Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer och antikens värld åk7

Skapad 2015-12-03 12:37 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia

Varför blev människorna bofasta bönder? Var växte de första städerna fram och vad fick det för konsekvenser för människorna som levde då? Vad hände sen?

En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt? I det här arbetsområdet dyker vi ner i flodkulturerna och den antika världen.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • Förstå hur människans utveckling gick till från samlare till bofast i riken och hur dessa riken blomstrade tack vare närheten till floder.
 • Förstå hur demokratin uppstod i Grekland och utvecklades i Rom.
 • Känna till skillnader i flickor och pojkars levnadsvillkor och uppfostran under antiken.
 • Utveckla din förmåga att beskriva, förklara och resonera kring historiska händelser. 
 • Utveckla din förmåga att se samband mellan olika epoker, exempelvis antiken och nutid.
 • Utveckla din förmåga att se samband inom en och samma epok, exempelvis genom att göra jämförelser mellan Aten och Sparta.
 • Lära dig använda begrepp för området t ex stadstat, högkultur, samhällsklass, demokrati, republik, imperium.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Arbetssätt och redovisning

Arbetsområdet kommer att bestå av lärarledda genomgångar, läsning av bok och övningar som du gör enskilt och i grupp, samt diskussioner kring flodkulturer och antiken.

Redovisningen kommer att vara delad i två. Du kommer i par med en gruppkamrat att spela in en resonerande diskussion där ni pratar om flodkulturerna. Ni kommer även att få ut jämförande uppgifter som handlar om antikens Grekland och Rom. Dessa frågor besvaras skriftligt under lektionstid och lämnas i inlämningsmapp på it's L. 

Tänk på att varje lektionstillfälle är en möjlighet för dig att visa dina kunskaper.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att beskriva och resonera kring historiska företeelser, hur du gör kopplingar till andra epoker, samt din förmåga att använda begrepp som vi lär oss.

Se bedömningsmatris nedan.

Utvärdering

1. Vilket av redovisningssätten (muntligt - högkulturerna, skriftlig inlämningsuppgift - antiken) tyckte du mest om och kände att dina kunskaper bäst kom fram på? Varför? Motivera ditt svar.

2. Utnyttjade du lektionstiden bra till uppgifterna?

4. Vad har du lärt dig i de här arbetsområdena som du kan ha nytta av, dvs vad har varit lärorikt? (tex. arbetssätt, redovisningssätt, innehåll, övningar).

 

Matriser

Hi
Flodkulturer och antikens värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang
Förmågan att föra beskriva och redogöra för fakta, föra resonemang om orsaker (varför saker sker) och konsekvenser (vad händelser leder till)
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Utvecklingslinjer och samband
Förmågan att beskriva hur olika epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att förstå och använda historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: