva svar
Skriver inte svar eller svaret är fel.
Skriver svar
Skriver ett svar som passar till frågan där enhet finns med
Formulera egna problem
Behöver hjälp för att formulera ett problem, som är fullständigt.
Formulerar ett problem som går att lösa där all information finns med samt en korrekt frågeställning
Formulerar ett problem som går att lösa i flera steg där all information finns med samt en korrekt frågeställning

Ma
Begreppsförmågan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begrepp
Förstår matematiska begrepp på korrekt sätt.
Förstår och använder matematiska begrepp på ett korrekt sätt. Kan beskriva begrepp utifrån konkret material.
Behärskar begrepp inom området. Kan beskriva hur begrepp relaterar till varandra och förklara samband.

Ma
Metodförmågan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Metod
Kan avgöra vilket räknesätt som kan användas för att lösa en uppgift.
Väljer en effektiv lösningsmetod. Löser uppgiften på ett eller flera sätt.
Behärskar metoder för att lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet. Kan se olika lösningsmetoders svagheter och styrkor.

Ma
Resonemangsförmågan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Resonemang
Följer lärarens och kamraters matematiska resonemang.
Kan föra ett matematiskt resonemang så att andra kan följa resonemanget.
Kan argumentera för sin lösning så att andra kan förstå. Kan reflektera över sitt eget och andras resonemang och se styrkor och svagheter i dessa. Ställer och besvarar frågor utifrån det matematiska resonemanget.

Ma
Kommunikationsförmågan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kommunikation
Du kan samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Visar en matematisk händelse med hjälp av konkret material, symboler, tabeller och bilder.
Du kan samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kan använda matematiska symboler, tabeller och bilder för att visa en matematisk händelse.
Du kan samtala, redogöra och argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kan redogöra för en matematisk händelse med flera olika uttrycksformer som t.ex. bilder, symboler och tabeller. Kan argumentera för sin lösning.