Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiklek 1-3 år

Skapad 2015-12-01 11:38 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Matematikarbetet på en 1-3 års avdelning.
Förskola
Varje dag i vår verksamhet leker vi matematik. Vi tycker det är viktigt att leka matematik tillsammans med barnen, då det är en viktig del av vårt samhälle och en naturlig del av barns utveckling.

Innehåll

Så här matematikleker vi...

Pedagogers förhållningssätt

Vi pedagoger fångar upp barnens egen matematik och gör den synlig för barnen, t.ex. -"Det du gör nu är matte.", eller uppmärksammar mönster i barnens skapande, osv.

Vi pedagoger försöker även medvetet använda oss av ett mattespråk där vi på ett naturligt sätt får in matematik. T.ex. ändrar vi den klassiska barnsången "En elefant balanserar" så att elefanterna hämtar en andra elefant, tredje elefant, fjärde elefant, osv, eller säger kvadrat och inte fyrkant, mm. 

Vi utmanar barnen att hitta egna lösningar och att tänka i nya banor.

Vi förhåller oss positiva till matematik och utvärderar hela tiden barnen och barngruppen i deras matematiska utveckling och anpassar och förnyar oss efter deras behov.

Material och miljö

Miljön utformas för att locka till naturliga samtal om matematik, t.ex. men siffror på väggen med snöre under med rätt antal pärlor/siffra, mattefötter på golvet, former på väggar och fönster, osv. Matematiska material erbjuds till barnen så som tex. räknekameler, spel, pussel, linjaler, matteburkar, matematiska sagor, matte sånger, matte ramsor, matte samlingspåsar, spel, räkneduplo, matte på burk material, osv. 

Detta gör vi

Vi räkneramsar och jobbar med rumsuppfattningar på bland annat våra samlingar men även under flertalet andra tillfällen på en dag. T.ex. räknar vi ofta till tre innan vi börjar sjunga, vi räknar antalet barn som är närvarande under dagen, barnen får städa ett visst antal leksaker, "dina strumpor ligger under hyllan", vi pratar och synliggör skillnader så som kort-lång, stor-störst, mindre-minst, vid måltider räknar vi köttbullar, delar äpplen till halvor, tredjedelar och fjärdedelar, i skogen mäter vi pinnar, i klosshörnan bygger vi högre torn än vad vi är långa själva, vi har enklare ritningar till duplot, vi spelar spel, sorterar, gör experiment, osv .

Vi kan även vid olika tillfällen ha matematik som ett fokusområde, då vi t.ex. leker mer medvetet kring former, eller lyfter ur mattebitar ur en viss saga, osv.

 

Matematik i förskolan innebär för oss

Matematik innefattar:

 • Symbolspråk
 • Geomentri, former och rumsuppfattning
 • Mätbegrepp som t.ex. meter, ett barn lång, lång, kort, mindre, minst, osv.
 • Problemlösning
 • Taluppfattning
 • Antal ordningstal
 • Räkneramsor
 • Sortera och klassificera
 • Serieföljder
 • Mönster

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: